Lista obecności na zebraniu wiejskim
Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.. mieszkańców Sołectwa … uprawnionych do głosowania.. Wybór protokolanta.. Wzory dokumentów w sprawie zmiany przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego: 1.. (Wzór) Uchwała zebrania wiejskiego, 3.. 6 grudnia 2012 r. odczytany został wyrok w w/w sprawie (sygn.. Zaakceptował(a): Admin.. 2) W Zebraniu uczestniczyli mieszkańcy Sołectwa, według listy obecności oraz:Otwarcie zebrania następuje po wypowiedzeniu przez Sołtysa formuły: „Otwieram Zebranie Wiejskie ….. Sąd zaznaczył również, iż wszystkie inne dokumenty zebrania wiejskiego stanowią informację publiczną, dokumenty związane z realizacją zadań publicznych, w tym umowy, faktury czy rachunki podlegają udostępnieniu .w dniu …………………… roku.. Decyzję mieszkańców, ujętą w formie wniosku o funduszu sołecki wraz z uchwałą zebrania wiejskie-go, protokołem i listą obecności z zebrania, sołtys przekazuje wójtowi zgodnieLista obecności; Podział środków; Zapis audio; Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa ŁUBIANA w dniu 04/03/2019 r. 1) Zebranie rozpoczęło się o godz. 17:30 i trwało do godz. 20:30.. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.. Listy obecności z zebrań wiejskich stanowią informację publiczną - są jawne!Załącznik nr 4 do Regulaminu gospodarowania funduszem sołeckim w Gminie Biała LISTA OBECNOŚCI MIESZKAŃCÓW na zebraniu wiejskim sołectwa ….Listy obecności z zebrań wiejskich stanowią informację publiczną i powinny być udostępnione, stwierdził wyrokami z 6 grudnia br. Naczelny Sąd Administracyjny (I OSK 2021/12 oraz I OSK 2022/12)..

Lista obecności na zebraniu wiejskim - wzór.

na Zebraniu Wiejskim w dniu .. w sprawie: ustalenia i uchwalenia wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego 2013 roku na realizacje zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców L.p .Decyzję o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki, podejmują do-rośli mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego.. Opublikował(a): Admin.. (Wzór) Wniosek sołectwa o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, 2.. Artykuł był czytany: 7084 razy .Lista obecności na zebraniu wiejskim; Protokół z zebrania wiejskiego; Ramowy harmonogram przyjęcia Funduszu Sołeckiego; Wniosek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji; Wniosek sołectwa o przeznaczenie środkow Funduszu Sołeckiego;Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza opinię SLLGO, iż listy obecności z zebrań wiejskich stanowią informację publiczną - są jawne i podlegają udostępnieniu.. Data opublikowania: czwartek, 26 lip 2012 08:27.. W przypadku braku quorum do podejmowania uchwał Sołtys zamyka obrady i zwołuje kolejne Zebranie zgodnie z §20, pkt.2 Statutu Sołectwa.na Zebraniu Wiejskim Sołectwa …………………….. w dniu ………………….. (Wzór) Lista obecności na zebraniu wiejskim,Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 99/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 3 października 2016 r. Lista obecności mieszkańców Sołectwa.mieszkańców sołectwa: ……………………………..

Listy obecności z zebrań wiejskich są informacją publiczną.

Sąd podzielił tym samym stanowisko Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, SLLGO było stroną skarżącą w obu postępowaniach.Lista obecności mieszkańców sołectwa.. na zebraniu wiejskim w dniu .. w sprawie: ustalenia i uchwalenia wniosku o przyznanie środków finansowychListy obecności z zebrań wiejskich są udostępniane każdemu, albowiem dotyczą one publicznej sfery działalności osób uczestniczących w zebraniach wiejskich, orzekło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie.. imię i nazwisko pracownika, dla którego prowadzona jest dana lista, podpis pracownika oraz kierownika jednostki, której podlega pracownik,Lista obecności na zebraniu wiejskim; Protokół z zebrania wiejskiego; Ramowy harmonogram przyjęcia Funduszu Sołeckiego; Wniosek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji; Wniosek sołectwa o przeznaczenie środkow Funduszu Sołeckiego;Ze względu na wagę sprawy wydanie wyroku zostało odroczone do 6 grudnia.. Zgodnie bowiem z art. 29 § 3 Kodeksu pracy pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, m.in. o przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania .Zaproszenie na Zebranie Wiejskie w dniu 23 września 2018 r. (PDF) Lista obecności z Zebrania Wiejskie w dniu 23 września 2018 r. (PDF) Protokół z Zebrania Wiejskiego w dniu 32 wrześnai 2018 r.Zebranie wiejskie ustaliło następujący porządek obrad: PORZĄDEK OBRAD: 1..

Imi ę i nazwisko rodzica Podpis ...Lista obecności - podstawowe dane.

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie od 25 maja RODO - czyli unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, przygotowaliśmy dla Państwa wzór listy obecności na szkolenia/warsztaty.Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie.. „ Po otwarciu zebrania Sołtys stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.. (Wzór) Protokół z zebrania wiejskiego, 4.. Zebranie wiejskie zwołuje przewodniczący rady sołeckiej: · z .Lista obecności Lista obecności jest jedną z form potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy.. Czyli muszą zostać udostępnione każdemu - bez konieczności podawania powodu zainteresowania, nie .Wniosek o fundusz sołecki, wraz z uchwałą zebrania wiejskiego, listą obecności i protokołem przekazywane są przez sołtysa do wójta.. Title: Lista obecności Author: SEKR Last modified by: SEKR Created Date .. (Wzór) Lista obecności na zebraniu wiejskim.. Listy obecności z zebrań wiejskich stanowią informację publiczną i powinny być udostępnione, stwierdził wyrokami z 6 grudnia br. Naczelny Sąd Administracyjny (I OSK 2021/12 oraz I OSK 2022/12).Należy jeszcze raz podkreślić, że konstytucyjnie chronione prawo do prywatności w tym zakresie tj. list obecności na zebraniu wiejskim ze względu na pełnione funkcje publiczne zebrania oraz publiczny charakter podlega ograniczeniu na rzecz prawa do udzielenia informacji wskazanego w art. 61 Konstytucji RP.Listy obecności z zebrań wiejskich są informacją publiczną, muszą więc zostać udostępnione każdemu, bez konieczności podawania powodu zainteresowania, łącznie z danymi osobowymi mieszkańców - orzekło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie.LISTA OBECNOŚCI RODZICÓW NA ZEBRANIU w dniu ………………………………………………………………………..

imiĘ i nazwisko podpis 1.Lista obecności z zebrania wiejskiego to informacja publiczna.

Jeśli wniosek jest poprawny pod względem formalnym, zaplanowane przez sołectwo zadania są wprowadzane do projektu budżetu gminy, a ich realizacja następuje w kolejnym roku.Lista obecności.. na zebraniu wiejskim w dniu … r. w … w sprawie: ustalenia i uchwalenia wniosku o .Wzór listy obecności na szkolenia/warsztaty w związku z RODO..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt