Pismo do kuratora o przebiegu okresu próby

pismo do kuratora o przebiegu okresu próby.pdf

Informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby Pierwszym wymienionym obowiązkiem probacyjnym w katalogu umieszczonym w art. 72 § 1 k.k. jest obowiązek informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby.. Byle prawdę i tylko prawdę.informacja o przebiegu okresu próby ukaranego - napisał w Wymiar sprawiedliwości: Witam, Mam napisać pismo do sądu na temat przebiegu okresu próby.. 2 Niepotrzebne skre[ li lub usun , w razie wypeB niania formularza w edytorze tekst w.. Sąd może zobowiązać skazanego do: • informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, • przeproszenia pokrzywdzonego, • wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, • wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu, • powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub .W czasie okresu próby jest on zobowiązany stawiać się na wezwania sądu lub kuratora sądowego, udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru, umożliwić wejście do mieszkania, informować kuratora o zmianie miejsca zatrudnienia, zamieszkania i pobytu.. Akta spraw z orzeczoną kara pozbawienia wolności w zawieszeniu bez dozoru kuratora, o ile sąd nie nałożył na skazanego obowiązków na podstawie art 72 par 1 kk znajdują się w sekretariatach wydziałów, kurator prowadzi tam kontrole okresu próby na zarządzenie sędziego w trybie art. 14 kkw.Dozór kuratora/obowiązek informowania kuratora o przebiegu okresu próby jest srodkiem probacji i zazwyczaj stosuje się przy warunkowych umorzeniach..

Czy może ktoś wie jak ma wyglądać takie pismo.

72 Kodeks karny (KK) .. Jego miejsce wydaje się być nieprzypadkowe, co może stanowić argument dla wątpliwej- informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, - przeproszenia pokrzywdzonego, - wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, - wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,Są nimi obowiązki określone w art. 72 1 k.k.: - informowanie sądu lub kuratora sądowego o przebiegu okresu próby - przeproszenie pokrzywdzonego - wykonywanie ciążącego na warunkowo zwolnionym obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby - wykonywanie pracy zarobkowej, nauka lub przygotowanie się do zawodu - powstrzymanie się od .3. :Kobieta dodatkowo ma informować kuratora o przebiegu okresu próby na piśmie co 6 miesięcy, otrzymała też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, i pokryje koszta .mam problem nie potrafafie nigdzie znalezici takiego wniosku do kuratora w necie a chodzi mi o to .. przebywam teraz na leczeniu odwykowym w osrodku MONAR dostałem godzinki do odrobienia za grzywne kurator wysłał mi zawiadomienie do siebie i prosi mnie o napisanie wniosku o ustalenie miejsca gdzie mugłbym odpracowywać te godzinki aja chce je odpracowywac je tu w osrodku i potrzebuje .W mojej ocenie do tego przepisu nie można zastosować wykładni rozszerzającej, tj. moim zdaniem nie ma zastosowania przepis przewidujący, że skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby..

Jeśli masz informować sąd to pismo piszesz do sądu, a dla kuratora jedynie kopia do wiadomości, że takie pismo złożyłaś.

Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do: 1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, 2) przeproszenia pokrzywdzonego, 3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, 4) wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,§ 1.. A ty kowal pisz co ci kazali i co Ci w duszy gra.. Mam iść do sadu i sie tłumaczyć co robie ?3.1.. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie .3.. Dzisiejszy wpis będzie o popularnym "zawieszeniu", pokrótce opiszę co to za instytucja i do kogo jest skierowana.Art.. Katalog ten nie ma charakteru zamkniętego.. A to przecież już od paru miesięcy funkcje.. Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do: informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, przeproszenia pokrzywdzonego, wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,W razie niepomyślnego przebiegu okresu próby, sąd odwołuje warunkowe zwolnienie..

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

Kurator zawodowy składa do sądu wniosek, o którym mowa w ust.. Nawiązanie pierwszego kontaktu z podopiecznym, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wpływu prawomocnego orzeczenia do zespołu kuratorskiej służby sądowej.Obligatoryjnie sąd zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody w całości lub części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę.. Mowa bowiem o okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu próby.Sąd zobowiązał oskarżonego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby na piśmie co 6 miesięcy.. Mam jeszcze jedno pytanie.. - napisał w Sprawy karne: Witam, Dostałem wyrok w zawieszeniu i na piśmie widnieje iż mam splacic 880zł w ciagu 3 msc i Informowanie sądu o przebiegu okresu próby.. 3 Niepotrzebne punkty w ramce od 1 do 3 nale| y usun , w razie wypeB niania formularza w edytorze tekst w.. Odwołanie ma charakter obligatoryjny, tzn. po zaistnieniu określonych sytuacji sąd musi odwołać warunkowe zwolnienie.. 4 Data wynikaj ca z okresu , na kt ry orzeczono .informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, przeproszenia pokrzywdzonego, wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,Warunkowe zawieszenie wykonania kary polega na tym, że orzeczona wobec skazanego kara nie jest wykonywana, a po upływie wyznaczonego okresu próby, kara uznana jest za wykonaną, a sam fakt skazania ulega zatarciu..

Dla powodzenia w realizacji ustawowych zadań instytucji dozoru ważny jest ścisły ...RE: Informowanie sadu o przebiegu okresu próby, jak napisać?

Zawieszając wykonanie kary, sąd zobowiązuje, a jeżeli orzeka środek karny, może zobowiązać skazanego do: 1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, 2) przeproszenia pokrzywdzonego,§ 1.. PozdrawiamZamiast numeru ewidencyjnego Doz , nale| y wpisa nadany przez podmiot sprawuj cy doz r numer porz dkowy.. 04-01-2018, 20:07Jednakże wniosek, iż obowiązek informowania kuratora o przebiegu okresu próby jest obligatoryjnie powiązany ze stosowaniem dozoru kuratora, prowadziłby do niepotrzebnego mnożeniem bytów, skoro zgodnie z art. 169 § 3 kkw skazany na obowiązek udzielania informacji na żądanie sądu lub kuratora, a sam kurator ma daleką swobodę w .Widzę że do niektórych sądów nowość w postaci obowiązku informowania sądu o przebiegu okresu próby nie dotarła i stąd takie zdziwienie.. 2, albo udziela skazanemu pisemnego upomnienia, o którym mowa w art. 173 § 4 Kodeksu karnego wykonawczego, również wówczas, gdy kurator społeczny zawiadomi go, że skazany uchyla się od nawiązania pierwszego kontaktu.Podstawą prawną dla kuratora żądania takich informacji jest choćby art. 169 par 1-3 kkw zobowiązujący skazanego do informowania kuratora o miejscu zamieszkania, pobytu,udzielania wyjasnień co do przebiegu okresu próby i realizacji nałozonych obowiazków itd , oraz art. 173 par 1.Dodatkowo sprawca może zostać zobowiązany do informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, przeproszenia pokrzywdzonego, wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, poddania się terapii uzależnień .§ 1.. Odpowiedz na pytanie 1.. Nakazał też, aby wypłacił poszkodowanej 1702 zł na naprawę porysowanego lakieru.Witam ponownie i dziękuje za odpowiedz na moje pytanie..Komentarze

Brak komentarzy.