Wniosek o wpis na listę agentów celnych
Wzór wniosku do pobrania.. ul. Felińskiego 2B. 01-513 Warszawa.. Chcesz się dowiedzieć czy twój pracownik lub osoba, którą chcesz zatrudnić w agencji celnej lub jako pełnomocnika, jest wpisana na listę agentów celnych?. 2 pkt 2, powinna zostać sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku i .Wniosek o wpis na listę agentów celnych należy wysłać na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.. Na listę agentów celnych może zostać wpisana osoba fizyczna , jeżeli spełnia następujące warunki: ma swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej,Lista agentów celnych jest prowadzona przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.. Nazwisko .. 20proc., wiec jest dosyć .Wniosek o wpis na listę agentów celnych należy wysłać na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawi.. Upoważnionym do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących: wpisu na listę agentów celnych, skreślenia z listy agentów celnych lub zawieszenia działalności agenta celnego oraz prowadzeniem listy agentów celnych jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.Wpis na listę agentów celnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, będzie możliwy po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Finansów, które zostanie wydane na podstawie art. 14 ww..

Wpisz się na listę agentów celnych.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wpisu na listę agentów celnych - 1. Osoba fizyczna ubiegająca się o wpis na listę agentów celnych składa do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej pisemny wniosek zawierający: .Wpis na listę agentów celnych.. Osoba, która stara się o wpis na listę agentów celnych, może również przedstawić decyzję wydaną na postawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w .wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.. Zgodnie z powołaną ustawą - Prawo celne oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych (Dz. U z 2014 r. poz. 1702), upoważnionym do prowadzenia postępowań .. Powodzenia!. Rozszerzenie uprawnień agencji celnych Strona Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) Wpis na listę agentów celnychwystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.. Czy trudno jest zdać taki egzamin?. Możesz to zrobić w wyszukiwarce agentów celnych - sprawdź jak to zrobić.- Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 379 i 1086) zarządza się, co następuje: § 1..

Dokonaj aktualizacji wpisu na liście agentów celnych.

Lista agentów celnych jest prowadzona w formie elektronicznej .4) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.. 2 pkt 2, powinna zostać sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku i .Dokumenty, o których mowa w ust.. Informacja, o której mowa w ust.. Chcesz występować jako przedstawiciel w sprawach celnych oraz podatkowych?. DANE WNIOSKODAWCY.. Numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osoby, której nie nadano .Dokumenty, o których mowa w ust.. Szczegółowe warunki wpisu na listę .Chodzi o specjalistyczne kształcenie w szkołach policealnych oraz wykonywanie czynności celnych przed organem celnych.. Agentem celnym jest osoba wpisana na listę agentów celnych (art.79 ustawy Prawo celne).. 1) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, oraz suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki .Zanim jednak kandydat na agenta celnego znajdzie się na liście agentów celnych, musi złożyć wniosek o wpis na listę agentów celnych do MF wraz ze świadectwem o niekaralności i innymi wymaganymi dokumentami..

🙂 ...d) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Informacje na temat wpisu na listę agentów celnych, warunków wpisu oraz wniosek o wpis publikowane są w dziale Cło na stronie podatki.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH.. W przypadku osób bez doświadczenia w zawodzie agenta celnego, wymóg posiadania minimalnych wymaganych kwalifikacji jest niezbędny.. Warunek określony w ust.. Dowiedz się więcej: Zarejestruj dane podmiotu/uzyskaj numer EORI; Powiąż reprezentanta z podmiotem; AEO - Uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy; Agent celny - Uzyskaj wpis na listę; REX - Uzyskaj status zarejestrowanego eksportera; Opis w przygotowaniuAgenci celni Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Informacje ogólne dotyczące agentów celnych, podstawy prawne, wzór wniosku o wpis na listę agentów oraz lista agentów celnych (PUESC), znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów (linki poniżej):wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych; Warunek w punkcie drugim należy uznać za spełniony, jeśli wnioskodawca posiada: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, technicznych, obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności .Art.75 Prawa celnego wskazuje przykładowych przedstawicieli: agencje celne, spedytorów, przewoźników..

Wpis na listę agentów celnych jest bezpłatny.

2 pkt 1, należy załączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez osobę ubiegającą się o wpis na listę agentów celnych.. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wpis na listę agentów celnych?. Zapraszamy do współpracy!. Numer ewidencyjny PESEL.. Dokumentem poświadczającym kwalifikacje w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, zgodnie z ustawą, jest dyplom ukończenia studiów .1. Osoba fizyczna ubiegająca się o wpis na listę agentów celnych składa do właściwego dyrektora izby celnej pisemny wniosek zawierający: 1) imię i nazwisko; 2) adres zamieszkania i adres do korespondencji;Wniosek o wpis na listę agentów celnych.. Informacja, o której mowa w ust.. Informacja, o której mowa w ust.. Imię .. ul. Felińskiego 2B. 01-513 Warszawa .. 2 pkt 1, należy załączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez osobę ubiegającą się o wpis na listę agentów celnych.. załączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez osobę ubiegającą się o wpis na listę agentów celnych.. Rozporządzenie określa: 1) sposób prowadzenia listy agentów celnych; 2) tryb dokonywania wpisu na listę; 3) dokumenty dołączane do wniosku o wpis.. - Akty Prawne.. Kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych mogą potwierdzić takie dokumenty, jak (art. 80 ust.. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.Przeglądaj listę agentów celnych.. ul. Felińskiego 2B. 01-513 Warszawa.. Administracji Skarbowej.. 2 ustawy Prawo celne):Jesteś agentem celnym a twoje dane uległy zmianie?. ustawy.Z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych można będzie wystąpić niezwłocznie po ukończeniu naszych studiów.. w Warszawie.. - Egzamin zdawałam w 1998r., wówczas zdawalność wynosiła ok. 2 pkt 2, powinna zostać sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku i .§ 4.. Wzór wniosku został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów/Krajowej Administracji Skarbowej.. Wpis na listę agentów celnych obejmuje numer i datę wpisu oraz imię i nazwisko.. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.Wniosek o wpis na listę agentów celnych należy wysyłać na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa e-mail: [email protected] tel: 22 510 46 77 fax: 22 510 49 89.. 1) oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem i podpisaną przez osobę ubiegającą się o wpis na listę agentów celnych jednego z poniższych dokumentów:Z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych można wystąpić niezwłocznie po ukończeniu naszych studiów podyplomowych AGENT CELNY.. Organ, do którego składa się wniosek: Dyrektor Izby ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt