Lista obecności stażysty fundusze europejskie
urlopu.. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.. Uczelnia na podstawie otrzymanych, kompletnych dokumentów określonych w pkt.. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że w związku z koniecznością realizacji i finansowania nowych instrumentów wprowadzonych Ustawą o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zawiesza do odwołania, przyjmowanie .Lista obecności - obowiązek informacyjny pracodawcy.. Fundusze Europejskie Program Regionalny ZZ Šlqskie.. przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Title: Lista Obecności na stażu Author: PUP_KONIN Last modified by .1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja 2 staży i opieki nad stażystami - uczestnikami projektu pt. TWOJA SZANSA.. accessibility Deklaracja dostępności.. Fundusze Europejskie wiedza Edukacja RozwOj Unia Europejska Europejski FundusZ .. Nie wykorzystane dni przechodzą na następne miesiące..

LISTA OBECNOŚCI ...Lista obecności - podstawowe dane.

oryginaa listy obecnozci organizator sta{u musi dostarczy do powiatowego urz˘du pracy w kozienicach w terminie 5 dni po zakocczeniu ka{dego miesi ca do pokoju nr 1. nie dostarczenie listy obecnozci do dnia 5-go ka{dego miesi ca (za miesi poprzedni) lub dostarczenie listy obecnozci niekompletnej (tzn.nieczytelnej lub bezPobierz: Zasady przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.pdf (pdf, 7315 KB) Pobierz: Wniosek o zaświadczenie.pdf (pdf, 1023 KB) Pobierz: (1)karta_rejestracyjna.pdf (pdf, 106 KB) Pobierz: (1)oswiadczenie.pdf (pdf, 847 KB)Listę obecności należy dostarczać do Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (pok.. Lista obecności na stażu PS „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym" nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z305/18Lista Obecności Uczestnika Projektu na stażu .. * Na każdy miesiąc po 30 dniach, stażysta może otrzymać 2 dni płatnego.. Sprawdź Opinię użytkowników Money.pl na ten temat oraz dołącz się do Dyskusji na Forum Money.plOznacza to, że stypendium stażowe, które pobiera stażysta w zakresie projektu związanego z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wypłacane jest jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o .menu Baza Konkurencyjności power_settings_new..

Lista obecności jest bardzo prostym dokumentem, który powinien zawierać następujące informacje:.

imię i nazwisko pracownika, dla którego prowadzona jest dana lista, podpis pracownika oraz kierownika jednostki, której podlega pracownik,Fundusze Europejskie w ramach PO WER wspierają młodych na rynku pracy, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową oraz reformy polityk publicznych w obszarze zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i dobrego rządzenia, a co za tym idzie - zwiększają możliwości i poprawiają .Pobierz: Lista obecności osób odbywających staż - obowiązująca od 2020-01-27.pdf (pdf, 120 KB) Pobierz: Lista obecności osób odbywających staż - obowiązująca od 2020-01-27.docx (docx, 47 KB) Pobierz: Lista obecności RPO VI 2020 czarno-biała.docx (docx, 35 KB) Pobierz: Lista obecności RPO VI 2020 czarno-biała.pdf (pdf, 178 KB)Listę obecności należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli (pokój nr 19) do 5- go dnia następnego miesiąca!. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, m.in. o przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.1.. 3.Lista obecności: Liczba stron: 1 Tagi: lista obecności druk lista obecności wzór lista obecności pracowników druk lista obecności stażysty lista obecności pracowników wzór: Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie.uwaga!.

Wniosek o dni wolne należy dołączyć do listy obecności za dany miesiąc.Dyskusje na temat: lista obecności - staż (PUP).

Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny Vazowsze.. Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - Ministerstwo Funduszy i Polityki RegionalnejFundusze Europejskie 2014-2020.. 106, I piętro) najpóźniej w ciągu pierwszych 5 dni kalendarzowych każdego miesiąca .. Fundusze Europejskie Program Regionalny SLASK Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny C KP .. Projekt „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie.. 19 Oryginał listy obecności należy dostarczyć do 26 28 (Data przekazania karty do PUP) (pieczątka i podpis Organizatora lub opiekuna stażu potwierdzającego obecność stażysty) (Data wpływu) (pieczątka i podpis osoby przyjmującej listę obecności) UWAGA !. serce Polski Fundusze Europejskie Program Regionalny .. Fundusze Europejskie 2014-2020.. Pobierz: 2020 PO WER lista obecności stażysty.xls (xls, 64 KB) Pobierz: SPRAWOZDANIE z przebiegu stażu (doc, 217 KB)Pobierz: Lista obecności.pdf (pdf, 246 KB) Pobierz: Wniosek u dzielenie dni wolnych stażyście.pdf (pdf, 355 KB) Pobierz: Sprawozdanie z przebiegu stażu.pdf (pdf, 243 KB) Pobierz: Opinia organizatora z przebiegu stażu.pdf (pdf, 171 KB) Osoba niepełnosprawna - szkolenieZałącznik nr 2f.. Ważne informacje na odwrocie!.

Oryginał listy obecności wraz z wnioskami urlopowymi należy dostarczyć nie później niż do 1-go dnia roboczego każdego miesiąca.

IV.2 refundujeLista obecności na stażu realizowanym w ramach projektu „Manufaktura fachowców.. Fundusze EuropejskieProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 (pieczątka organizatora stażu) LISTA OBECNOŚCI OSOBY ODBYWAJĄCEJ STAŻPobierz: SPRAWOZDANIE ze stażu (Fundusz Pracy) (doc, 105 KB) Pobierz: 2020 lista obecności stażysty.xls (xls, 42 KB) Pobierz: Wniosek o staż 2020.docx (docx, 116 KB) STAŻ - PO WER - do 30 roku życia.. Do listy nal eży dołączyć oryginały pisemnych wniosk ów o udzielenie dni wolnych zatwierdzone przez organizatora stażu .. Strona nie istniejeDzienniki stażu i listy obecności stażystów/ek podpisane przez Opiekuna oraz stażystę/tkę (załącznik nr 6 do Regulaminu), Wniosek o refundację wynagrodzenia Opiekuna stażu (załącznik nr 18 do Regulaminu), 3.. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lista obecności stażysty .. do Podpis stażysty.. (czytelny podpis opiekuna stażysty) * Listę obecności może zatwierdzić jedynie osoba wskazana w umowie stażowej jako opiekun stażysty..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt