Pfron do kiedy deklaracja miesięczna
:Pracodawca tzw. sprzedający musi ją wysyłać do PFRON co miesiąc.. W przypadku dofinansowań w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się nie obowiązuje kryterium dochodowe wykluczające z możliwości otrzymania pomocy.Pozycje 7-16 w sekcji „Dane ewidencyjne i adresowe" - wypełnianie tylko jeśli jest zaznaczona flaga Wykazywać na deklaracji PFRON pełne dane adresowe w zapisie historycznym pracownika aktualnym na miesiąc, za który liczymy deklarację.. Należy przesłać je do PFRON do 20 dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym pojawił się obowiązek zapłaty.. zmieniona została nazwa pola nr 14 (aktualnie "Wskaźnik niepełnosprawnych dzieci, wychowanków, uczniów .W zasadzie musi wpłacać pieniądze na rzecz PFRON pracodawca, jeśli stan zatrudnienia w jego firmie: wynosi co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (czyli np. 25 pracowników pracujących na pełny etat, ale także 100 pracowników pracujących na ¼ etatu) i równocześnie nie osiąga minimum 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.Pracodawca, który chociaż za jeden miesiąc w 2019 r. był zobowiązany do dokonania wpłat na PFRON, musi złożyć deklarację roczną wpłat (DEK-R).. Jakie są nowe terminy na składanie wniosków do PFRON.Roczne informacje i deklaracje do PFRON W 2018 roku termin na sporządzenie tych dokumentów upłynie wyjątkowo 22 stycznia 2018 w związku z tym, iż dzień 20 styczeń 2018 r. wypada w sobotę..

Składka na PFRON - kiedy może być niższa?

Pozycja 18 „Okres wypłaty wynagrodzenia" - wstawiany jest miesiąc zgodny z miesiącem deklaracji na jaki wchodzi ostatnia wypłata .Pracodawcy dokonują wpłat na PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i .Pracodawca, o którym mowa w: art. 21 ust.. Za poprawne wypełnienie informacji odpowiada pracodawca.. 1 ustawy o rehabilitacji - jeśli nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (Wu 0,06), zobowiązany jest dokonywać wpłat na odpowiedni numer rachunku bankowego oraz składać deklaracje miesięczne DEK-I-0 oraz deklaracje roczne DEK-R; art. 21 ust.. Deklarację roczną sporządza pracodawca, który miał obowiązek złożenia w danym roku jakiejkolwiek deklaracji wpłat, tj.Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami Do 20 stycznia 2017 r. PFRON będzie też czekał na obejmujące dane za 2016 r. deklaracje DEK-R.Ten rodzaj druku jest przewidziany dla tych pracodawców, którzy z różnych tytułów byli zobowiązani do wpłat na rzecz funduszu przynajmniej w jednym miesiącu 2016 r. Rozporządzenie określa wzory informacji INF-1, INF-Z oraz INF-2.Rodzaje deklaracji..

DEK-II-a - składasz, jeśli jesteś pracodawcą, który prowadzi zakład pracy chronionej.Deklaracja PFRON - do kiedy.

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r.Deklaracja VAT-UE może być składana wyłącznie za okresy miesięczne w wersji elektronicznej do 25. dnia następnego miesiąca.. ; DEK-I-a (deklaracja miesięczna) - składana jest jeśli firma nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w .Osoba niepełnosprawna może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do 80% kosztów nabycia sprzętu, jednak nie więcej niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.. Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w tym czasie: 4 580,20 zł.. miesięczne deklaracje lub informacje należy składać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zaistniały .Strona 2 - Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników, który nie osiągnął w danym miesiącu określonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązany jest do dokonania wpłat na PFRON i składania miesięcznych deklaracji.. 2a (państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna .Pracodawca obowiązany do comiesięcznym wpłat na PFRON nie wlicza do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym, zarówno na zasadach ogólnych z k.p. jak i na tzw. obligatoryjnym, tłumaczy Mateusz Brząkowski,ekspertSerwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.W zmienianej deklaracji miesięcznych wpłat na PFRON blok C.2, w którym wskazuje się katalog osób wliczanych do stanu zatrudnienia, został uzupełniony o kategorię "dzieci" (czyli podopiecznych żłobków)..

DEK-I-u (deklaracja - załącznik do deklaracji miesięcznych DEK-I-0, DEK-I-a albo DEK-I-b) - składasz, jeśli korzystasz z obniżenia wpłat.

Poniżej prezentujemy zestawienie podstawowych informacji i deklaracji, które pracodawcy muszą sporządzić do 22 stycznia 2018 roku:W tym wypadku do spełnienia kryterium 6% brakuje 1 osoby niepełnosprawnej.. W poz. 17 wykazuje w niej przeciętny stan zatrudnienia pracowników ogółem w danym miesiącu, w przeliczeniu na pełny .Miesięczne i roczne informacje dla PFRON - nowe rozporządzenie.. Należna składka na PFRON będzie wynosić: 0,4065 x 4 580,20 x 1 (osoba) = 1 861,85 zł.. 1 ustawy, który zobowiązany jest do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Od 1 czerwca ulega zmianie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, od której ustala się składki na PFRON.. Dokumenty te składane są poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, w systemie e-PFRON.Wpłaty pracodawców do PFRON.. Obciążają one koszty podstawowej działalności operacyjnej.. 1 ustawy, który zobowiązany jest do wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).Odpowiedź: Deklarację DEK-I-0 składają pracodawcy, którzy są obowiązani dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON z tytułu nieosiągnięcia odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn..

Informację sporządzoną i podpisaną elektroniczne należy wysłać za pośrednictwem strony internetowej e-PFRON OnLine: https://www.e-pfron.pl.

Ma na to czas do 20 stycznia 2020 r. przez system e-PFRON2.. Deklaracja PFRON - termin składania wszystkich dokumentów jest stały.. Do 20 stycznia 2014 r. wszyscy pracodawcy mają obowiązek przekazać roczną informację (INF-2) lub deklarację (DEK-R) do funduszu.PFRON DEK-I-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wypełnij Deklarację DEK-I-0 wypełnia pracodawca, o którym mowa w art. 21 ust.. Do tej pory zatrudnialiśmy 16 pracowników na pełny etat, 3 pracowników na 1/2 etatu i 12 zleceniobiorców.. Składkę na PFRON można obniżyć.Informację należy przesłać do PFRON w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy informacja.. 3.Pracodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty na PFRON w terminie do dnia 20. następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat.. Od 1 września br. pięciu z wymienionych zleceniobiorców zatrudnimy na umowę o pracę (dwóch na pełny etat, trzech na 1/2 etatu).OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-PFRON) 1.. Rodzaje deklaracji PFRON: DEK-I-0 (deklaracja miesięczna) - składana jest jeśli firma nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% oraz nie jest przedsiębiorstwem wymienionym w innych deklaracjach.. W tym też terminie należy wysłać przez teletransmisję danych do PFRON stosowne deklaracje, z których będzie wynikać kwota wpłaty.Kiedy powstaje obowiązek opłacania składek na PFRON.. JPK_VAT - należy składać do 25 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły niezależnie o tego, czy podatnik rozlicza VAT w okresach miesięcznych czy kwartalnych.Objaśnienia mają zastosowanie do deklaracji, której wzór zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia 2002 r. Pierwsza deklaracja na wzorze DEK-I-a winna być złożona za styczeń 2002 r. Deklarację miesięczną DEK-I-a sporządzają pracodawcy, o których mowa w art. 21 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt