Podanie o przyjęcie na studia uniwersytet rzeszowski
Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej .Podanie kandydata o przyjęcie na studia wraz z decyzją kierownika o przyjęciu, Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, Karty egzaminacyjno - zaliczeniowe słuchacza (wzór nr 2) Jeżeli słuchacz był obowiązany do napisania pracy dyplomowej - jeden egzemplarz tej pracy oraz ocena recenzenta pracy dyplomowej,O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.. Każde odwołanie o przyjęcie na studia powinno zawierać następujące elementy: dane osobowe kandydata na studia (imię, nazwisko, adres, a także nr tel., email);O przyjęcie na studia w Polsce można ubiegać się na podstawie polskiej matury lub świadectwa czy innego dokumentu zagranicznego, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie, w którym został wydany.. Uniwersytet Rzeszowski Aleja Rejtana 16c 35-959 RzeszówWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski al.. podanie o przyjęcie na studia zawierające ankietę osobową, wydrukowane z systemu rekrutacyjnego; poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię: jednego z dokumentów, o których mowa w art. 69 ust.. Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest do elektronicznej rejestracji zgłoszenia oraz złożenia w terminie i miejscu wskazanym przez kierownika następujących dokumentów: 1) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe sporządzone zgodnie ze wzorem określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i organizacji na studiach podyplomowych/ kursie dokształcającym/ szkoleniu*, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j..

Podania o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski.

Wykaz dokumentów .. Prosimy je wydrukować i podpisać przed składaniem dokumentów w biurze rekrutacyjnym po zakończeniu .Podania Podanie o przedłużenie sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej Podanie o egzamin komisyjny Podanie o ponowny wpis na listę studentów po skreśleniu z powodu zaległości finansowych Podanie o reaktywację na studia Podanie o przywrócenie na listę studentów po skreśleniu Podanie o indywidualną organizację studiówpodanie o€przyjęcie na studia podyplomowe€wydrukowane w systemie elektronicznej rejestracji, kserokopia €odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego.. Skierowania na badania lekarskie.. Czwartek, 13 czerwca 2019 11:35 | Przemysław Jawin .. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów tel.. Krok 11.5.. Krok 10.. Prosimy nie wpłacać żadnych środków pieniężnych.. (czytelny podpis kandydatapodanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego); .. Uniwersytet Rzeszowski Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej 35-959 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3 Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61Uniwersytet Rzeszowski rozpoczął rekrutację na studia Ewa Kurzyńska 10.06.2008 10.06.2008Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego..

+48 17 872 10 00Podanie o przyjęcie na studia.

Uniwersytet Rzeszowski Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej 35-959 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3 Sekretariat Instytutu: tel./fax +48 17 872 18 61P O D A N I E roszę o przyjęcie na studia podyplomowe/kurs dokształcający/ szkolenie** .. o podania załączam: Lp.. Termin zakończenia rekrutacji:€po zgłoszerniu się odpowiedniej ilości kandydatów (min.. Uniwersytet Rzeszowski al.. Dokumenty wydane poza Polską muszą być: opatrzone apostille lub poddane legalizacji.Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe „Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej" jest złożenie wymaganych dokumentów: 1.. € Ogólne cele kształcenia: € € €Celem studiów jest zdobycie wiedzy z€zakresu grafiki komputerowejStudia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w zawodzie specjalisty do spraw rachunkowości (samodzielnego księgowego - kod zawodu 241103, Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DzU .Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wniosek o przyznanie dofinansowania wczasów, kolonii w roku 2021 - pracownicy ..

Wydrukuj z systemu podanie o przyjęcie na studia.

Ogólne.. podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu), kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).. portiernia:+ 48 58 523 30 00 numery kontUniwersytet Rzeszowski Grafika komputerowa € € € €Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe z€Grafiki komputerowej.. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów tel.. UWAGA!. Film promocyjny UR 2016 (odnośnik do strony zewnętrznej) English version (wersja angielska) 2016 (link to a third party site)Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.. 04.12.2019 Informacja; Dzień dobry!. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.).. Przełom maja i czerwca to czas oczekiwania na wyniki matur (jeśli jesteś tegorocznym maturzystą lub poprawiasz wyniki z któregoś przedmiotu), ale również moment, kiedy otwarte są rekrutacje na wszystkie krajowe uczelnie.Uniwersytet Rzeszowski Dział Rekrutacji i Karier Studenckich ul. Pigonia 8 35-959 Rzeszów budynek Biblioteki - pokój nr 45 .. Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.. W. Kopisto 2a, Rzeszów w pokoju nr 37 Osoba do kontaktu mgr Dorota Rączka-Laska, (tel ), Strona 3/8Uniwersytet Rzeszowski rekrutacja 2020..

2 ustawy PSWiN - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia ...Rekrutacja na studia 2020.

Informator o Uniwersytecie Rzeszowskim (3.4 MB) Informator o Uniwersytecie Rzeszowskim - wersja angielska (in English) Informator dla kandydatów na studia 2020/2021.. +48 17 872 10 00Krok 9.. Skierowanie na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczneOdwołanie o przyjęcie na studia, jak każde pismo użytkowe rządzi się swoimi prawami formalno-strukturalnymi.. Studia podyplomowe nie wymagają opłaty rekrutacyjnej.. Podanie już dostępne w systemie.. Studia utworzone w Uniwersytecie Rzeszowskim; Potwierdzanie efektów uczenia .Studia podyplomowe i inne formy kształcenia Rekrutacja cudzoziemców Przeniesienie studenta na UR Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Rekrutacja 2021/2022 Potwierdzenie efektów uczenia się Student Pokaż submenu.. Rejtana 16c, .a w przypadku przyjęcia na studia - do celów dydaktyczno-organizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j.. UWAGA!. Dane kontaktowe.. Dz. U z 2016 r. poz. 922).3 Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej UR: Dwa zdjęcia (do teczek osobowych), Kserokopia dowodu osobistego, Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich Dokumenty należy składać na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego Al.. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski z siedziba w Rzeszowie, Al.. 20 osób).Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.. AktualnościUwaga: w związku z wejściem w życie Zarządzenia 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, podania proszę przesyłać pocztą elektroniczną (skan) na adres Dziekanatu.. Proszę kliknąć na Załączniki w tabelce wybranych studiów podyplomowych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt