Czy aneks do umowy może obowiązywać z datą wsteczną
Oznacza to konieczność ponownego przeliczenia wypłaconych wynagrodzeń, a także niektórych dodatkowych składników wynagrodzenia, np. dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.. - pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Termin podpisania aneksu do umowy z datą późniejszą niż moc obowiązywania.. Od tego czasu nie pracowałam, jednak nie dostałam wypowiedzenia, kazano mi jedynie czekać.. Z zawarcia umowy OC z datą wsteczną korzystaliby z pewnością kierowcy, którzy w momencie spowodowania wypadku bądź kolizji, nie byli objęci ochroną ubezpieczeniową.Pracodawca może przyznać podwyżkę wynagrodzenia z mocą wsteczną.. oczywiście osoba reprezentowała firmę, nie samą siebie.W tego typu sytuacjach umowa serwisowa podpisywana była przez obie strony z datą bieżącą ale zgodnie z jej zapisami wsparcie startowało 2 tygodnie wcześniej, ponieważ szereg procedur uniemożliwiał nie tyle przygotowanie dokumentów co ich późniejsze efektywne zarejestrowanie.Wszystko można, lecz ze względu na rozliczenia z ZUS i zgłoszeniem pracownika mało prawdopodobne aby pracodawca z data wsteczną zawarł umowę o pracę.. Ponieważ wynagrodzenie minimalne jest zawsze w Polsce wprowadzane od nowego roku kalendarzowego, aneks do umowy o pracę - zmiana wynagrodzenia .W wyroku z dnia 5 listopada 2009 roku, sygn.. 1 ustawy o własności lokali zarząd z istoty swej nie może zostać wybrany z datą wsteczną.§ Niekorzystny aneks do umowy o pracę z datą wsteczną (odpowiedzi: 1) Witam..

Czy regulamin wynagradzania może obowiązywać z mocą wsteczną?

Chcąc zmienić wysokość wynagrodzenia trzeba dokonać zmian w umowie o pracę.. Postanowienia umowy o pracę W art. 29 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.. Mam następujący problem.. 3000 zł x 10% - 2000 zł x 10% Wyjechałem z Polski na dwa tygodnie 13.09 br.W styczniu 2017 r. chcemy zatrudnić kilku pracowników.. Odpowiedź jest negatywna.. Oczywiście nie.. Czy regulamin wynagradzania może obowiązywać z mocą wsteczną?. Pracodawca może to zrobić na 2 sposoby: na mocy porozumienia stron - gdy obie strony stosunku pracy (pracodawca i pracownik) wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian do umowy, lubMam umowę na czas określony, na pełen etat.. Czy jeżeli zaproponował rok temu cenę wyliczoną niewiadomo w jaki sposób a moim zdaniem w sposób niezgodny z prawem, to czy teraz może próbować dostosowywać stan prawny do swoich potrzeb z datą obowiązującą wstecz?1 pkt 2 w zakresie art. 11f, art. 20a i art. 24-26, oraz pkt 3 lit. a i pkt 4, a także art. 3 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r. Spróbujmy rozebrać to na części proste: przepisy ustawy mają trzy terminy wejścia w życie, w tym dwa z mocą wsteczną,Podpisywałam umowę zlecenie w marcu br. w międzyczasie wydarzył się w pracy pewien incydent, na który został stworzyny aneks do umowy..

Aneks jako rzeczywista zmiana umowy z mocą wsteczną.

W naszym przypadku data zawarcia aneksu to 10.07.2012 r. zaś w treści aneksu wskazano, że obowiązuje on od 01.07.2012 r.Ostatnio spotkałam się z takim przypadkiem, że monopolista na rynku określonych usług sporządził klientce umowę z datą wsteczną, a potem twierdził, że jeżeli obie strony się na to zgodziły, to wszystko jest w porządku .. Oznacza to między innymi że potwierdza Pani fakt że umowa została podpisana konkretnego dnia.Wynagrodzenie za pracę jest jednym z istotnych elementów umowy o pracę.. Czy w tym zapisie wyraża się zasada, że prawo nie działa wstecz?ZDANIEM EKSPERTA Nie zawsze aneks do umowy może działać wstecz - Czy jest możliwe zawarcie aneksu do umowy o pracę z datą wsteczną, na mocy którego pracodawca i pracownik zmieniają wiążącą ich umowę za obopólną zgodą?. Dokument powinien być również odpowiednio zatytułowany, na przykład jako „Aneks do umowy najmu" czy „Aneks do umowy o pracę".. strony skróciłyby przez czynność prawną ustawowe terminy przedawnienia.Czy możliwe jest aneksowanie zawartej umowy dotyczącej zamówienia publicznego z datą wcześniejszą niż data podpisania aneksu przez strony umowy..

Ktoś inny w imieniu tej osoby podpisze aneks.

Zmiana warunków pracy i płacy za porozumieniem stron oznacza, że obie strony (pracownik i pracodawca) doszły zgodnie jednomyślności i oboje akceptują .1.. Czy po zmianie przepisów w zakresie zawierania umów o pracę możemy podpisać umowę o pracę 9 stycznia 2017 r. z terminem zawarcia od 6 stycznia 2017 r. (święto Trzech Króli), skoro pracownik zostanie dopuszczony do pracy 9 stycznia 2017 r?. zdarzenie przez potrącenie z .Aneks do umowy o pracę wynagrodzenie minimalne - wzór takiego aneksu musi zawierać datę podpisania aneksu, opis nowych warunków płacy oraz datę, od kiedy mają zacząć obowiązywać.. Czy można np. Moje miejsce pracy zostało zlikwidowane 1 lipca.. Czy umowę trzeba podpisać po przeprowadzeniu szkolenia bhp czy przed tym szkoleniem?Zmiana umowy o pracę może odbyć się za zgodą obu stron - zawierane jest wtedy porozumienie zmieniające warunki umowy, które zaczyna obowiązywać od daty ustalonej w porozumieniu.. zm.) - dalej k.p., ustawodawca wskazał, że umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:Czy istnieje możliwość, aby kierowca, któremu skończyło się ubezpieczenie, mógł zawrzeć umowę OC z datą wsteczną?. Zawarcie aneksu do umowy w praktyce rzeczywiście najczęściej będzie oznaczało zawarcie przez strony umowy zmieniającej, a więc takiej umowy, na mocy której w sferze łączącego już strony stosunku umownego nastąpi zmiana jakiegokolwiek obowiązku, bądź też ustanowienie nowego obowiązku zamiast - czy obok - już istniejących 2.Taką zmianę umowy należałoby uznać za nieważną z mocy prawa (art. 58 § 1 k.c.).

Pracodawca chce żebym podpisał aneks do umowy o prace z datą wsteczną.

"aneks nr 1 do umowy najmu nr 17/2008 z dnia 14 lipca 2008 r." jak i w samej treści, np. "Niniejszym strony zmieniają treść umowy najmu lokalu użytkowego nr 17/2008 zawartej między nimi w .25 lutego 2011 r. pracownik pracujący od poniedziałku do piątku, zatrudniony w miesięcznym okresie rozliczeniowym, wynagradzany stawką zasadniczą w wysokości 2000 zł oraz miesięczną premią regulaminową w wysokości 500 zł otrzymał aneks do umowy podwyższający jego wynagrodzenie zasadnicze do 3000 zł z mocą wsteczną od 1 stycznia.Czy prezydent miasta może wydać zarządzenie, które ma obowiązywać z datą wsteczną?. 9 lutego 2018.. Nie wiem czy to ma znaczenie ale osoba która podpisywała umowę (jedna ze stron) nie żyje.. Zawarcie umowy o pracę wiąże się ze zgłoszeniem pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w przeciągu 7 dni id dnia rozpoczęcia pracy.aneks do umowy z data wsteczna - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl - dyskusja na Grupach dyskusyjnych w eGospodarka.plAneks do umowy może posłużyć do: .. której aneks dotyczy wraz z jej numerem, datą i miejscem podpisania .. Podpisałam ten aneks, we wrześniu br. dodam że nie ma nigdzie na nim daty podpisania, przeoczyłam ten fakt.. 1 i 21 ust.. Na umowie mam 2-tygodniowy okres wypowiedzenia.. akt: I ACa 609/09, katowicki Sąd Apelacyjny uznał za niedopuszczalne przyjęcie, że powierzenie funkcji zarządu może nastąpić wstecz, gdyż po myśli przepisów art. 20 ust.. : Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.. Czy zmiana wynagrodzenia aneksem do umowy o pracę może być przyznana z mocą wsteczną?. Jeśli bowiem podpiszemy 1 marca umowę z mocą obowiązującą od 1 stycznia będzie to oznaczało ni mniej ni więcej tylko przyznanie się do tego, że przez dwa miesiące wykonawca realizował na rzecz zamawiającego jakieś świadczenie .Jak wygląda różnica między datą zawarcia a datą obowiązywania umowy?. Podpisać umowę z datą jej zawarcia 21.07.2009 roku i zawrzeć w niej klauzulę, że umowa obowiązuje od 01.07.2009 roku?. Z takim stanowiskiem oczywiście nie sposób się zgodzić.Temat: czy aneks do umowy może obowiązywać z datą wstecz serdecznie dziekuję za pomoc.. .Czy umowa zawarta na piśmie miesiąc albo dwa później ten problem „załatwia"?. nie z tego powodu, że miałaby ona obowiązywać z mocą wsteczną, ale dlatego, że wbrew wyraźnemu brzmieniu przepisu art. 119 k.c.. Teraz dowiedziałam się, że dostanę wypowiedzenie, które mam podpisać z datą 1 lipca i wtedy dostanę 2-tygodniową odprawę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt