Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
RODOFormularz deklaracji DT-1 i załącznika do niej DT-1/A na 2013 rok (ten sam co obowiązywał w 2012 roku) został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011 r. - Nr 293, poz. 1731).ZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.. Przedsiębiorcy opłacający podatek od środków transportowych zobowiązani są do złożenia deklaracji DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A w terminie do 15 lutego za dany rok podatkowy.. Podstawa prawna: Art. 9 i art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170 z późn.. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.. Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych: DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1a - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych .. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn.. DT-1/A Załącznik do ww deklaracji 3.. Urząd Miejski w Stargardzie.. z 2018, poz. 2436) Art. 9 ust.. z 2018 r., poz. 2436), od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A..

zm.)Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych .

Jeśli obowiązek podatkowy powstanie później, odpowiednią deklarację należy dostarczyć w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia .w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Na podstawie art. 9 ust.. zm.), Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku - Białej Nr .- DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych, - DT-1/A - załącznik do deklaracji DT-1, - faktura lub umowa kupna-sprzedaży, - dowód rejestracyjny - do okazania lub ksero dokumentów, - decyzja o wycofaniu czasowym pojazdu z ruchu, - w przypadku korekty deklaracji pisemne uzasadnienie..

Deklaracja na podatek od środków transportowych.

Jak bowiem stanowi art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają wyłącznie:Uchwała nr XVI/316/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 listopada 2011r.. ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.. Dokumenty potwierdzające zakup, zbycie pojazdu lub czasowe jego wyrejestrowanie z ruchu (tj. umowa/faktura zakupu, sprzedaży, dowód rejestracyjny lub uwierzytelniona kopia, decyzja organu rejestracyjnego o czasowym wycofaniu pojazdu .Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i załącznik DT1-A.. Dodatkowe czynności - powiązane procedury: Złożenie dokumentu poświadczającego udzielenie prokury lub pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od środków transportowych oraz do występowania przed organem podatkowym.1.. DRUKI DO POBRANIA - AKTUALNE DO DNIA 30 .Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych w 2012, 2013, 2014 i 2015 rokuOkreśla się wzór załącznika do deklaracji DT-1 (DT-1/A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.. z 2018 r. poz. 1445, z późn.. Zobacz jak zgłosić środki transportowe do opodatkowania i jak wyliczyć kwotę podatku.Obja śnienia do deklaracji DT-1 „Deklaracja na podatek od środków transportowych" W poz.1 deklaracji DT-1 numer PESEL wpisują podatnicy b ędący osobami fizycznymi obj ętymi rejestrem PESEL nieprowadz ący działalno ści gospodarczej lub nieb ędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniający wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) oraz wzór załącznika do tej deklaracji (DT-1/A)..

Formularz DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych 2.

w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej .. dokument pdf - pobierz .. Podstawa prawna: Art. 8, 9 i 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 poz. 1445 ze zm.).. Podatek od środków transportowych - dokumenty za lata ubiegłe .. dokument pdf - pobierzRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.. Opłata skarbowa: - nie dotyczy - Opłaty administracyjne: - nie dotyczy - Termin i sposób załatwiania: W terminie 1-go miesiąca od daty założenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2-ch miesięcy.Objaśnienia do deklaracji DT-1 „Deklaracja na podatek od środków transportowych" W poz.1 deklaracji DT-1 numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.a) deklarację na podatek od środków transportowych (druk deklaracji wraz z załącznikiem dołączony do procedury), b) dowód rejestracyjny pojazdu lub uwierzytelnioną kopię, c) umowę (fakturę) kupna pojazdu lub uwierzytelnioną kopię, d) decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub uwierzytelnioną kopię,Podatek od środków transportowych - kara za niezłożenie deklaracji..

Wysokość podatkuFormalności związane z podatkiem od środków transportowych.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: - deklaracja na podatek od środków transportowych - druk DT-1 - załącznik do deklaracji DT-1- druk DT-1/A Druki do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta - Biuro Podawcze, Stanowisko Nr 1, ul.U.. Nowe wzory mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Zniesiony zostanie obowiązek opatrywania pieczęcią deklaracji DT-1.Wzory obowiązujące od 01.01.2018 r. DT - 1(6) Deklaracja na podatek od środków transportowych: formularz do wypełnienia (xls) - pobierz.. Deklarację na podatek od środków transportowych składa się na bieżący rok podatkowy, dlatego w punkcie 4 należy wpisać: 2016.Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych.. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.Charakterystyka podatku od środków transportowych Przystępując do analizy zagadnienia, trzeba pamiętać, że podatkowi od środków transportowych podlegają ściśle określone pojazdy.. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu .. Załącznik do deklaracji DT-1: DT-1/A(6) formularz do wypełnienia (xls) - pobierz..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt