Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy parp
Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy) albodotyczące aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku o dofinansowanie.. UE L 352 z 24.12.2013 r.,str.1) w ciągu .. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; 7.Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy)załącznik nr 3 do umowy dotacji_ver.3.0 wersja 1.4/06.12.2018 Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji (dotyczy współmałżonka pozostającego z Dotowanym we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)wniosku o dofinansowanie oraz kwalifikowalności Wnioskodawcy .. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz kwalifikowalności wnioskodawcy według wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP.wniosku o dofinansowanie oraz kwalifikowalności wnioskodawcy według wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP.. (Miejscowość i data złożenia oświadczenia) (Podpis małżonka Beneficjenta / współwłaścicielaZałącznik nr 5 do regulaminu konkursu..

Oświadczenie współmałżonka.

Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy/członka konsorcjum (o ile występuje) będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (jeśli dotyczy) alboLista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu 1.. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w .Oświadczenie składane jest w przypadku kiedy na dzień ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o dofinansowanie pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa.. Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy) albo .Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie uzyskanej przez Wnioskodawcę (jako jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust..

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego współmałżonka …wfos.com.plZałącznik Nr 10 do umowy pożyczki wersja 1.4/14.09.2018 Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki (dotyczy współmałżonka pozostającego z Pożyczkobiorcą we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)dostępnego na stronie internetowej PARP.. wniosku o dofinansowanie oraz kwalifikowalności wnioskodawcy według wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP.. może wiązać się z wieloma negatywnymi skutkami, wliczając w to nieważność zawartej umowy oraz roszczenia odszkodowawcze strony poszkodowanej z powodu nieskutecznego zawarcia umowy.Załącznik Nr 5 do umowy dotacji wersja 22.05.2019 Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z Umowy dotacji (dotyczy współmałżonka pozostającego z Dotowanym we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)ramach PROW na lata 2014-2020, jeśli miały one wpływ na jej przyznanie lub wypłatę.. W literaturze wskazano, że ocena, czy chodzi o darowiznę drobną, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętą, może być dokonana jedynie w odniesieniu do konkretnego przypadku i z uwzględnieniem jego okoliczności.Załącznik nr 10 - Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór; Zestawienie rzeczowo-finansowe - wspólne dla umowy dotacji i pożyczki; Wniosek o płatność z załącznikami - wspólny dla umowy dotacji i pożyczki a.Załącznik nr 1a Wzór oświadczenia małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia ..

Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór.

Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące aktualności danych i oświadczeń zawartych we wniosku o dofinansowanie.. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (jeśli dotyczy)Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (jeśli dotyczy)Opis dokumentu: Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - oświadczenie jednego z małżonków zawierające zgodę na dokonanie określonej czynności przez drugiego małżonka.. Oświadczenie Wnioskodawcy.. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (jeśli dotyczy)Dokonanie czynności prawnej bez uzyskania zgody drugiego małżonka, w przypadku, gdy należała ona do katalogu z art. 37 § 1 K.r.io.. Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o .o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie nieprzyznanie pomocy na realizacje operacji w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna".wniosku o dofinansowanie według wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP..

Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na ...Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór; 5.

Wzór wniosku o płatność..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt