Umowa licencyjna prawo autorskie
Cena katalogowa: 119,00 zł z VAT.. Na podstawie umowy licencyjnej twórca uprawnia licencjobiorcę do korzystania z utworu w określony sposób.Umowa licencyjna jest również umową uprawniającą do korzystania z utworu, jednak prawa majątkowe pozostają przy twórcy (jednak w określonych przypadkach, dotyczących licencji wyłącznej, licencjobiorca może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, o czym poniżej).Korzystanie z utworu poza zakresem dozwolonego użytku oznacza wejście w zakres monopolu autorskiego.. Za odtwarzanie zgodnie z art.6 pkt.9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uważa się zarówno puszczanie płyt, kaset itp. jak i odbiór programu radiowego i telewizyjnego.. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn.. Załóżmy jednak, że wydawca nabył autorskie prawa majątkowe.Podstawową różnicą między umową licencyjną a umową przeniesienia praw jest to, że zawierając umowę przeniesienia praw wyzbywamy się na rzecz drugiej strony autorskich praw majątkowych.. Umowa licencyjna jest umową dwustronnie zobowiązującą, lecz nie zawsze wzajemną.Przede wszystkim od tego czy wydawca ma w ogóle co sprzedawać.. Umowa licencyjna wyłączna, to taka umowa, w której licencjodawca zobowiązuje się do nieudzielania licencji innym osobom na danym polu eksploatacji.Jeżeli natomiast umowa z jednym licencjobiorcą nie ogranicza udzielania przez licencjodawcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji, mamy do czynienia z licencją niewyłączną.Umowy licencyjne są jedną z postaci ogólnych umów prawa autorskiego..

Promocyjna cena Do koszyka ...Umowa licencyjna.

Struktura i charakter prawny.. Seria: Monografie Prawnicze; Rok: 2013; Promocyjna cena 5% taniej.. Wespół z umową przenosząca majątkowe prawa autorskie, umożliwia ona artystom, twórcom i przedsiębiorcom osiąganie wymiernych korzyści z efektów ich pracy - w szczególności, jeżeli w wyniku ich działań powstają niepowtarzalne przedmioty i koncepcje.Zgodnie z polską ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.Prawo autorskie działa automatycznie - ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności.„Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Dzieła na wszystkich znanych w chwili podpisywania Umowy polach eksploatacji.".. Artykuł 56 ust.. Bo jeżeli nie nabył autorskich praw majątkowych, to może jedynie przenieść prawa z umowy licencyjnej albo udzielić sublicencji.. 5% taniej.. Prezentowana monografia poświęcona jest poszukiwaniu rozwiązań do tego właściwych, opartych na wyważeniu .Termin licencji w prawie autorskim ..

zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.Umowa licencyjna w prawie autorskim.

nr 34, poz. 234).Umowa licencyjna musi zawierać dokładne określenie utworu, co do którego prawa mają być obciążone, zapis dotyczący udzielenia upoważnienia na rzecz licencjobiorcy do korzystania z majątkowych praw autorskich twórcy dzieła oraz zapisy wyraźnie wskazujące, na jakich polach eksploatacji licencjobiorca będzie mógł korzystać ze .Uwagę trzeba zwrócić na fakt, że w przypadku umów licencyjnych zarówno odstąpienie, jak i wypowiedzenie skutkują wyłącznie ex nunc (tzn. na przyszłość), co ma wpływa na obowiązek zwrotu świadczeń, stosownie do art. 59 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.. Umowy licencyjne zgodnie z art. 67 ust.2 ustawy o .Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa licencyjna - WZÓR UMOWY Umowa licencyjna - WZÓR UMOWY W umowie licencyjnej Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z zastrzeżonego znaku towarowego.Umowa licencyjna w prawie autorskim.. Taka umowa jest najkorzystniejsza dla osoby lub firmy, która podpisuje umowę z twórcą, ale nie zawsze jest dobra dla samego twórcy.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności..

Umowa licencyjna może zostać wyposażona przez strony w ...Natomiast w myśl art. 12 ust.

Instytucja umowy licencyjnej autorskich praw majątkowych uregulowana zo-stała w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która zastąpiła wcześniej obowiązującą ustawę z 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz.U.. W przypadku odtwarzania muzyki w lokalu gastronomicznym mamy do czynienia z tzw. publicznym .Umowa przenosząca autorskie prawo majątkowe a umowa licencyjna cz.1 Robert Ratajczak 05 września 2012 5 komentarzy Spotykając się z klientami często odnoszę wrażenie, że dla wielu umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe jest tożsama z licencją , oba pojęcia są używane zamiennie.Umowa licencyjna w prawie autorskim.. Twórca będzie więc mógł sam korzystać ze swojego utworu, czerpać z niego korzyści i nawet udzielać dalszych .Beata Giesen , Umowa licencyjna w prawie autorskim: struktura i charakter prawny, Warszawa: Wydawnictwo C.H.. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U..

W praktyce oznacza to, że po jej zawarciu autorskie prawa majątkowe nie przejdą na drugą stronę.

W prawie autorskim istnieją dwa podstawowe sposoby zrobienia tego w sposób legalny: uzyskanie licencji uprawnionego (umowa licencyjna) lub nabycie od niego autorskich praw majątkowych (umowa o przeniesienie praw).Kontynuując temat dotyczący umowy licencyjnej w prawie autorskim (Umowa licencyjna.Zagrożenia gdy licencja jest nie (precyzyjnie) uregulowana [cz. 1]), w tym wpisie chciałbym omówić najistotniejsze postanowienia dotyczące licencji oraz wskazać na co należy zwracać uwagę i o czym pamiętać przy czytaniu lub redagowaniu umowy licencyjnej.miotem umów licencyjnej oprócz utworów mogą być również prawa pokrewne.. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego .umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich - przenosi wszystkie prawa majątkowe do utworu na wszystkich polach eksploatacji na nabywcę; umowa licencyjna - tzw. umowa o korzystanie z utworu, uprawnia licencjobiorcę do korzystania z utworu na wskazanych polach eksploatacji, w określonym czasie i na określonym terytorium .Sąd przyjął, że umowa licencyjna miała charakter bezterminowy i zawierała wyłączenie możliwości jej wypowiedzenia, wskazując że na gruncie art. 68 § 1 Prawa autorskiego możliwość .Umowa licencyjna jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie otrzymały osoby kreatywne od naszego ustawodawcy.. Adrian Niewęgłowski , Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej, [w:] Przemysław Bryłowski i .Jeżeli więc zamiarem nabywcy praw autorskich jest swobodne dokonywanie zmian w utworze, do którego nabył autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie od uprawnionego zezwolenia na wykonywanego zależnego prawa autorskiego.. Ustalenie konstrukcji oraz charakteru prawnego umowy licencyjnej ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania wielu problemów, które rodzi nawiązanie stosunku licencji.. Pomijając już fakt, iż umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu obejmuje tylko pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione, zwróćmy uwagę na prostą zależność.Domyślamy się, że przez określenie puszczanie utworów muzycznych należy rozumieć ich publiczne odtwarzanie.. W odróżnieniu od umów o przeniesienie praw autorskich poprzez umowy licencyjne autor nie wyzbywa się autorskich praw majątkowych, a jedynie upoważnia do korzystania z utworu na określonym polu eksploatacji.. : 22 559 36 00, 559 36 66, Bardziej szczegółowoDopiero wprowadzenie regulacji o prawie autorskim z 1994 r. zmieniło sytuację, gdyż umowy szczegółowe zostały w tekście ustawy zastąpione szeregiem przepisów o przejściu praw autorskich (art. 53-65 KC) oraz o umowach licencyjnych (art. 65-68 KC).. Możliwość taką ma zarówno twórca jak i podmiot zamawiający (nabywca praw oraz licencjobiorca).. Strony w umowie licencyjnej mogą uzgodnić jednak dłuższy termin obowiązywania licencji, w tym nawet zawrzeć umowę licencyjną na czas nieoznaczony.. Co do zasady umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę.. Struktura i charakter prawny .. E-book (PDF) 113,05 zł z VAT..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt