Umową kupna-sprzedaży broni myśliwskiej

Kupujący oświadcza, iż wie że ma 5 dni na zarejestrowanie broni w KW Policji.. §6 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.zawarta została umowa o następującej treści: §1 Użyczający oświadcza, że 1.. Przeznaczenie umowy: Umowa kupna i sprzedaży broni myśliwskiej przeznaczona jest dla myśliwych - jednego, który chce sprzedać broń strzelecką i drugiego - który tą broń chce kupić.. Jest właścicielem broni myśliwskiej .. (nazwa broni, kaliber) o numerze …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt