Pracownica złożyła wypowiedzenie i zaszła w ciążę
W tej kwestii wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 1995 r., sygn.. akt I PKN 330/00) uznano, że pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę, a nawet wówczas, gdy pracownica zaszła w ciążę .Pracodawca nie może także rozwiązać umowy o pracę, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia.W sytuacji, kiedy pracownica dowiedziała się o ciąży już po rozwiązania stosunku pracy, a zaszła w nią w okresie wypowiedzenia, może zażądać od pracodawcy uznana tej czynności za bezskuteczną.Jeżeli pracownica dowie się, że jest w ciąży, po upływie 21 dni od dokonania przez pracodawcę wymienionych czynności, w ciągu 7 dni od daty powzięcia tych informacji powinna wnieść .Kobiecie, która nie była w ciąży w chwili wypowiedzenia jej umowy o pracę, lecz zaszła w ciążę w okresie jej wypowiedzenia, przysługuje ochrona niezależnie od tego, czy po okresie wypowiedzenia nastąpiło przerwanie ciąży.. Nieregularne cykle i zupełny brak nadziei na sukces, uśpiły jej czujność.Poruszaną przez Panią kwestię reguluje Kodeks pracy w artykule 177.. Pracownica jest objęta ochroną trwałości zatrudnienia od pierwszego dnia ciąży..

W ciąże zaszła jeszcze w kwietniu.

Pracownica, która po złożeniu wypowiedzenia, na okresie wypowiedzenia dowiedziała się, że jest w ciąży, aby cofnąć oświadczenie woli, powinna złożyć wniosek do pracodawcy, powołując się na działanie pod wpływem błędu.. O ciąży dowiedziała się 6 czerwca.. Ochrona ta polega na tym, że w zwykłym trybie, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę kobiecie, która jest w okresie ciąży.Tak, albowiem pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2001 roku, sygn.. akt I PKN .W sytuacji gdy pracownica - wiedząc, że jest w ciąży - złożyła wypowiedzenie umowy o pracę lub wyraziła zgodę na rozwiązanie jej za porozumieniem stron, nie przysługuje jej możliwość cofnięcia wypowiedzenia..

Monika złożyła wypowiedzenie umowy o pracę w dniu 10 maja 2017 roku.

SN z dnia 2 czerwca 1995 r., I .(sygn.. Natomiast gdy pracownica zaszła w ciążę po zawarciu porozumienia rozwiązującego umowę o pracę, a przed .Złożenie wypowiedzenia a ciąża - napisał w Praca: Witam,pytania moje dotyczą następującej sytuacji:pracownica złożyła wypowiedzenie, nie była w ciąży.. Z zakazu nie zwalnia przedłożenie dokumentacji potwierdzającej ciążę już po wypowiedzeniu czy rozwiązaniu umowy o pracę.Wypowiedzenie złożone przez pracodawcę staje się bezskuteczne w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę przypadłoby na dzień, w którym pracownica jest już w ciąży.. Okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące.. Obecnie jest w 1 miesiącu ciąży, i ostatni miesiąc na .Owszem, uznał, przepis zakazujący wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę w okresie ciąży, okresie urlopu macierzyńskiego (art. 177 kodeksu pracy) ma zastosowanie także do sytuacji, gdy pracownica zajdzie w ciążę w okresie wypowiedzenia (na przykład wyrok SN z 29 marca 2001 r., sygn.. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.. art. 177 § 1 pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa .Zakaz rozwiązywania umowy o pracę obowiązuje także w sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia umowy o pracę..

akt: I PKN 33/00).Zajście w ciążę na wypowiedzeniu - cofnięcie wypowiedzenia.

Wskazuje ono, że zakaz rozwiązywania umów o pracę obowiązuje także w sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia .W orzecznictwie sądowym wyrażany jest pogląd, że ustanowiony w art. art. 177 § 1 k.p. zakaz rozwiązywania z pracownicą umowy o pracę w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia (wyrok SN z dnia 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95, wyrok SN z dnia 29 marca 2001 r., I PKN 330/00).Zakaz rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy i urlopu macierzyńskiego dotyczy wypowiedzenia (w tym również wypowiedzenia zmieniającego) oraz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownicę, nawet jeżeli oświadczenie to zostało złożone jej w okresie przed .Zapewne jesteś ciekawa w której grupie znalazła się Monika.. I PRN 23/95 stwierdzając, iż zakaz rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia.Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie SN.. W takiej sytuacji pracodawca powinien wypłacić pracownicy wynagrodzenie chorobowe, a gdy zwolnienie będzie kontynuowane, wysłać do ZUS-u dokumenty dotyczące zasiłku chorobowego.. Zapraszam do lektury: jak wielokrotnie podkreślał Sąd Najwyższy, zakaz rozwiązywania umowy o pracę obowiązuje także w sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia, a powiadomiła o tym fakcie pracodawcę już po rozwiązaniu umowy o pracę (wyrok z 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95, wyrok z 29 marca 2001 r., I .Po złożeniu oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy, ale jeszcze przed datą rozwiązania umowy zaszła bowiem w ciążę..

Ta zasada nie obowiązuje jednak w ...Jeżeli wypowiedzenie złożyła ciężarna, to ona powinna je wycofać.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z .Jeśli pracownica zaszła w ciążę, a jest zatrudniona na podstawie umowy na czas określony lub na okres wykonania zleconej jej pracy, ewentualnie na okres próbny dłuższy niż miesiąc, umowa, która zostałaby rozwiązana po trzecim miesiącu ciąży jest automatycznie przedłużona aż do dnia porodu.. akt: I PRN 23/95 stwierdzając, że wynikający z Kodeksu pracy zakaz rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia.. Pracodawca - w przypadku, gdy kobieta, która złożyła wypowiedzenie i zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia - powinien przywrócić ją do pracy na zajmowanym dotychczas stanowisku.Jeżeli pracownica znajdująca się w trakcie okresu wypowiedzenia dowie się, że jest w ciąży, wypowiedzenie złożone przez pracodawcę traci moc.. W związku z powyższym pracownica poinformowała pracodawcę, że uchyla się od skutków prawnych swojego oświadczenia o odmowie akceptacji nowych warunków zatrudnienia zawartych w wypowiedzeniu .Pracownica jest objęta ochroną trwałości zatrudnienia od pierwszego dnia ciąży.. W świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (SN) : „(…) zakaz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia.". Takie stanowisko zajął SN w wyroku z dnia 13 kwietnia 1972 r., III PZP 7/72.Czy zajście w ciążę na wypowiedzeniu chroni kobietę przed rozwiązaniem stosunku pracy?. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 2 czerwca 1995 roku sygn.. I PKN 330/00).Przeczytaj także: Ochrona szczególna pracownicy w ciąży Pytanie: W związku z likwidacją stanowiska pracy (działu sklepu) pracownica otrzymała w marcu 2011 r. wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, tj. od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.Dnia 8 lipca 2011 r. pracownica zadzwoniła do pracodawcy z informacją, że jest w ciąży i że .Należy o tym bezwzględnie pamiętać.. Jednakże podkreślić należy, że to na kobiecie ciąży obowiązek udowodnienia, że już w okresie wypowiedzenia pozostawała w stanie ciąży.sunshines skomentował/a odpowiedź 2015-12-05 16:15 .. Kodeks pracy przewiduję gwarancję zatrudnienia dla kobiet w ciąży, określa się ją jako szczególna ochrona stosunku pracy.. Dla ochrony przed .W okresie biegnącego wypowiedzenia na początku stycznia 2017 r. dowiedziała się, że jest w dziesiątym tygodniu ciąży.. Dotyczy to również sytuacji, kiedy po upływie okresu wypowiedzenia pracownica dowie się, że zaszła w .Można również w pierwszej kolejności wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy i dopiero złożyć u przełożonego L4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt