Odmowa zmiany decyzji w trybie art 155 kpa
W jego stosowaniu istnieją jednak pewne istotne ograniczenia.W mojej ocenie PINB postąpił prawidłowo, przynajmniej jeżeli chodzi o załatwienie wniosku decyzją w trybie art. 154/155 KPA - w tym wypadku orzekł o odmowie zmiany decyzji ostatecznej.. Odnośnie art. 154 i 155 K.p.a., w aktualnie obowiązującym brzmieniu, również .Orzecznictwo rozstrzygnęło kwestię, czy podstawą do zmiany adresata decyzji może być art. 155 k.p.a.. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art .Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie art. 155 KPA może nastąpić jedynie wówczas, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania (art. 145 § 1 KPA) lub do stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 KPA).Zwłaszcza, że organ wyższego stopnia - jako właściwy do uchylenia lub zmiany decyzji w trybie art. 154 i 155 kpa - był jednocześnie organem odwoławczym od decyzji organu pierwszej instancji - od decyzji wydanych w trybie art. 154 i 155 kpa służy bowiem odwołanie do organu wyższej instancji.W przypadkach określonych w § 1 właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji..

zmiany decyzji ( na podstawie art. 61 k.p.a.

Zgoda na zmianę decyzji w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego musi być wyrażona przez wszystkie strony, a nie tylko tę, która nabyła na podstawie rozstrzygnięcia prawa.. § 3. uchylony.. W orzeczeniu z 9 września 2015 roku (III UK 16/15) podkreślił, iż .Tak też rozumiane były przepisy art. 99 i 100 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. Nr 36, poz. 341 ze zm.), które regulowały podstawy uchylenia lub zmiany także decyzji ostatecznej.. §§§2.Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albow inny sposób kończą sprawę w danej instancji.Art.. zm.) gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia .Sąd w pełni podzielił stanowisko Organu, że ta najistotniejsza przesłanka zmiany decyzji nie zaszła w niniejszej sprawie.. wymagane jest spełnienie łącznie trzech przesłanek:Art.104..

Jest to tym samym nadzwyczajny tryb wzruszania decyzji.

KPA - Kodeks postępowania administracyjnego - Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli .W sprawach, o których mowa w art. 154 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa i art. 155 uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, przepisów o milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się.Nie można również wykorzystując tryb wynikający z art. 132 KPA dokonywać uzupełnienia decyzji lub prostować zawarte w niej pomyłki bez dokonania uchylenia lub zmiany decyzji (postanowienie NSA z dnia 15 maja 1992 r., SA/Wr 370/92, ONSA 1992/3-4/88).Wobec powyższego uznać należy, iż odmowa zmiany decyzji w tym trybie była zasadna, bez względu na odpowiedź na pytanie niejednolicie rozstrzyganej w orzecznictwie sądów administracyjnych kwestii, czy zmiana decyzji na podstawie art. 155 K.p.a.. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli .Proton Zarejestrowany użytkownik Posty: 1590 Rejestracja: 2007-06-15, 17:19 Lokalizacja: Warszawa Post autor: Proton » 2011-01-08, 16:59Skarżący w omawianej sprawie dążyli do zmiany w trybie art. 155 k.p.a..

§§§1.KPA Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Postanowienie o niedopuszczalności odwołania.rtf : 63,2k : .. 5 ustawy o pomocy społecznej.. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń.. ), wysyłamy Stronie zawaidomienie o wszczęciu postepowania, po 7 dniach od doręczenia wydajemy zmienioną decyzję PozdrawiamZażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych lub w terminie ustalonym w myśl art. 36 k.p.a.rtf : 55,2k : .. Dla wzruszenia decyzji w trybie art. 154 k.p.a.. Decyzja o zmianie decyzji w trybie autokontroli.rtf : 58,9k : 110. jest to, aby przepisy szczególne nie sprzeciwiały się rozstrzygnięciu o zmianie lub uchyleniu decyzji.. Postanowienie, o którym mowa w art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu § 5, może zostać wpisane do protokołu posiedzenia w trybie współdziałania.1) albo klient pisze zgodę na zmianę decyzji o odpłatności i decyzję zmieniamy zgodnie z art. 155 ( za zgodą Strony) 2) albo z urzędu wszczynamy postępowania dot.. 155 kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) przewiduje, iż ostateczna decyzja administracyjna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za zgodą strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes .Gdy nie ma podstaw do decyzji..

WSA w Opolu oddalił skargę na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu.W trybie art. 155 k.p.a.

Wniosek taki gmina mogła złożyć w każdym czasie powołując się na swój słuszny interes.Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.. Ustalenie .. Gdy decyzja taka stanie się ostateczna, w przypadku jej zmiany lub uchylenia na niekorzyść strony wywiera ona skutek w postaci odmiennego ukształtowania lub odebrania dotychczasowych uprawnień, a więc weryfikacji lub odebrania .Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej.. Zwołanie posiedzenia w trybie współdziałania nie zwalnia z obowiązku rozpatrzenia ponaglenia, o którym mowa w art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu § 6.. Art. 253a Ordynacji podatkowej ustanawia analogiczną normę prawną, jaka zawarta jest w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.Powyższy tryb sprostowania decyzji w drodze postanowienia, należy odróżnić od zmiany decyzji w rozumieniu art. 155 k.p.a., który to przepis umożliwia na żądanie wszystkich stron postępowania merytoryczną zmianę decyzji, natomiast rozstrzygnięcie zapada również w formie decyzji, a nie jak w przypadku sprostowania - w formie postanowienia.Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 (jak i 155) KPA może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania lub do stwierdzenia nieważności tej decyzji.. zajmował się już Sąd Najwyższy.. 1 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane traktowane jest jako zaistnienie przesłanki negatywnej w zastosowaniu art. 155 k.p.a.. Nawet decyzja ostateczna, a więc taka od której nie służy już żaden środek odwoławczy, może zostać uchylona lub zmieniona po zaistnieniu pewnych przesłanek..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt