Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.pdf

Wnioskuję o zawarcie .WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Imię i nazwisko (w przypadku małżeństwa- obojga) / firma * Adres: miejscowość, kod ulica, numer telefon kontaktowy adres do korespondencji inny niż wyżej wymieniony osoba fizyczna*/przedsiębiorca* PESEL*(dane nieobowiązkowe)/ NIP* I.. 1 lit. b RODO) 2) wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (Art. 6 ust.. lit. c RODO), takiego jak np.: a) wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,Na podstawie art. 27e.. Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków celem realizacji usług świadczonych przezKto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ust.. Imię i nazwisko / Nazwa pełna firmy 2.. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 ze zm.) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wnoszę o .WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ .. wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w tym ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości), do czasu przedawnienia ..

"Zawarcie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków .

pkt 1,2,3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Odbiorcy usług w sprawach spornych z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym przysługuje zwrócenie się do organu regulacyjnego, który na wniosek strony wydaje rozstrzygnięcia w drodze decyzji.. (dotyczy podmiotów gospodarczych) 6.. W NYSIE WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE ODPROWADZENIE ŠCIEKÓW ODBIORCA Imiq i nazwisko/ Nazwa FOI PP 04.3 Nysa Nysa, dnia Ulica, nr Miejscowošé, PESEL NIP Telefon kod pocztowy ADRES DO KORESPONDENCJI Imiq i nazwisko/ Nazwa Ulica, nr Miejscowošé, kod pocztowywniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodĘ i / lub odprowadzenie ŚciekÓw imiĘ i nazwisko / firma* pesel (w przypadku osoby fizycznej) adres miejscowoŚĆ ulica, numer osoba fizyczna / firma* adres do korespondencji inny niŻ wyŻej wymieniony telefon kontaktowy / adres e - mail:WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ..

KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU) dokument PDF, 328 KB.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected] Odbiorcy usług prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.dostępne w zakładce RODO na stronie oraz pod adresem e-mail: [email protected] 3.. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie .. * Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z zarządcą/wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [] []oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością [] []dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt notarialny, postanowienie sądowe, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia, umowa kupna) - do wglądu** nieobowiązkowe - ma na celu przyspieszenie rozpatrzenia wniosku i ułatwienie kontaktu ze Zleceniodawcą strona 1 z 2 jak wyżej jak wyżej WNIOSEK O ZAWARCIE / ROZWIĄZANIE* UMOWY o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków* tel.. Dane Wnioskodawcy: .. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z wnioskiem oraz okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami..

KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM) dokument PDF, 348 KB.

Adres do korespondencji (gdy inny) 4.. 56 658 64 16 (regulacja zadłużenia) 56 658 64 27 (zawieranie umów na dostawę wody)WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zawarcie umowy*/zmiana umowy* 1.. Adres zamieszkania /Adres siedziby 3.. Oznaczenie nieruchomości .Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków W związku ze zgonem Pana (i) .. zwracam się z prośbą .. przedmiotowej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie w celu weryfikacji tożsamości Wnioskodawcy oraz możliwości zawarcia ww.. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.w Pabianicach WNIOSEK Nr .. o uaktualnienie /zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 6 ust.. Jeśli nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi procedurami lub została kupiona/wynajęta nieruchomość już przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, należy zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodĘ i odprowadzenie ŚciekÓw.pdf; wniosek o usuniĘciu drzew rosnĄcych w pasie drogowym.pdf; wniosek o wydanie zezwolenia na zajĘcie pasa drogowego w celu prowadzenia robÓt w pasie drogowym.pdf; wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacjĘ zjazdu.pdfWNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW obowiązuje od 01.01.2014 Wersja 3 F 3-5-1 ks/str / Wnoszę o zaWarcie umoWy*: o zaopatrzenie w wodę o odprowadzanie ścieków dla nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie przy ul. nr CZĘŚĆ A Dane Odbiorcy UsługPaństwa dane przetwarzać będziemy w celu przygotowania oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na podstawie ustawy z dnia 07.06.2001 r. oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę iW przypadku odmowy przez Zakład zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzane ścieków, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do yrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie1) zawarcia i realizacji łączącej nas umowy, (Art. 6 ust..

Informacja o przetwarzaniu ...Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.

umowy 5.wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodĘ.i/lub odprowadzenie ŚciekÓw (Wzór wniosku ) W przypadku zawierania umowy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, należy także dostarczyć dokument rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej, dokumenty potwierdzające numery NIP i .Wnioski do pobrania.. „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość - KONSUMENT Data przyjęcia Numer sprawy Numer punktu sieci: ZAREJESTRUJ SIĘ W E-BOK - O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW obowiązuje od 25.05.2018 r. Wersja 4 F 3-5-1 ks/str / WNOSZĘ O ZAWARCIE UMOWY*: o zaopatrzenie w wodę o odprowadzanie ścieków dla nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie przy ul. nr CZĘŚĆ A Dane Odbiorcy UsługZaopatrzenie w wodę * (Należy wypełnić załącznik nr 1 - cel zużycia wody), Odprowadzenie ścieków * Fwn-10-20 Strona 1/4 1..Komentarze

Brak komentarzy.