Odwołanie dyrektora szkoły na skutek rezygnacji
Odwołania, Kodeks postępowania administracyjnego, codziennie aktualizowany stan prawny.Zarządzanie szkołą to trudna sztuka.. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. Na podstawie art. 28 ust.. Na podstawie art. 66 ustawy Prawo Oświatowe dyrektora można odwołać z powodu: złożenia przez dyrektora szkoły rezygnacji za trzymiesięcznym wypowiedzeniem co oznacza, iż złożone oświadczenie woli przez dyrektora stanowi podstawę natomiast decyzja organu w tej kwestii ma charakter uzupełniający,Organ, który powierzył stanowisko dyrektora szkoły powinien przed odwołaniem zasięgnąć opinii kuratora oświaty, jeśli przyczynę rezygnacji uzna za przypadek szczególnie uzasadniony.. Jeżeli któryś z organów nie wyda opinii, jest to równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu, jeżeli jednak nie zgłosi się do niego żaden kandydat albo w wyniku konkursu kandydat nie zostanie wyłoniony, organ prowadzący powierza to stanowisko kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn..

Dotyczy to także złożenia przez dyrektora rezygnacji.

W myśl art. 38 ust.. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty).. zm.).I nie uzasadniają odwołania dyrektora szkoły w trybie tego przepisu, gdyż sytuacja ta została uregulowana w art. 38 ust.. Dyrektor powinien wystąpić o te opinie na piśmie, do którego dołączone będą załączniki potwierdzające spełnianie przez kandydata wymagań kwalifikacyjnych.. Ten sam organ może odwołać nauczyciela z tej funkcji m.in. w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 38 ust.. Zgoda rodziców na ponoszenie konsekwencji działań dziecka.. Przyczyny odwołania dyrektora szkoły wymienione zostały w art. 38 ustawy o systemie oświaty.. Jakie kroki należy podjąć, aby rada pedagogiczna mogła odwołać dyrektora szkoły?. , Rozdział 10.. Jej złożenie stwarza - po stronie organu prowadzącego szkołę - obowiązek odwołania dyrektora.. Decyzja w tej mierze jest pozostawiona swobodnemu uznaniu tego organu i nie podlega ocenie sądu pracy.Odwołanie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania.. Odwołanie w tym przypadku ma charakter .rezygnacja ze stanowiska dyrektora, emerytura - jaka odprawa?. 1 pkt 1 lit. a USO organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole odwołuje go z tego stanowiska m.in. w przypadku złożenia przez dyrektora rezygnacji..

Funkcję dyrektora szkoły powierza organ prowadzący (art. 36a ust.

cytowanego wcześniej artykułu 66.Tym samym wykluczone jest odwołanie dyrektora z zajmowanej funkcji umotywowane w jakikolwiek inny sposób lub dokonane w innym trybie, niż wynikający z przepisu.. 4.Podstawa prawna: 1) Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.), 2) Art. 38 Ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (ze zm.).. ODPOWIEDŹ.. zm.) jest uprawnienie do występowania z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.- radzie szkoły, - radzie pedagogicznej.. Duplikaty legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego ; Załącznik nr 1; Załącznik nr 2.. Ale jest też dość bogate orzecznictwo.W przypadkach o których mowa w art. 38 ust.. 1 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę musi dyrektora odwołać, o czym przesądza użycie w pkt 1 słowa "odwołuje".. Jednak osoba piastująca stanowisko kierownicze może zdecydować o wcześniejszym odejściu o, czym mówi podpunkt a).. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.Odwołanie powinno być dokonane na piśmie.. Stąd aby rozwiązać stosunek pracy, powinna Pani złożyć dwa oświadczenia: jedno - o rezygnacji ze stanowiska dyrektora, oraz drugie - o wypowiedzeniu umowy o pracę.Z pewną ostrożnością można natomiast przychylniej potraktować uzasadnienie oparte np. na zmniejszeniu liczby stanowisk kierowniczych w związku z częściową likwidacją lub przekształceniem organizacyjnym szkoły lub placówki (taką przyczynę odwołania można uznać za uzasadnioną np. w odniesieniu do dyrektora szkoły .Złożenie rezygnacji stwarza - po stronie organu prowadzącego szkołę - obowiązek odwołania dyrektora..

Rozwiązanie stosunku pracy przez dyrektora szkoły lub placówki.

Przepis art. 38 ust.. W ciągu 7 dni (14 w przypadku postępowania podatkowego) powinien on przekazać nasze pismo wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego.. Potwierdzenie zapoznania rodziców z dokumentami 2.. Do organu, który powołał pracownika, należy decyzja, czy odwołanie powoduje zaprzestanie pełnienia funkcji niezwłocznie, czy też w terminie w nim podanym.. Pierwszą możliwością odwołania ze stanowiska jest złożenie przez wicedyrektora szkoły rezygnacji za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.Powody odwołania dyrektora.. Na przykład okres wypowiedzenia dla pracownika posiadającego minimum 3-letni staż pracy wynosi 3 miesiące.WZORY DOKUMENTÓW.. ustawy).Przyczyny odwołania.. akt I .Chciałbym zrezygnować ze stanowiska dyrektora szkoły z dniem 31 sierpnia 2019 r. Czy mogę złożyć rezygnację np. w lutym ze skutkiem na koniec roku szkOdwołany dyrektor powraca na stanowisko nauczyciela zajmowane przed powierzeniem mu stanowiska dyrektora.. Zwracam jednak uwagę, że w tym przypadku to dyrektor złożył rezygnację.. 1 pkt 2 u.s.o.. 2 ustawy o systemie oświaty, który przewiduje możliwość powołania na stanowisko dyrektora .59) organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w publicznej szkole (czyli organ prowadzący), może odwołać nauczyciela - w tym dyrektora - ze stanowiska kierowniczego „w przypadkach szczególnie uzasadnionych", po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, czyli ze skutkiem .Odpowiadając na pytanie należy założyć, że stanowisko wicedyrektora będzie utrzymane - zgodnie z dotychczasowym zapisem w statucie szkoły (placówki)..

Odwołanie ze stanowiska dyrektora następuje w tym przypadku po ...PYTANIE.

Może on jednak na skutek podjętego przez nas działania zmienić swoją decyzję w ramach tzw. samokontroli (art. 132 kpa i 226 o.p .. Każdy dyrektor musi jednocześnie pełnić rolę nauczyciela, pracodawcy, menedżera i prawnika.. Powołanie zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony skutkuje taką samą długością okresu wypowiedzenia jak przy umowie na czas nieokreślony.. Wśród kompetencji przyznanych radzie pedagogicznej przez Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.. Mnogość i stopień skomplikowania przepisów prawa oświatowego powoduje, żeJeśli odwołanie nastąpiło bez wypowiedzenia, urlop bezpłatny kończy się wraz z odwołaniem.. Dyrektor jest zobowiązany go odwołać z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.Dz.U.2020.0.256 t.j.. przewiduje możliwość odwołanie dyrektora szkoły ze stanowiska w "szczególnie uzasadnionych przypadkach", bez .Odwołanie dyrektora szkoły na jego wniosek Dyrektor w szkole powoływany jest na kadencję pięciu lat (w przypadkach uzasadnionych może to być okres krótszy, ale nie krótszy niż 1 rok).. 1 pkt 1b uso (tak też w wyroku NSA z 11 lutego 2015 r., sygn.. Należy zauważyć, iż dyrektor szkoły jest jednocześnie nauczycielem zatrudnionym w tej szkole, z wyjątkiem określonym w art. 36 ust.. - napisał w Oświata: Dyrektor powołany na stanowisko do 2020r.. Początkowo przyjęłam 3 m-czną odprawę, ale ktoś podpowiedział, że skoro rezygnuje ze stanowiska przed końcem powołania a jednostka nie może mu zapewnić innego stanowiska to .Odwołanie należy wnieść do organu, który wydał decyzję.. Zatem wójt nie sporządza aktu odwołania.Odwołanie z funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt