Osiągnięcie wieku emerytalnego a wypowiedzenie umowy o pracę
Przepisy Kodeksu pracy, a dokładniej art. 30 § 4, określają, iż wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jest możliwe tylko z uzasadnionych przyczyn.Wypowiedzenie umowy o pracę osobie w wieku emerytalnym jest zatem możliwe, ale nie następuje w sposób automatyczny.. Według literalnego brzmienia tego przepisu: „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku".Strona 2 - Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony musi nastąpić wraz ze wskazaniem rzeczywistych i realnych przyczyn tego wypowiedzenia.. 39 kodeksu pracy wprowadza zasady dotyczące ochrony przedemerytalnej pracowników.. akt II PK 399/04)Pracodawca i pracownik zawarli umowę o pracę na czas określony do 31 lipca 2020 r. 10 marca 2022 r. pracownik ukończy 65 lat, czyli osiągnie wiek emerytalny.. W Polsce nadal powszechny wiek .Stosownie do przepisu art. 39 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.Przepis ten gwarantuje pracownikowi-seniorowi ochronę przed wypowiedzeniem ze strony pracodawcy w przypadku .Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę osobie, której brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres .Wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na osiągnięcie przez kobietę wieku emerytalnego (60 lat) oraz uzyskanie prawa do emerytury jest uzasadnione (art. 45 § 1 w związku z art. 39) i nie może być ocenione jako dyskryminacja pracownika ze względu na płeć lub wiek (art. 11 3) (por. wyrok SN z 4.05.2005 r., sygn..

Pamiętaj, że wypowiedzenie umowy o pracę złożone na piśmie, to zabezpieczenie Twoich interesów.

akt I PK 616/02) i z 25 lipca 2003 r. (I PK 305/02) Sąd Najwyższy raczej przyjmował, że osiągnięcie powszechnego czy obniżonego wieku emerytalnego uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę.- osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia (por. np. wyrok SN z 4 listopada 2004 r., I PK 7/04 oraz uchwała (7) SN z .Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.. : Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn.. zm.) - dalej k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.Nr 21, poz. 94 z późn.. Według zapisów Kodeksu pracy, wypowiedzenie składane przez pracownika powinno zawierać konkretne .SN: Wiek emerytalny nie może być wyłączną przyczyną wypowiedzenia umowy Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wyłącznie z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego jest nieuzasadnione.. (Wyrok Sądu Najwyższego z 4 listopada 2004 r., I PK 7/04, OSNP 2005/12/171)W wyrokach z 10 kwietnia 1997 r. (sygn..

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego czy też pobierania emerytury jest wysoce wątpliwe.

(wyrok SN z 4.05.2005 r., sygn.. Przygotuj 2 egzemplarze wypowiedzenie - jeden z nich powinien wrócić do Ciebie wraz z podpisem pracodawcy.Nabycie uprawnień emerytalnych / osiągnięcie wieku emerytalnego - uzasadnia dobór danej osoby do zwolnienia, a nie wypowiedzenie jej umowy.. Zatem pracodawca, który zdecyduje się na wypowiedzenie pracownikowi umowy tylko z tego powodu, powinien spodziewać .Wiele zakładów pracy posiada swój wzór pisma o przejście na emeryturę.. akt II PK 399/04)Zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.. Powyższa ochrona dotyczy tylko wypowiedzenia, a nie rozwiązania umowy o pracę (wyrok SN .Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza, że możesz automatycznie zrezygnować z pracy.. Zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy, wypowiadając umowę o pracę zawartą na czas nie określony, pracodawca ma obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej dokonanie wypowiedzenia.Warto wskazać, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, a także w czasie urlopu pracownika oraz w czasie innej usprawiedliwionej ..

Osoby, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego zostały 4 lata, są chronione przed zwolnieniem z pracy na mocy art. 39 Kodeksu pracy.

Jeśli chcesz dostawać należne Ci świadczenia, najpierw musisz złożyć do pracodawcy podanie o rozwiązanie umowy o pracę, odejść z pracy, a następnie wypełnić wniosek o przejście na emeryturę do ZUS — w tej kolejności.Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 19 listopada 2008 r. (I PZP 4/08, OSNP 2009/13-14/165), w której uznał, że wypowiedzenie umowy o pracę osobie, która nabyła prawo do świadczeń emerytalnych, nie stanowi uzasadnionej przyczyny rozwiązania stosunku pracy.. Jednak pracownik, który osiągnął wiek emerytalny, nie korzysta już z ochrony zatrudnienia, tylko podlega ogólnym przepisom o wypowiadaniu umów o pracę.Wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na osiągnięcie przez kobietę wieku emerytalnego (60 lat) oraz uzyskanie prawa do emerytury jest uzasadnione (art. 45 § 1 w związku z art. 39 KP) i nie może być ocenione jako dyskryminacja pracownika ze względu na płeć lub wiek (art. 11[3] KP).. Celem tej ochrony jest zapewnienie pracownikowi możliwości dalszej pracy aż do chwili, kiedy będzie posiadał .Zgodnie z tym przepisem, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu do uzyskania emerytury brakuje nie więcej niż 4 lata, pod warunkiem, że okres zatrudnienia .- Kodeks pracy (tekst jedn..

Pod warunkiem, że okres zatrudnienia umożliwia pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

W związku z tym umowa o pracę na czas określony ulegnie rozwiązaniu w czasie, w którym do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi będzie brakować mniej niż 4 lata.By otrzymać emeryturę należy osiągnąć wiek emerytalny, który obecnie wynosi: 60 lat lat dla kobiet .. w którym jesteśmy zatrudnieni i płacimy składki emerytalne, np. z tytułu umowy o .Art.. Ponadto przyczyny te nie mogą stać w sprzeczności z jedną z podstawowych zasad prawa pracy, czyli zasadą niedyskryminacji, która w szczególności odnosi się do wieku i płci pracownika.wypowiedzenie umowy o pracę a wiek emerytalny - napisał w Zatrudnianie i zwalnianie: Witam, bardzo proszę o informację kiedy mogę złożyć najwcześniej pracodawcy o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę ( mam 3 miesiące wypowiedzenia,a wiek emerytalny osiągnę 23 maja, na emeryturę chcę odejść w np. 26 lipca).Czy w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2009 r. stwierdzającą, że osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić jedynej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę mogę odwołać się od wyroku Sądu I instancji zapadłego w kwietniu 2008 r., dotyczącego nieuznania roszczenia o przywrócenie do pracy w związku z .Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stronKontrowersyjne jest natomiast, czy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę wyłącznie z powodu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego - Sąd Najwyższy zajmuje różne stanowiska w takich sprawach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt