Wybierz rodzaj podmiotu składającego deklarację
PRZEZNACZENIE FORMULARZA Niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji DO-1 B. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ * dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych7.W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn.. - pozycje 6 - 12), siedzibę lub miejsce zamieszkania składającego (D.2.. - pozycje 23 - 27),określenie rodzaju nieruchomości - pozycja 28 .. Dowiedz się, jak złożyć dokument elektronicznie.. - pozycje 13 - 22), dane odnośnie położenia nieruchomości, której dotyczy deklaracja - (D.3.. Miejsce składanie deklaracji: Urząd Gminy Marciszów Ul.. Miejsce składanie deklaracji: Urząd Gminy Marciszów Ul. zm.) pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składa się wraz z deklaracją.CZĘŚĆ C.. 5. jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej inny podmiot E.2 osoba fizyczna osoba prawna E.. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (jeżeli podatników jest więcej niż dwóch, dane pozostałych podatników należy podać w załączniku „W") * - dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną ** - dotyczy płatnika niebędącego osobą fizyczną.. Formularz ten powinni wybrać podatnicy, którzy uzyskują przychody z objęcia udziałów .Należy wybrać rodzaj podmiotu składającego deklarację:Właściciel nieruchomości - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przysługuje tytuł prawny do nieruchomości na podstawie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu, lub która na innej podstawie prawnej została wpisana jako .KROK 3 - OZNACZAMY RODZAJ PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 4..

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat).

PCC-3(5) Broszura informacyjna (PDF, 628 kB) 2019.. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1.deklaracja o wysokoŚci opŁaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomoŚci, na ktÓrych zamieszkujĄ mieszkaŃcy Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn.. Dane składającego deklarację W części tej należy podać dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości oraz adres zamieszkania.Należy wskazać rodzaj podmiotu składającego deklarację: 6-22: Należy wskazać dane identyfikacyjne podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji: 23-37: Należy podać dane identyfikacyjne współwłaściciela/ współmałżonka (w przypadku gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową)Pomoc ifirma Transakcje zagraniczne Deklaracje IFT-2R - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski Ostatnia aktualizacja: 9 miesięcy temu w Deklaracje, Transakcje zagraniczne Spis treści: 1.. Następnie wybierz rodzaj pisma np. „Inne pismo" oraz wypełnij wszystkie wymagane pola, które są oznaczone .. Rubryka A (pola 5 i 6): w tej części podajemy urząd skarbowy, pod który podlegamy (np. ..

PCC-3(5) 2016 ...Wyślij e-deklarację.

W związku z brakiem opcji nabywca sugerujemy pozostawić to pole puste i uzupełnić je w momencie składania deklaracji w Urzędzie Skarbowym po konsultacji z urzędnikiem.Strona 2 - Do składania formularza PCC-3 zobowiązani są podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych.. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT):CZĘŚĆ C.. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 3.Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) D.. DANE IDENTYFIKACYJNE.. CZĘŚĆ D.. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.. Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela, zarządcy nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, wówczas deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość.Pola 1 i 4: wypełnianie deklaracji rozpoczynamy od wpisania naszego numeru PESEL oraz dokładnej daty podpisania umowy sprzedaży.Wiele osób już na wstępie popełnia błąd, wpisując w polu nr.. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji Należy wybrać rodzaj podmiotu składającego deklarację..

Jak wypełnić deklarację PCC-3.

Sprawdź, jakie wybrane, popularne sprawy z zakresu podatków i cła możesz załatwić online bez wychodzenia z domu.. Aby uzupełnić rodzaj podmiotu, wejdź w menu Zarządzanie -> Ustawienia firmy -> zakładka górna Informacje o firmie-> zakładka dolna Inne i wybierz odpowiednią wartość w polu Rodzaj podmiotu.. Obowiązek złożenia 1.1 Kogo dotyczy obowiązek złożenia 1.2 IFT-2R a IFT .19.. Wyjaśniamy, co podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jak prawidłowo wypełnić i złożyć deklarację w tym zakresie.21.. Szkolna 6 58-410 MarciszówZałącznik ZN-1 należy składać oddzielnie dla każdego budynku.. CZĘŚĆ I Ad 1.. CZĘŚĆ D.. Pierwszy Urząd Skarbowy w GdańskDeklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika.. Pierwszą deklarację składa się w następujących przypadkach: - w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. - deklarację na rok 2013, - w terminie do dnia 15 lutego danego roku kalendarzowego - deklaracje na kolejne lata kalendarzowe,Termin składanie deklaracji : W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.. Rodzaj podmiotu (zaznaczyé wlaŠciwy kwadrat) 1. odmiot zobowi zan solidarnie do za t odatku DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA Inik s óH<i c NaleŽy podaé dane identyfikacyjne podatnika wymienionego w czqšci B deklaracji PCC-3..

Informację roczną PIT-11 składają ci sami, co składali deklarację PIT-4R.

Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat) właściciel nieruchomości współwłaściciel użytkownik wieczysty współużytkownik wieczysty jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniupoz.. Wyjaśniamy, co podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jak prawidłowo wypełnić i złożyć deklarację w tym zakresie.Aby uzupełnić rodzaj podmiotu.. COVID-19 oraz Tarcza antykryzysowa.Rodzaje PITów i inne deklaracje.. JPK-V7M i JPK-V7K zawiera w sobie zarówno deklarację VAT-7 jak i ewidencje sprzedaży i zakupu2.Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) pierwsza deklaracja aktualizacja danych złożonej deklaracji (korekta) (data zaistnienia zmian C.. Dane składającego deklarację W części tej należy podać dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości oraz adres zamieszkania.Korekta deklaracji w przypadku zmiany danych zawartych w pierwsze- j deklaracji, należy podać datę zaistnienia zmian (dzień - miesiąc - rok zaistnienia zmian) B. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji Należy wybrać rodzaj podmiotu składającego deklarację, zaznaczając właściwy kwadrat.Termin składanie deklaracji : W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.. PIT-11 należy przesłać do: - podatnika (pracownik, .. Potwierdzenie złożenia deklaracji (UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) zostanie automatycznie .W części D należy podać dane identyfikacyjne podmiotu składającego deklarację (D.1.. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 1 1.. Poradnik podatnika.. Osoba fizycznaDeklaracje można także wysłać drogą pocztową do właściwego Urzędu Dzielnicy.. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ D.1.. * - dotyczy podatnika nieb?dacego osobq fizyczna 20.B.. rodzaje podatków, prawa i obowiązki podatnika, broszury informacyjne.. Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt