Wzór pisma o powołaniu wicedyrektora szkoły

1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. Jacek 30-08-2017 19:45:14 [#10]A czy ktoś z Was posiada wzór pisma do organu prowadzącego o wyrażenie opinii i wzór powołania wicedyrektora szkoły z dniem 1 września 2017?. Pismo do organu, który dokonał wpisu do ewidencji, o likwidacji niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły lub placówki (propozycja) • 52 Wzór 3.. 1 pkt 1, § 5 ust.. Pismo do organu prowadzącego powinno zawierać powołanie…


Czytaj więcej

Odwołanie z funkcji wicedyrektora szkoły-wzór

zm.) w szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu .Czy możliwe jest odwołanie nauczyciela z funkcji wicedyrektora za porozumieniem stron?. Dz. U. z 2004 r.Zgodnie z orzeczeniem SN z dnia z dnia 5 maja 1993 r., sygn.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za z…


Czytaj więcej

Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły wzór pisma 2020

Pobierz dokument.. Prawo oświatowe - 1.. 3 i 6 Karty Nauczyciela.Wzór pisma zawiadamiającego rodziców o terminie spotkania zespołu w związku z dokonaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka .. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe .. PODGLĄD DOKUMENTU .. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/2018/2019Pytanie: Na jaki okres powołać wicedyrektora, który będzie pełnił tę funkcję do czasu wyłonienia w konkursie dyrektora szkoły.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Praw…


Czytaj więcej

Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły wzór pisma

Baczyńskiego w Częstochowie Treść zarządzenia nr 3-2017r.. Odnosząc się do przedstawionych wyżej wywodów i okoliczności niniejszej sprawy, przyjąć należy, że wskazane przez organ powody odwołania skarżącej ze .W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora, powierzenia tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej zgodnie z zapisami art. 37 ust.. Chcę odejś…


Czytaj więcej

Odwołanie wicedyrektora szkoły 2019 wzór pisma

K.K. Baczyńskiego w CzęstochowieCEA przesłało nowy druk stanowiący załącznik nr 6 do arkusza organizacji roku szkolnego, dotyczący powołania wicedyrektora szkoły.. 6 - 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe.. 2 - art. 158 ust.. (miejscowość, data) Znak sprawyOdwołanie z funkcji kierowniczej Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu.Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły.. Duplikaty l…


Czytaj więcej

Powołanie wicedyrektora szkoły wzór pisma

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2018/2019: w sprawie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły: Uchwała Rady Pedagogicznej nr 9/2018/2019 (23kB) 10.. Wniosek w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora osobie niebędącej nauczycielem.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2020/2021.Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 02.09.20 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 32 w Częstochowie w sprawie powołania komisji do opracowania i nowelizowania dokumentów wewnątr…


Czytaj więcej

Procedura odwołania wicedyrektora szkoły

W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej.. Organizacja pracy wicedyrektora: a) własne organizowanie tygodnia i dnia pracy, b) harmonogram czynności kierowniczych wicedyrektora (wicedyrektorów) w układzie roku szkolnego, c)Proce…


Czytaj więcej

Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły wzór pisma 2019

Powierzenie pracownikowi innej pracy może nastąpić na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.. 1 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U.. Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.Wzór 6.. Pismo do…


Czytaj więcej

Odwołanie wicedyrektora szkoły z przyczyn organizacyjnych

Również nieprawidłowości w zarządzaniu placówką nie zawsze stanowią przesłankę pozbawienia funkcji, co podkreśla się w najnowszym orzecznictwie.odwołanie z naruszeniem przepisów prawa (naruszenie art.37 lub 38 ustawy o systemie oświaty).. Do odwołania nie wystarczy stwierdzenie, że współpraca źle się układa lub że dyrektor stracił zaufanie do nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą.Odwołanie wicedyrektora szkoły .. 1 ustawy o systemie oświaty, w szkole lub placówce, w których zgodnie z ram…


Czytaj więcej

Wzór odwołania wicedyrektora szkoły

Baczyńskiego w Częstochowie Treść zarządzenia nr 3-2017r.. W szkole, w której zgodnie z ramowym statutem możliwe jest utworzenie stanowiska wicedyrektora szkoły, prawo do powołania nauczyciela ma dyrektor szkoły (art. 37 ust.. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, powołuje stanowisko Odwołanie wicedyrektora zgodnie z przepisami - Kadry i płace w: Gotowe wzory dokumentów i regulaminów.15_Pismo do słuchacza szkoły dla dorosłych…


Czytaj więcej

Odwołanie wicedyrektora szkoły na zwolnieniu lekarskim

?Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. zm.) - dalej u.s.o.. Pracodawca może jednak zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu jeśli dopuści się on ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.. Nie chciałem przyjąć pisma, ale kadrowa stanowczo powiedziała, że taki sposób załatwienia (odwołanie w trakcie zwolnienia l…


Czytaj więcej

Odwołanie wicedyrektora szkoły 2019

Prawo oświatowe - 1.. Jeżeli do tego dojdzie doświadczenie, wiedza, kwalifikacje, umiejętności zawodowe i interpersonalne .szkoły podstawowej rozpoczyna się w roku szkolnym 2018/2019 (przykładowy) • 116 Wzór 3. akt I .Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 10 kwietnia 1997 r., I PKN 88/97, orzekając: „Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły stanowi jednostronną zmianę warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika w rozumieniu art. 32 ust.. Nie następuje to też z mocy prawa".. witam Ma…


Czytaj więcej