Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej
Artykuł 16 u.d.i.p.. UWAGA : TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.. Witam, Mam pewien problem do rozwiązania.. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy.Od decyzji wydanej przez dyrektora MOPSu o odmowie udostępnienia informacji publicznej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.. Decyzja nie zawiera pouczenia co do możliwości wniesienia środków zaskarżenia.. Zgodnie z art. 16 ust.. Organ musi też .Każda informacja o sprawach publicznych, zgodnie z art. 1 ust.. Otóż został złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji ( art. 4 ) do przedsiębiorstwa energetycznego ( ZE we wniosku został wezwany o .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób: udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku, z zastrzeżeniem przypadku opisanego poniżej w pkt.. wprowadza szczątkową regulację drugiego, obok postępowania w sprawie udostępnienia informacji, postępowania administracyjnego: postępowania w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej.Wobec powyższego organ I instancji w dniu 4 sierpnia 2017 r. wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej, stwierdzając w uzasadnieniu, iż wobec zaprezentowanej w w/w piśmie z dnia 30 lipca 2017 r. postawy braku współpracy przez wnioskodawcę, zmuszony został do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji .oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobro wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji..

Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej ...

2001 r., Nr 112 poz. 1198) wynika, że odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust.. Do decyzji, o których mowa w ust.. Chciałem odwołać się od tej decyzji.. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznegoPozostaje kwestia wydawania przez rzecznika decyzji w kwestii odmowy udostępniania informacji publicznej.. Musi to jednak zrobić w formie decyzji administracyjnej, bo otwiera to możliwość zaskarżenia jej przed sądem.. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust.. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 udostępnianie informacji publicznej na wniosek ust..

Pytanie: Burmistrz odmówił (w formie decyzji) udzielenia informacji publicznej.

3 Informacji dodatkowych dla klienta; decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni; uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia .Odmowa udostępnienia informacji publicznej.. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:Z treści art. 16 ust.. Zdaniem NSA od decyzji Dyrektora MOPSu odmawiającej dostępu do informacji publicznej nie przysługuje odwołanie do SKO, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.Jeśli organ powołuje się na którąś z powyższych przesłanek, ale jednocześnie nie odmówił nam w formie decyzji administracyjnej, możemy wysłać do niego wezwanie do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej (wzór wezwania) Skargę na decyzję również składamy za pośrednictwem skarżonego organu.Odwołania od decyzji w oparciu o art. 127 kpa.. Odwołanie kieruje się do organu wyższej instancji.. 1 DIP, odmowa udostępnienia informacji publicznej powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej.Informacja publiczna/odwołanie od decyzji..

Do decyzji, o których mowa w ust.

1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:Odmowa dostępu do inf ormacji publicznej powinna nastąpić w drodze decyzji administracyjnej i wówczas na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 16) można na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego decyzję taką zaskarżyć w drodze odwołania.U zasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje .Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, z tym, że: 1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;Od decyzji wydanej przez dyrektora MOPSu o odmowie udostępnienia informacji publicznej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy..

1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.

2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.Odwołanie w przypadku odmowy udostępnienia informacji.. ), stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu.Tak zdefiniowaną informację publiczną można podzielić na informację prostą oraz informację przetworzoną.Czasopismo "Prawo Zamówień Publicznych" zostało założone przez Instytut Zamówień Publicznych w 2004 r. Od 2008 r. jest wydawane we współpracy Wydawnictwa C.H.Beck z Instytutem Zamówień Publicznych.. Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia powództwa o udostępnienie informacji publicznej do Sądu rejonowego w Limanowej.Odwołanie adresuje się do organu wyższego stopnia nad tym, który odmówił udostępnienia informacji, a składa się je za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną (prawidłowo wydana decyzja powinna zresztą zawierać pouczenie o sposobie odwołania; w praktyce jednak często zdarza się, że odmawiając informacji organy ani .Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje żadnych szczególnych środków odwoławczych związanych z odmową lub nieudostępnieniem informacji publicznej.. Zagadnieniem tym zajmował się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny, który w jednym z wyroków (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lipca 2002 r., II SAB 195/2002 ) stwierdził, że nietrafny jest zarzut, iż informacja udzielona przez osobę pełniącą obowiązki .. SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM .W wyroku z 15 listopada 2011 r. (sygn.. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.Do decyzji tej znajdą zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl .1.. Należy jednak pamiętać, że odwołanie od decyzji podmiotu innego niż organ władzy publicznej należy .Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej .. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.16 odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie od decyzji stosuje się odpowiednio.. Umorzenie postępowania.. Do.Natomiast odnośnie odmowy udzielenia informacji mającej charakter informacji publicznej to zgodnie z art. 16 ust.. Odwołanie adresuje się do organu wyższego stopnia nad tym, który odmówił udostępnienia informacji, a składa się je za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną (prawidłowo wydana decyzja powinna zresztą zawierać pouczenie o sposobie odwołania; w praktyce jednak często zdarza się, że odmawiając informacji organy ani .1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt