Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny
Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany „protokolantem" .. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5cm, a prawy 1,5cm).. 3.Zatwierdzenie protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 28.06.2012r.. rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze, które nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał - sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.1.Bardzo proszę o podanie, jak powinien wyglądać porządek obrad rady klasyfikacyjnej oraz rady podsumowującej pracę za I semestr roku szkolnego.. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Maz.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2020/2021.Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 » W poniedziałek 29.06.2020 r. o godzinie 10:00 odbędzie się Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020.. Protokoły te były zatwierdzone, zgodnie z obowiązującym w naszej placówce regulaminem rady pedagogicznej, poprawki można wnosić do 14 dni od sporządzenia protokołu.Niestandardowe elementy podczas rady pedagogicznej.. Z pewnością w nieformalnej części rady pedagogicznej podsumowującej można wykorzystać miękkie metody ewaluacyjne.Funkcjonowanie rady pedagogicznej w szkole, przedszkolu czy zespole szkół może budzić wiele wątpliwości..

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady pedagogicznej.

Posiedzenia rady pedagogicznej są przygotowywane zgodnie z regulaminem, z wcześniejszym publikowaniem tematu, przebiegu oraz czasie trwania spotkania.. Powitanie 2.Leszek 14-01-2010 18:45:58 [#07] uoso - art. 40.. W dniu 01 marca 2017 roku o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców - lista obecności w załączeniu.. Klasyfikacja uczniów zdających egzaminy poprawkowe w roku szk.. Informacje o działalności szkoły podczas wakacji.. Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.. USTALENIA FORMALNE A.. Informacja o awansach zawodowych.. Strona 1 z 3 (pieczęć szkoły) Protokół zebrania Rady Pedagogicznej nr II/2016/2017 z dnia 29 września 2016 roku I.. Otwarcie obrad.. Rada pedagogiczna podsumowująca może mieć np. część drugą, mniej formalną, w efekcie której może okazać się, że jej wyniki będą bardzo przydatne.. z dnia 20 września 2018 r. W dniu 20 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 im.I.. Powołanie komisji wnioskowej.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.odbyło się planowane wcześniej posiedzenie Rady Pedagogicznej w celu zatwierdzenia ocen końcowych w roku szkolnym 2018/2019..

... / rok szkolny z dnia ….

W posiedzeniu Rady wzięli udział następujący nauczyciele: 1.. Wiele z tych zagadnień musi więc zostać doprecyzowane w regulaminie rady pedagogicznej.Zamknięcie egzaminów poprawkowych, przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego i jego plan na nowy rok szkolny, przydział zadań nauczycielom, powołanie zespołów zadaniowych to tylko niektóre punkty organizacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012Pytanie: Nauczycielka zwróciła się do mnie, jako przewodniczącej rady pedagogicznej o sprostowanie protokołów, które były pisane 5 i 2 miesiące temu.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Rada pedagogiczna może podejmować decyzje i wyrażać opinie w formie uchwał.. Porządek zebrania: 1.. + Kalendarz Google + Eksportuj iCalRegulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1.. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu..

Poznaj ramowy przebieg sierpniowej rady pedagogicznej.Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn.

posiedzenie rady pedagogicznej protokół rady pedagogicznej rada pedagogiczna w przedszkolu zebranie rady pedagogicznej.. przewodniczący zespołów Plan pracy Rady Pedagogicznej został pozytywnie zaopiniowany na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 11. września 2019 roku.. W jakiej formie powinny być zapisane uchwały Rady Pedagogicznej.Przed nowym rokiem szkolnym dyrektor, wraz z radą pedagogiczną, musi podjąć wiele decyzji,w tym m.in. uchwałę w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć czy też dotyczącą wprowadzenia zmian w statucie szkoły.. Proszę zapoznać się z regulaminem ZFŚS (załącznik 1) oraz Uchwała Nr XXXV/1014/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk (załącznik 2) .1 Protokół nr 1 rok szkolny 2018/2019 z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im.. Dowiedz się, jakie uchwały trzeba podjąć przed 1 września.Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej.. wyznaczenie terminu złożenia dokumentacji przez osoby, które dotychczas nie rozliczyły się z dokumentacji szkolnej, omówienie organizacji pracy szkoły w okresie wakacyjnym, przekazanie informacji o terminie kolejnego posiedzenia rady pedagogicznej rozpoczynającej kolejny rok szkolny : … 08..

W terminie do 7 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół , ... protokół z poprzedniego posiedzenia .

W celu sprawniejszego śledzenia przebiegu zebrań materiały są prezentowane za pomocą przekazu multimedialnego.rada podsumowujĄca i semestr.. Dyrektor Według planów Posiedzenia Zespołów przedmiotowo - wychowawczych.. W części spotkania wzięła również udział Pani Dyrektor Agnieszka Klepczyńska.. Dyrektor szkoły Lilla Maciocha 5.Gdy przebrzmi ostatni dzwonek, uczniowie odbiorą świadectwa i udadzą się na wakacyjny odpoczynek - przychodzi czas na podsumowanie i ocenę całorocznej pracy i wnioski na kolejny rok szkolny.Dyrektor ma obowiązek podsumować pracę szkoły i przedstawić jej rezultaty radzie pedagogicznej.Posiedzenie Rady Pedagogicznej miało charakter: podajemy w tym miejscu typ posiedzenia Rady Pedagogicznej np.: organizacyjne, szkoleniowe, klasyfikacyjne, analityczno - programujące, podsumowujące, zwołane w trybie: pilnym, zgodnie z harmonogramem pracy Rady Pedagogicznej.. Protokół.. Informacja o kadrze Zespołu.. - zapis tej części czcionką rozmiar 12 Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza.. Zebraniu Rady Pedagogicznej przewodniczyła Hanna Sawicka - dyrektor Szkoły.Na mocy nowelizacji rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 każda Rada Pedagogiczna może pracować zdalnie.Na mocy nowych przepisów prawnych wprowadzono możliwość zdalnych obrad Rady Pedagogicznej.Jak to .Rada Podsumowująca rok szkolny - 25 czerwca 2008.. W Dzienniku Ustaw pod poz. 2156 w załączniku do obwieszczenia marszałka Sejmu RP z dn. 4.12.2015 r. opublikowano jednolity tekst ustawy o systemie oświaty.. w sprawie Podanie podstawy prawnej, np. art.41 ust… ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie .Plik Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 08.docx na koncie użytkownika Zdusia • folder do pracy • Data dodania: 18 sie 2014.. Dyrektor Szkoły.. Porządek zebrania (przepisujemy porządek obrad):Rada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi, określonymi w art. 41 ust.. Protokół powinien zawierać: tytuł - Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu … kolejność protokołów numeruje się cyfrą arabską łamaną przez rok szkolny lub .1.. Obecnie podajemy: ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn .szkolnym 2019/2020, raport z ewaluacji wewnętrznej, sprawozdanie z nadzoru..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt