Świadczenie rehabilitacyjne a wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
Badający go lekarz medycyny pracy wydał zaświadczenie, że pracownik nadal jest niezdolny do pracy.W wyroku z 26 marca 2009 (II PK 245/08) stwierdził on, że rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w okresie między wyczerpaniem przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego a .„Nasz pracownik z dn. 17.09.2013 r. otrzymał decyzję z ZUS o przyznaniu renty.. Maksymalny okres jego wypłaty wynosi 12 miesięcy (360 dni).Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje jedynie, gdy dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.. § 3.Pracodawca nie może więc wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi nieobecnemu w pracy z powodu choroby, gdy pobiera on świadczenie rehabilitacyjne i nie upłynął jeszcze okres uprawniający go do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy i jest przyznawane na okresy oznaczone w miesiącach.. Zatem pracownik zgłosił się do pracy, ale w związku z długą nieobecnością z powodu choroby został skierowany na badanie kontrolne.. nr 90, poz. 844 z późn.. Długość tego okresu określa art. 53 k.p.Czteromiesięczny okres świadczenia rehabilitacyjnego, z którego obecnie korzystam, kończy się za dwa tygodnie.. Informację o wypłacaniu świadczenia rehabilitacyjnego należy zamieścić w świadectwie pracy w pkt 10 dotyczącym okresów nieskładkowych.Rozwiązanie umowy o pracę po 3 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego ..

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracownika.

Innym rozwiązaniem na przedłużenie okresu pobierania zasiłku chorobowego jest uzyskanie nowego zwolnienia chorobowego na inną chorobę, przy czym między poprzednim a nowym zwolnieniem musi .Według Sądu Najwyższego pracownikowi, który po rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 k.p., a który jest nadal niezdolny do pracy i z tego tytułu pobiera świadczenie rehabilitacyjne, nie przysługuje roszczenie o ponowne zatrudnienie na podstawie art. 53 § 5 k.p. (wyrok SN z 28 lipca 1999 r., I PKN .Jeśli zakład pracy zatrudnia co najmniej 20 pracowników, w przypadku likwidacji stosuje się art. 411 k.p. oraz ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.. Pracodawca może rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę z pracownikiem w sytuacji jego długotrwałej choroby i nieodzyskania przez pracownika zdolności do pracy po upływie okresów, w trakcie których chory pracownik podlega ochronie przed zwolnieniem z pracy (art. 53 Kodeksu pracy).Jeżeli zdarzy się sytuacja, że pracownik nie uzyska od lekarza medycyny pracy zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku lub nawet choćby lekarz zakwestionuje wykonywanie jednego z obowiązków, np. pracę na wysokości powyżej 3 metrów, to pracodawca może takiej osobie wypowiedzieć umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.Dodano 2013-12-11 10:22 przez madziara2001-88..

zm.).Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - WZÓR PISMA.

Ważne jest jednak, że obowiązują go wtedy okresy wypowiedzenia.. W chwili obecnej powinna Pani zarejestrować się jako osoba bezrobotna.. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia.Pracownik, z którym z powodu długotrwałej nieobecności w pracy wskutek choroby rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia, może być uprawniony tylko do odprawy rentowej, jeżeli po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego otrzyma od ZUS-u decyzję w sprawie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby pracownika..

Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Pracodawca nie może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem w czasie korzystania przez pracownika z tego świadczenia przez pierwsze 3 miesiące.Umowę o pracę można rozwiązać bez wypowiedzenia po okresie pierwszych 3 miesięcy pobierania przez pracownika świadczenia rehabilitacyjnego.. Do tego czasu wciąż musi więc wykonywać polecenia pracodawcy, o ile nie zostanie przez niego zwolniony ze świadczenia .Nasz pracownik po wykorzystaniu okresu zasiłkowego wystąpił do ZUS z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne.. Stosunek pracy przestanie go łączyć z pracodawcą dopiero po upływie okresu wypowiedzenia.. Czy możliwa jest kontynuacja zwolnienia lekarskiego po ustaniu stosunku pracy?Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy, wypłacanego z jego środków przez pierwsze 33 dni choroby w danych roku .Pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę w każdej chwili.. Czy ma on nadal prawo do zasiłku chorobowego?. To, ze pracownikowi przyznano świadczenie na kolejne 3 miesiące nie ma wpływu na długość .Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem zatrudnionym u niego co najmniej 6 miesięcy, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.§ 2..

Nie ma tu znaczenia, jaką umowę o pracę podpisał.

O potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz .Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres .Z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie natychmiastowym (inaczej rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia), mamy styczność kiedy pracodawca w sposób ciężki naruszy podstawowe obowiązki pracownicze.. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.. Z treści Pani pytania wynika, iż świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane na okres 6 miesięcy.Orzeczenia te stanowią podstawę wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.. od dn.29.11.05- do dn.26-02.05w wysokości 90%, od dn. 27.02.2006 do dn .. Zakład został powiadomiony o tej decyzji 25.11.2013 r. Jakie są obowiązki pracodawcy wobec takiego pracownika .Zdarza się, że w czasie choroby pracownika, jego umowa o pracę dobiega końca.. Jednak otrzymał decyzję odmowną.. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika już po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.. Witam, pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony zawartą w dniu 01.02.2013 r. Teraz chciałabym ją wypowiedzieć, jeżeli wypowiem ją w tym tygodniu, to kiedy minie okres wypowiedzenia i umowa zostanie rozwiązana?Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.Samo wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika nie uprawnia go jednak do zaprzestania wykonywania obowiązków zawodowych.. Mam zamiar stawić się do pracy następnego dnia, ale wiem też, że pracodawca chce mnie zwolnić bez wypowiedzenia w trakcie trwania świadczenia rehabilitacyjnego, wysyłając mi list polecony.Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pracownika.. Większość umów o pracę, a już na pewno umowę zawartą na czas nieokreślony, można wypowiedzieć.. Nie musi z nikim takiej decyzji konsultować.. jeżeli można to bardzo proszę jeszcze o pomoc ( sory święta).Pracownica wyczerpała 182 dni zasiłku chorobowego w dniu 28.11.2005 obecnie ma przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 4 m-cy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt