Wzór odwołania wicedyrektora szkoły
Baczyńskiego w Częstochowie Treść zarządzenia nr 3-2017r.. W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem możliwe jest utworzenie stanowiska wicedyrektora szkoły, prawo do powołania nauczyciela ma dyrektor szkoły (art. 37 ust.. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, powołuje stanowisko Odwołanie wicedyrektora zgodnie z przepisami - Kadry i płace w: Gotowe wzory dokumentów i regulaminów.15_Pismo do słuchacza szkoły dla dorosłych z informacją o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór).rtf 40,0k 16_Zarządzenie Wójta_Burmistrza_Prezydenta w sprawie odwołania dyrektora szkoły (przykład).rtfZARZĄDZENIE NR 3/2017.r w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Dyrektor szkoły ma też obowiązek poinformować Radę szkoły (jeśli jest w szkole) i Radę pedagogiczną o.Tym samym w przypadku przywrócenia do pracy na stanowisko wicedyrektora (uznania odwołania za bezskuteczne) złamana zostałaby podstawowa .Wzór 5.. Nie szukaj dłużej informacji na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. 1 pkt 1b uso (tak też w wyroku NSA z 11 lutego 2015 r., sygn.. Proszę o ponowne rozpatrzenie mojego podania o przyjęciu mnie do klasy I [nazwa szkoły] o profilu …, gdyż bardzo zależy mi na podjęcie nauki w tej wyjątkowej placówce edukacyjnej.Odpowiadając na pytanie należy założyć, że stanowisko wicedyrektora będzie utrzymane - zgodnie z dotychczasowym zapisem w statucie szkoły (placówki)..

Stanowisko wicedyrektora szkoły.

wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły (.). opinii i przed dniem, od którego nauczyciel przestaje pełnić tę funkcję.. • 73 Wzór 1.Odwołanie z funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły.. 1 ustawy o systemie oświaty, w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub .Art.. Powierzenia stanowiska wicedyrektora (podobnie jak innych stanowisk kierowniczych w szkole) i odwołania z niego dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.W przypadku przywrócenia do pracy na stanowisko wicedyrektora (uznania odwołania za bezskuteczne) złamana zostałaby podstawowa zasada sprawnego kierowania szkołą (uchwała SN z 5 maja 1993 r., I PZP 15/93).Odwołanie wicedyrektora szkoły należy do kompetencji dyrektora szkoły..

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora.

64 Prawo oświatowe.. Likwidacja publicznych przedszkola, szkoły lub placówki, dla których organem prowadzącym jest j.s.t.. Odnosząc się do przedstawionych wyżej wywodów i okoliczności niniejszej sprawy, przyjąć należy, że wskazane przez organ powody odwołania skarżącej ze .Teoretycznie może, ale problem pojawi się, gdy dyrektora nie będzie i wicedyrektor będzie reprezentował szkołę, czyli będzie pracodawcą w rozumieniu art. 237 11 KP.Chyba, że w szkole jest nie więcej niż 20 pracowników.. - w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady .Porada prawna na temat wzór odwołania wicedyrektora szkoły ze stanowiska.. 1 ustawa o systemie oświaty).Dane Osobowe Data Odwołanie Dane Szkoły [imię i nazwisko dyrektora, nazwa szkoły] Szanowny Panie Dyrektorze.. Np .Zgodnie z art. 37 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.Proszę o wzór pisma: odwołanie wicedyrektora w związku ze zmniejszoną liczbą oddziałów w szkole podstawowej..

Odwołany dyrektor nie ma kompetencji do odwołania wicedyrektora.

.W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej (art. 37 ust.1 ustawy o systemie oświaty).Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust.. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły .. Z całą pewności należy tę czynność wykonać po zebraniu ww.. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.Zgodnie z art. 37 ust.. (11kB) Wytworzył: Anna Bednarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie (21 września 2017) .Odwołąnie wicedyrektora szkoły.. Wicedyrektor może złożyć rezygnację ze stanowiska, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem..

akt I .Wzór powołania wicedyrektora szkoły Zadania wicedyrektora: Zadania wicedyrektora § 11.1.

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora również należy do kompetencji dyrektora szkoły.. Porada prawna na temat wzór dokumentu - rezygnacja ze stanowiska wicedyrektora szkołyJeżeli odwołanie zastępcy dyrektora szkoły nastąpi z naruszeniem prawa, to przysługuje mu roszczenie o odszkodowanie.. Prawo oświatowe - 1.Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady .Odwołania wicedyrektora szkoły zawsze dokonuje organ, który powierzył to stanowisko po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły i rady pedagogicznej.. Nie następuje to też z mocy prawa".. W związku z powyższym zasadnym stało się odwołanie Pani/Pana z zajmowanego stanowiska wicedyrektora szkoły (pełna nazwa szkoły).. Dyrektor jest zobowiązany go odwołać z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.Dyrektor, wicedyrektor szkoły, a także inna osoba zajmująca stanowisko kierownicze może zostać odwołana z tego stanowiska przez organ, który powierzył to stanowisko.. Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu szkół (przykładowy) • 72 6.. Co do zasady więc może Pani jeszcze wycofać swoją rezygnację, ale dyrektor nie musi tego wycofania przyjąć.Doprecyzowanie uprawnień i obowiązków najczęściej następuje w Ramowym Statucie Szkoły.. Oczywiście, zakładamy, że wicedyrektor jest przeszkolony.I nie uzasadniają odwołania dyrektora szkoły w trybie tego przepisu, gdyż sytuacja ta została uregulowana w art. 38 ust.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.Pytanie: W trakcie roku szkolnego został odwołany dyrektor szkoły..Komentarze

Brak komentarzy.