Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej przetworzonej wzór
wyrok WSA w Olsz­tynie z 16.12.2010 r., II SA/Ol 980/10, orzeczenia.nsa.gov.pl).Zredagowana skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA.. zm.) wnoszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej:Odmowa dostępu do inf ormacji publicznej powinna nastąpić w drodze decyzji administracyjnej i wówczas na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 16) można na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego decyzję taką zaskarżyć w drodze odwołania.U zasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje .Ocena tej szczególnej istotności dla interesu publicznego należy do podmiotu dysponującego informacją i to on musi wykazać brak istnienia tej przesłanki w decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej (zob.. Ułatwia to ewentualne doprecyzowanie wymagań lub niekiedy wydania decyzji o odmowie udostępnienia.o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Czy oczekujemy na przykład kopii papierowej, pliku komputerowego, a może wystarczy nam po prostu wgląd w akta sprawy..

Forma odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225 7.W przypadku, gdy wnioskodawca żąda udostępnienia informacji przetworzonej, określonej w art. 3 ust.. (WZÓR DECYZJI) _____ ODMOWA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ 6 września 2017 r. ŁÓDŹNatomiast odnośnie odmowy udzielenia informacji mającej charakter informacji publicznej to zgodnie z art. 16 ust.. Jeżeli chodzi o sposób udzielenia odmowy informacji z uwagi na to, że wnioskowana informacja nie ma charakteru informacji publicznej to ustawa o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.). Wzory decyzji stanowią załączniki, odpowiednio, nr 2 i 3 do zarządzenia.. o Funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcje publiczne.. 1.Mianowicie są to: udostępnienie informacji publicznej, decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzja o umorzeniu postępowania..

Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej - wzór dokumentu.

1 pkt l ustawy z dnia 6 września 2011 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zobowiązany jest on do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego.o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust.. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.. nie precyzuje takiej sytuacji.. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.Z treści art. 16 ust.. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa .Przykład decyzji administracyjnej - napisał w Sprawy urzędowe: Pilnie potrzebuję wzór\przykład jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, np. pozwolenia na budowę.Będę bardzo wdzięczna za odzew, z góry wielkie dzię[email protected] w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art..

Oznacza to, że .a) Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (art. 16 udip).

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.. 1 udip .Co do ukrycia ma Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj odmawiając udostępnienia informacji publicznej?. Wzory.. Czy w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego należy powiadomić wnioskodawcę o możliwości zapoznania się .. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198 z późn.. (WZÓR DECYZJI) o Pojęcie prawa do prywatności.. Wzory pism" stanowi.. Rada programowa Redakcja Patroni Informacje dla Autorów.. Przedmiotem wniosku o udostępnienie informacji publicznej może być informacja, której przygotowanie będzie wymagało podjęcia działań intelektualnych oraz zaangażowania znacznego nakładu czasu i pracy.Podstawę ograniczenia prawa do informacji publicznej stanowią przepisy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnicy ustawowo chronionej..

2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/.

o Jawność wynagrodzeń - w jakim stopniu i wobec kogo?Pozostałe.. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej 1.a) Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (art. 16 udip).. rozdz.Zgodnie z art.16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.. *Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej poza uzasadnieniem faktycznym i prawnym powinno także zawierać imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia .Forma odmowy udzielenia informacji publicznej.. Najkorzystniej byłoby również podać swoje podstawowe dane takie jak adres korespondencyjny czy numer telefonu.. Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej Dokumentacja w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej .W uzasadnieniu Sąd II instancji wskazał, że zgodnie z art. 3 ust.. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.. 3.Książka "Dostęp do informacji publicznej.. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.Ten sam artykuł ust.. Pytania i odpowiedzi.. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wzór).222 5.Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6.. Pytanie: W jakiej formie powinno odmówić się udostępnienia informacji osobie, która zwróciła się o jej udostępnienie w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej w sytuacji, gdy informacja ta - w ocenie podmiotu, do którego się zwrócono - nie ma statusu informacji publicznej?4.. 4.Odmowa udostępnienia informacji i umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji.. 16 ust.. Odmowa udostępnienia informacji ze względu na prawo do prywatności..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt