Pismo przewodnie do archiwum państwowego o zatwierdzenie instrukcji kancelaryjnej

Szczegółowy tryb przekazywania materiałów archiwalnych archiwom państwowym został określony w § 5-8 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r .z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, pom 698 z póŽno zmo) zatwierdzam Instrukcje kancelaryjnq oraz Ins…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt