Pismo wyjaśniające rażąco niską cenę
Czy jakimkolwiek dowodem może być skan pisma, którego treść .Z rażącą niską ceną z reguły mamy do czynienia w sytuacji, gdy cena rażąco odbiega od wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej złożonych ofert lub też od kolejnej oferty.. Stanowisko to potwierdził Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 21 czerwca 2010 r. (sygn.. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.. Rozpoznając niniejsze odwołanie w granicach zarzutów wyznaczonych jego treścią Izba wskazuje, iż stosownie do treści art. 89 ust.. Gdy pojawią się wątpliwości dotyczące poziomu ceny, zamawiający zawsze ma .Już wkrótce przedstawię Ci kolejne argumenty pozwalające wyjaśniać rzekomo rażąco niską cenę - tym razem dotyczące podmiotów z którymi współpracuje Twoja firma.. Wykonawca składający takąWitam po raz kolejny:-)Nietypowe pytanie:Czy w odpowiedzi na pismo Zamawiającego o wyjaśnienia dot ceny (podejrzenie rażąco niskiej ceny) Wykonawca, który stwierdza, że popełnił gruby błąd w wycenie, ma jakąś możliwość odpisania w taki sposób aby jego oferta została odrzucona a wadium nie zostało zabrane?. Jak głosi art. 90 ust.. W wyroku z dnia 28 marca 2013 r. KIO przyjęła, że o cenie rażąco niskiej można mówić, gdy oczywiste jest .Z powyższego wynika, iż cena zaoferowana przez Wykonawcę może zostać uznana za cenę rażąco niską i na tej podstawie oferta Wykonawcy może zostać odrzucona ( art. 90 ust..

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

Czy moglibyśmy uznać, że oferta z ceną 212.913 zł zawyżyła średnią arytmetyczną i wybrać ofertę z ceną 76.492,47 zł jako najkorzystniejszą, bez wzywania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?Reasumując, cena rażąco niska jest więc ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej jego rzeczywistych kosztów i w takim sensie nie jest ceną rynkową, tzn. generalnie nie występuje na rynku, na którym ceny wyznaczane .W postępowaniu o udzielenie zamówienia przy ocenie i badaniu oferty może pojawić się zarzut, że jej cena jest rażąco niska.. 1 - 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą") przeprowadzić tzw. „postępowanie wyjaśniające".czy zaoferowana przez wykonawcę T.S.. Za cenę rażąco niską uważana jest cena nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień i innych ofert (tak np. wyrok Sądu Okręgowego w K. z dnia 28 kwietnia 2008 r., sygn.. akt XIX Ga 128/08).Podstawowym kryterium oceny ofert w postępowaniu przetargowym zawsze musi być cena lub koszt.. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia..

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny .

2 Pzp mowa jest o „wykazaniu", czyli udowodnieniu, że cena lub koszt nie jest rażąco niska.Co więcej art. 90 ust.3 mówi że "Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia".. zm.), jeżeli zaoferowana .Jak wyjaśniać rażąco niską cenę w postępowaniu o zamówienie publiczne .. które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w .Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę Marta Mikulska-Nawacka.. Czy wystarczające będą np. wyczerpujące kalkulacje przedstawione przez wykonawcę w treści pisma zawierającego wyjaśnienia?. Akty prawne UE.. 3 ustawy PZP ).. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.. Jeżeli różnica wynosi ponad 30% z reguły Zamawiający wszczyna postępowanie wyjaśniające w przedmiocie rażąco niskiej ceny.Do tej pory w przepisach p.z.p.. 1 pkt 4 pzp.. Mimo iż w ustawie nie została zawarta definicja "rażąco niskiej ceny" czy też "rażąco niskiego kosztu", PZP się tymi pojęciami posługuje..

cena oferty nie jest rażąco niska.

Decyzje Komisji; Dyrektywy;I.. 3 Pzp w żadnym zaś razie złożonego pisma nie można uznać za złożenie wyjaśnień co do poziomu ceny ze względu na .Wyjaśnienie, że cena oferty nie jest rażąco niska wymaga pracy i pomysłu, warto przygotować się tego wcześniej niż z momentem otrzymania wezwania.. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę odpowiednio, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do akt XIX Ga 175/10) stwierdzając, że: „Dysproporcja cen zaoferowanych przez kilku wykonawców, nie daje jeszcze podstaw do .Jak uzasadniać rażąco niską cenę przed zamawiającym.. wyrok KIO z dnia 7 września 2016 r. sygn.. 16.01.2015 , aktualizacja: 13.01.2015 16:43 .. Ewentualnie można załączyć „sposób obliczania ceny" oraz postanowienia wzoru umowy, które tego zagadnienia dotyczą.Pytanie: W związku ze zmianą przepisów coraz częściej będzie trzeba wyjaśniać rażąco niską cenę, jakich czynności dokonać: Wzywać do wyjaśnia rażąco niskiej ceny - bo jak nie wyjaśni nic lub słabo to odrzucamy i nie trzeba wzywać o uzupełnienie dokumentów, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu?Rażąco niska cena oferty..

... że zaoferowana cena nie jest rażąco niska.

Czy w tej sytuacji cenę 76.492,47 zł należy uznać za rażąco niską?. Ustawa wprowadzając możliwość odrzucenia oferty przez zamawiającego z powodu rażąco niskiej ceny nie precyzuje jednak tego pojęcia.Wykonawca w takim przypadku dopełnia czynności jedynie formalnie, tj. przedstawia pismo, z którego jednak nic konkretnego nie wynika (tzn. nie zawiera ono treści merytorycznej ani żadnych informacji przydatnych dla oceny kosztów lub ceny oferty, których zamawiający miał dokonać) (wyrok KIO z 6 czerwca 2016 r., KIO 800/16).W obecnym stanie prawnym zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające odnośnie do rażąco niskiej ceny, jeśli cena, koszt lub ich istotne części składowe wydają mu się rażąco niskie oraz budzą jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia.Po powiększeniu tej wartości o VAT otrzymujemy 134.070 zł.. Z całą pewnością wskazane jest zaoferowanie dowodów potwierdzających słuszność argumentacji nawet, jeśli Zamawiający w swoim wezwaniu nie zwraca się o .Z aktualnego art. 90 ustawy PZP wynika bowiem, że zamawiający żąda wyjaśnień ceny, w przypadku gdy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie .Warto zwrócić uwagę, że w Pzp wskazano jednoznacznie, że obowiązek wykazania, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy, który złożył ofertę z ceną budzącą wątpliwości.. Przemysław Gruchała .. Przyczyną rażąco niskiej ceny może być nieuczciwa konkurencja, ale też nierzetelność kalkulacji czy przewaga konkurencyjna wykonawcy wynikająca z tańszych technologii.. Rażąco niska cena a błąd w wycenie (Strona 1) — Oferty, badanie iNie powinno budzić wątpliwości, iż zanim zamawiający będzie mógł uznać cenę zaoferowaną przez wykonawcę za rażąco niską, zobligowany jest na podstawie art. 90 ust.. nie było takiej wskazówki, stąd decyzja, kiedy wyjaśniać rażąco niską cenę była pozostawiona swobodnej decyzji zamawiającego, choć w orzecznictwie pojawiały się próby określenia takiego progu np. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 września 2014 r. (KIO 1883/14).Cena rażąco niska to taka, która nie pokrywa kosztów i nie uwzględnia zysku wykonawcy (zob.. Zobacz: Rażąco niska cena .W konsekwencji, należy odrzucić automatyczne przyjmowanie, że cena poniżej pewnego poziomu jest ceną rażąco niską.. Wątpliwości praktyczne budzi ustalenie, czy wyjaśnienia w przedmiocie rażąco niskiej ceny obligatoryjnie muszą być składane wraz z dowodami.. ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - cz. I.Rażąco niska cena - definicja po nowelizacji KIO 750/16 wyrok KIO 20.05.2016 Za cenę rażąco niską uważana jest cena nierealistyczna, niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień i innych ofert (tak np. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2008 r., sygn.. Moja rada: sprawdź niezwłocznie po otwarciu ofert, czy nie spełniasz któregoś z kryteriów różnicy 30% w stosunku do ceny Twojej oferty.mie wątpliwości, czy cena danej oferty nie jest rażąco niska..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt