Umowa o zarządzanie transportem doc

Spory z tytułu wykonania niniejszej umowy strony będą rozstrzygać w pierwszej kolejności w drodze mediacji, a następnie sądu polubownego ad hoc.. Strony umowy mogą określić inny dzień nawiązania stosunku pracy niż dzień zawarcia umowy.Ja niżej podpisany/a oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 4 ust.. Z kontraktu musi wynikać, że jego zadaniem jest zarządzanie operacjami transportowymi, a z daną firmą łączy go rzeczywisty związek.Taką umową mogą być różnego rodzaju kontrakty men…


Czytaj więcej

Umowa o zarządzanie transportem wzór

Porozmawiaj z naszym doradcą.Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.. Stronami tej umowy są: pracownik i pracodawca.Zarządzanie transportem drogowym może zostać powierzone na podstawie umowy cywilnoprawnej osobie, która będzie działać w sposób efektywny i ciągły w tym zakresie (np. kontrakt menedżerski), umowy o pracę lub w inny prawnie skuteczny sposób.Kontrakt menadżerski (inaczej nazywany umową o zarządzanie lub umową menadżerską) jest umową nienazwaną (nie regulują jej przepisy…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt