Decyzja odmowna na lokalizację urządzenia w pasie drogowym

Decyzja na zlokalizowanie urządzenia w pasie drogowym nie zwalnia z obowiązku uzyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, wydawanej w celu ustalenia opłaty rocznej z tego tytułu.W przypadku występowania z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy: 1.. Złożyć pisemnie do Zarządu Drogowego dla Pow…


Czytaj więcej

Decyzja na lokalizację urządzenia w pasie drogowym wzór

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem .Decyzja na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego np. linia energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazociąg, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci, itp.wniosek o wydanie zezwoleni…


Czytaj więcej