Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego wzór
Jeśli rodzice chcą, by ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w danej placówce, powinni najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji złożyć pisemną deklarację na ręce dyrektora placówki.Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 jest przedszkole/szkoła do której dziecko zostanie przyjęte.. Na podstawie art. 30 ust.. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich.. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.. Deklarację należy wypełnić drukowanymi literami.. Stanisławy Grelli we Wrocance w roku szkolnym2016/2017 Deklarację wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.. Zarządzenie Prezydenta Miasta Stargard oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji do Przedszkola nr 6 im.. Przyjmujemy do wiadomości, iż dyrektor przedszkola może prosić o okazanie dokumentów w celu weryfikacji danych podanych w deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat, już uczęszczających do przedszkola publicznego, pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza w terminie od 18 lutego od godz. 8 00 do 22 lutego 2019 r. do godz. 16 00.Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 Pobierz (0,83 MB) Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (PDF) Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2019-2020 Pobierz (0,96 MB) Wzór .Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.).

Pobierz wzór deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub innejDeklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.. Deklarację należy wypełnić i zwrócić nauczycielce w grupie, w nieprzekraczalnym terminie do 13.02.2017 /.20w ust.. Oświadczenie - zwrot nadpłaty z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu.. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni .wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dnilub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składaj ą na kolejny rok szkolny deklaracj ę o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzaj ących termin rozpocz ęcia post ępowania rekrutacyjnego.publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dniwzór nr 1 DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w punkcie/oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im..

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego-pobierz .Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).Wzór -Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Stasinie w roku szkolnym 2017/2018 3 | Str o n a Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia 1.Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego syna/córkiw roku szkolnym 2015/2016 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu/szkole.. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni .Burmistrz Miasta informuje, iż w związku z rozpoczynającą się w dniu 6 marca 2019 r. rekrutacją do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,.placówek w bieżącym roku szkolnym, którzy chcą aby dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w .wzór nr 1 DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im..

DANE DZIECKA Dane osobowe PESEL Imię Drugie imię NazwiskoWZÓR Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Podstawa prawna: art. 20w ust.

Oświadczenie - przekazanie nadpłaty jako darowiznyRodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania .Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.. Prosimy o dostarcznenie tych deklaracji do 21.01.. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane czyli rozpatrzenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.Drodzy Państwo, W formie papierowej od wychowawców otrzymacie Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolengo w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wysokiej na rok szkolny 2019/2020.. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowejProszę o wypełnienie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego" w roku szkolnym 2017/2018..

Jana Łachuta w Ostrężnicy w roku szkolnym 2019/2020 Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna w roku szkolnym 2019/2020 A.

Niniejsza deklaracja oznacza, że nie będę składał(a) wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole w elektronicznej rekrutacji organizowanej przez Miasto Kalisz na rok szkolny 2015/16.Składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w terminie od 22 do 28 lutego 2018 roku.. Termin składania deklaracji jest ostateczny.. Deklaracje dostępne są u nauczycielek w każdej grupie oraz na stronie internetowej.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.a) wszystkie dane zawarte w deklaracji są prawdziwe, b) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły podstawowej o zmianie danych zawartych w deklaracji, c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do przedszkola zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dniaZgodnie z Art. 20 w ust..Komentarze

Brak komentarzy.