Skrócenie okresu wypowiedzenia a odprawa
Wypowiedzenie wręczyliśmy pracownikowi w marcu 2011 r. i skróciliśmy okres wypowiedzenia do 1 miesiąca, który upływa z końcem kwietnia 2011 r. Postępowanie wzmiankowanego pracodawcy chociaż bezprawne, było jednak skuteczne.Okres wypowiedzenia można skrócić najwyżej do 1 miesiąca.. Jeśli na przykład zdarzy się taka sytuacja, że wliczając okres skrócenia wypowiedzenia, staż pracy pracownika przekroczy 8 lat, to tym samym .Zakładamy, że odprawa zostanie wypłacona na podstawie ustawy o rozwiązywaniu stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.. Wówczas można ustalić dowolny termin zakończenia umowy, a pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia.. Pracownik wynagradzany jest stawką godzinową 12 zł/godz.Pracownik powinien zostać poinformowany o fakcie skrócenia okresu wypowiedzenie nie później niż w dniu otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę.. Z przytoczonych przepisów nie wynika, że skrócenie okresu wypowiedzenia skutkuje pozbawieniem prawa do odprawy.Skrócenie okresu wypowiedzenia a odprawa.. Skrócenie okresu wypowiedzenia może być również decyzją podjętą w drodze porozumienia stron stosunku pracy.Skrócenie okresu wypowiedzenia krótszego niż 3 miesiące również jest możliwe, ale jedynie poprzez porozumienie stron zawarte z pracownikiem (art. 36 § 6 Kodeksu pracy)..

Okresu tego nie wlicza się także do okresu zatrudnienia.

Pod koniec lutego z pracownikiem została rozwiązana umowa o pracę na mocy porozumienia stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.. Na podstawie tych przepisów pracownik ma uprawnienie do otrzymania trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.. Skrócenie okresu wypowiedzenia a odprawa Okres skrócenia wypowiedzenia wpływa na wysokość odprawy, która należy się z uwagi na zwolnienie pracownika z przyczyn jego niedotyczących.. Zwracasz się do swojego "starego" pracodawcy, aby skrócił Ci okres wypowiedzenia.. Ma zostać wypłacona mi odprawa z tytułu takiego zwolnienia.Witam, tak należy sie odprawa - wysokość zależna od stażu pracy u danego pracodawcy; tak należy sie wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia czyli jeśli przysługuje 3 miesieczny okres wypowiedzenia i został skrócony do 1 m-ca to za te pozostałe dwa m-ce pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenia, pozdrawiamNależy podkreślić, że skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić tylko, gdy strony łączyła umowa na czas nieokreślony, a okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące (czyli przysługuje pracownikowi, który był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata, z wyjątkami przewidzianymi w art. 36 § 1 1 i § 5 k.p.)..

Jak wyliczyć też odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia?

Warto zatem pamiętać, że pracownik, który sam złożył wypowiedzenie, nie ma prawa do odprawy.. Witam, mam pytanie.. Przede wszystkim, to zwolnienie .Trochę to pytanie jest dla mnie niezrozumiałe.. Może się to odbyć na podstawie decyzji pracodawcy ale tylko w określonych okolicznościach.. Odprawa pieniężna dla zwalnianego pracownika nie dotyczy każdego typu zwolnienia.. Odprawa pieniężna jest świadczeniem należnym pracownikowi z mocy prawa, jeżeli jego stosunek pracy zostanie rozwiązany z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i zakład zatrudnia co .Komu należy się odprawa?. Na wysokość odprawy wpływa staż pracy; nie ma znaczenia długość okresu wypowiedzenia.Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe w świetle prawa.. W świadectwie pracy wpisuje się datę, z jaką stosunek pracy faktycznie uległ rozwiązaniu, a nie datę, z jaką doszłoby do jego rozwiązania w razie zastosowania ustawowego okresu wypowiedzenia.. Odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony : art. 45, art. 47 1 K.p.Takie ustalenie, inaczej niż w przypadku jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia, jest możliwe nawet po złożeniu wypowiedzenia przez pracownika lub pracodawcę..

W marcu pracownik złożył prośbę o skrócenie okresu wypowiedzenia do końca marca.

W myśl przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych, odprawy pieniężne przysługują, gdy zwolnienia następują z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub na mocy porozumienia stron z określoną liczbą pracowników w okresie nieprzekraczającym 30 dni.Przeczytaj także: Od porozumienia stron nie ma odwołania Pytanie: Mój pracownik administracyjny w związku z likwidacją etatu dostanie wypowiedzenie 31 stycznia 2012 r. Wypowiedzenie będzie z okresem 3-miesięcznym.. Jeżeli firma zatrudnia 37 osób, to odprawy się należą.. Porozumienie w tym wypadku będzie dotyczyć jedynie okresu wypowiedzenia, który na jego mocy staje się krótszy (można też w ten sposób wydłużyć czas wypowiedzenia).Powyższy pogląd SN ponownie potwierdził w uchwale siedmiu sędziów z 9 lipca 1992 r. (I PZP 20/92, OSNC 1993, Nr 1-2, poz. 2) stwierdzając, że skrócenie okresu wypowiedzenia dopuszczalne jest tylko przy jednoczesnym złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu.. Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) - link do formularza z indywidualną pomocą prawną »Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy przez pracownika.. Dyrektor jest więc zobowiązany do wręczenia wypowiedzenia do 31 maja, a następnie może skrócić okres wypowiedzenia do 1 miesiąca..

On się nie zgadza - i tak musiałby zapłacić za pełne 3 miesiące wypowiedzenia.

Pracodawca nie musi uzyskiwać zgody na skrócenie okresu .Wynagrodzenie w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia przysługuje pracownikowi tylko do dnia rozwiązania umowy o pracę.. Pytanie: Dostałem wypowiedzenie 3 miesięczne z pracy z przyczyn likwidacji stanowisk w pracy.. Dlaczego obawia się Pan tego, że jak jest mniej niż 20 osób to nie zapłaci.. Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-10-22 W jaki sposób można skrócić zawarty w umowie o pracę na czas nieokreślony 6-miesięczny okres wypowiedzenia?. Przykład 2.Zdaniem autora nie można skrócić okresu wypowiedzenia poprzez jego późniejsze złożenie.. Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika Wtedy, jeśli taką osobę obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, ma prawo go rozwiązać za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.Nadto jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres .Skrócenie okresu wypowiedzenia: kiedy możliwe.. Należy jednak w tym dokumencie umieścić informację o skróceniu okresu .Skrócenie okresu wypowiedzenia w niektórych sytuacjach może też niekorzystnie wpłynąć na odprawę przysługującą pracownikowi w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę.Odprawa przy zwolnieniach grupowych.. Pracownikowi, który został z pracy zwolniony (a dodatkowo spełnione zostaną inne przesłanki).. O jakich świadczeniach Pan mówi, bo skrócenie okresu wypowiedzenia nie jest uzależnione od wieku pracownika.Skrócenie okresu wypowiedzenia na wychowawczym, a wypłata odszkodowania .. w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę możliwe jest skrócenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony do jednego miesiąca, ale tylko w sytuacji kiedy do wypowiedzenia doszło z powodu ogłoszenia upadłości .Konieczne jest jeszcze skrócenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia i dopiero te dwie okoliczności łącznie stanowią podstawę wypłaty odszkodowania".. Pracownik już teraz zaznaczył że chce skrócenia okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca bez świadczenia pracy (temu pracownikowi po 35 latach pracy należy się wypowiedzenie .Pracownik jest uprawniony do 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia..Komentarze

Brak komentarzy.