Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę
Zawsze, kiedy nowy pracodawca nie może zbyt długo czekać lub względy rodzinneJak wynika z powyższego, pracownik nie może skrócić okresu wypowiedzenia jednostronnie.. Strona nie musi wyrazić zgody na to, żeby druga ze stron złożyła wypowiedzenie.W sytuacji, gdy pracownik odmawia przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, wypowiedzenie zmieniające przekształca się w definitywne.. Pracodawca zmusił mnie do .Takie ustalenie, inaczej niż w przypadku jednostronnego skrócenia okresu wypowiedzenia, jest możliwe nawet po złożeniu wypowiedzenia przez pracownika lub pracodawcę.. Biorąc pod uwagę powyższe, samo zgłoszenie przez pracownika żądania skrócenia okresu wypowiedzenia, nie obliguje pracodawcy do przystania .. (miejsce i data porozumienia) Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 kp) zawarte pomiędzy .. - PracownikiemSkrócenie okresu wypowiedzenia a wynagrodzenie Wypowiedziałem pracownikowi pracę z zachowaniem należnego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.Wypowiedzenie umowy jest tzw. czynnością jednostronną, tzn. jest to oświadczenie złożone na piśmie przez jedną ze stron umowy (pracownika lub pracodawcę), doręczone drugiej stronie, nie wymagające zgody drugiej strony.Skrócenie okresu wypowiedzenia..

... Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy.

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę jest możliwe wtedy, kiedy przyczyną wypowiedzenia jest: • ogłoszenie upadłości bądź likwidacji przedsiębiorstwa, • inna przyczyna niedotycząca pracownika (np. likwidacja stanowiska pracy).Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić w momencie podjęcia takiej decyzji przez pracodawcę (w określonych okolicznościach) lub na mocy porozumienia stron zawartego z pracownikiem.W sytuacji gdy pracodawca zadecyduje o skróceniu okresu wypowiedzenia, musi wypłacić on pracownikowi odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część wypowiedzenia.Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika możliwe jest wyłącznie w jednym przypadku - kiedy zostaje on powołany na dane stanowisko w wyniku konkursu, a pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą.. Nie oznacza to jednak, że umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron.. Wówczas pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w terminie wcześniejszym.W przebiegu kariery zawodowej zdarzają się różne sytuacje, w których skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest bardzo pożądanym przez pracownika rozwiązaniem..

Może ono być przekazane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

Kiedy jest możliwe?. Żeby rozwiązać umowę o pracę, trzeba złożyć wypowiedzenie.. Porozumienie w tym wypadku będzie dotyczyć jedynie okresu wypowiedzenia, który na jego mocy staje się krótszy (można też w ten sposób wydłużyć czas wypowiedzenia).Możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony, której okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące uzależniona jest od dopełnienia wskazanych bezpośrednio w ustawie wymagań.. Pracownik wniósł na piśmie prośbę o skrócenie tego okresu do określonego dnia, powołując się na art. 49 K.p. Będzie to skrócenie do 1 miesiąca.Zmiana okresu wypowiedzenia w umowie.. Ponadto możliwość jednostronnego skrócenia wypowiedzenia odnosi się tylko do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.Skrócenie okresu wypowiedzenia - decyzja pracodawcy.. Ostatecznie uznano, że okresy wypowiedzenia przyjęte w ustawie nie są sztywne.Skrócenie okresu wypowiedzenia z woli pracownika.. Pracodawca ma możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia, ale tylko w przypadku 3-miesięcznego okresu (dotyczy to więc osób zatrudnionych przez co najmniej 3 lata u danego pracodawcy).. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia..

Przykład 2.Najlepiej wystąpić do pracodawcy o skrócenie okresu wypowiedzenia.

Skrócenie okresu wypowiedzenia po dokonaniu wypowiedzenia przez jedną ze stron stosunku pracy nie rodzi prawa pracownika do odszkodowania, wyjaśniaPaulina Zawadzka-FilipczykekspertSerwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń .Powyższe okresy wypowiedzenia mogą zostać skrócone na podstawie zgodnego oświadczenia pracownika i pracodawcy, niemniej jednak nie wpływa to na tryb rozwiązania umowy o pracę (art. 36 § 6 KP).. Przede wszystkim jednak - jak wskazuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, aby skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę z powodu przyczyn niedotyczących .Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uregulowane art. 36 (1) Kodeksu pracy.Skrócenie okresu wypowiedzenia.. Wówczas można ustalić dowolny termin zakończenia umowy, a pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia.. Większość umów o pracę, a już na pewno umowę zawartą na czas nieokreślony, można wypowiedzieć.. W oparciu o przywołany przepis pracodawca ma prawo samodzielnie zdecydować o skróceniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia najwyżej do jednego miesiąca.Podobnie sytuacja wygląda w przypadku umownego skrócenia okresu wypowiedzenia.. Jeżeli strony w umowie ustalą krótszy okres wypowiedzenia niż wynika to z przepisów prawa pracy, to pracodawca, wypowiadając umowę o pracę, musi zachować okres wypowiedzenia przewidziany przepisami prawa, natomiast pracownik będzie miał prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem krótszego okresu .Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - WZÓR PISMA..

Skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić jednostronnie przez pracodawcę albo na podstawie porozumienia stron.

Możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia następuje: z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 .Skrócenie okresu wypowiedzenia krótszego niż 3 miesiące również jest możliwe, ale jedynie poprzez porozumienie stron zawarte z pracownikiem (art. 36 § 6 Kodeksu pracy).. Na taką czynność zezwala art. 36 § 6 Kodeksu pracy, który w tym względzie jednakowo traktuje obie strony stosunku pracy.O ile ustalenie przez strony w zawieranej umowie dłuższego okresu wypowiedzenia jest pod pewnymi warunkami dopuszczalne, o tyle nie jest możliwe wprowadzenie do umowy klauzuli przewidującej krótszy okres wypowiedzenia.. Przez dłuższy czas orzecznictwo Sądu Najwyższego wahało się, czy dopuścić możliwość zmiany okresu rozwiązania umowy o pracę jeszcze przed złożeniem wypowiedzenia.. Zgodnie z art. 361 kodeksu pracy pracodawca ma prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia w przypadku: ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, innych przyczyn niedotyczących pracowników.. Może jednak Pani udać się do pracodawcy osobiście i ustnie wnioskować o skrócenie wypowiedzenia (najlepiej zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem pisemnym).. Byłoby to niezgodne z podstawową zasadą prawa pracy, wynikającą z art. 18 K.p.jednostronne skrócenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia.. Odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony : art. 45, art. 47 1 K.p.Tematy: skrócony okres wypowiedzenia, długość okresu wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, obowiązki pracodawcy, prawa pracownika, zakres obowiązków pracownika, warunki pracy, nieuczciwy pracodawca, mobbing, sąd pracy, odszkodowanie dla pracownikaKodeks pracy dopuszcza kilka sposobów zakończenia umowy o pracę.. Takie ustalenie nie zmienia formy .Niezależnie od powyższego ustawodawca dopuścił także możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia jednostronną decyzją pracodawcy.. Bez względu na długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę, pracownik wraz z pracodawcą mają prawo do zawarcia porozumienia w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt