Decyzja o zmianie nazwiska 2017
Kasia, rozsmieszyla mnie ta część o DMV, ale - been there, done that (niestety).. 0 strona wyników dla zapytania decyzja administracyjna wzór o zmianie nazwiskaW przy­pad­ku zmi­any imienia lub nazwiska absol­wen­ta doko­nanej na pod­staw­ie, o której mowa w ust.. z powodu noszenia dotychczasowego nazwiska był narażony na szereg nieprzyjemności, w tym akty przemocy.. Ja na szczęście (!). Czy ma ktoś może wzór decyzji w przypadku gdy klientka zmieniła nazwisko bo wyszła za mąż/ ~~~~Doręczona im decyzja o zmianie imienia (nazwiska) stanowi podstawę do zamieszczenia wzmianek dodatkowych na marginesach aktów stanu cywilnego.. Drugą grupą podmiotów, które o zmianie danych .Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska 1. nie miałam problemu z dokumentami (chociaż jako jeden z punktów ID chcieli jakiś list który do mnie przyszedł pocztą, miałam statement z banku (wydrukowany w banku i podbity) ale nie chcieli tego uznać… dzięki Bogu wpadłam na to że .Uchyleniu lub zmianie podlega zatem decyzja wydana prawidłowo, jak i decyzja dotknięta wadami, które nie stanowią podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia jej nieważności.. 3.• zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego; • zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska.We wniosku do urzędu stanu cywilnego o zmianę nazwiska mężczyzna wyjaśnił, że podjął taką decyzję wskutek konfliktu z rodziną..

Decyzja o przyszłości swojego nazwiska zostaje ...

15.09.2020 Zmiana terminów przekazywania informacji przez podmioty odpowiedzialne dot .Jednocześnie decyzją urzędu stanu cywilnego ze stycznia 2015 r., doszło do zmiany imienia i nazwiska skarżącej.. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.. Decyzję wnoszący odbiera osobiście w uzgodnionym uprzednio .Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.. Zmiana imienia lub nazwiska obywatela polskiego na inne wskazane przez niego imię lub nazwisko może nastąpić na jego uzasadniony wniosek.. I choć zmiany tej można dokonać na dowolnym etapie życia, to jednak ślub jest chyba najpopularniejszym tego powodem.. 27.10.2020 Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo!.

Wymagane wnioski i dokumenty:decyzja - zmiana nazwiska • Strona 1 z 1.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością wojewody w zakresie zadań, o których mowa w art.Ciekawostką jest prawo francuskie, gdzie procedura zmiany trwa kilka miesięcy, a sama decyzja w tym zakresie poprzedzona jest publikacją informacji o zmianie imienia i nazwiska wnioskodawcy.. Jeśli jednak planuje zmianę nazwiska, musi złożyć oświadczenie przed kierownikiem USC.Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.Decyzja o zmianie nazwiska wynika z faktu, iż ww.. Od 20 lat nie uczestniczy w życiu rodzinnym ani sąsiedzkim.Znaleziono 51 interesujących stron dla frazy decyzja administracyjna wzór o zmianie nazwiska w serwisie Money.pl.. Organy uznały, że podatniczka wniosła spóźnione odwołanie i stwierdzono uchybienie terminu do jego wniesienia.. Opłata skarbowa za decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 107 zł: 9.. O tym, jak się będziemy nazywać, trzeba jednak zadecydować trochę wcześniej niż w dniu ślubu.. Na podstawie 127 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 14 ust..

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

W Polsce proces nie jest aż tak skomplikowany, niemniej jednak obwarowany kilkoma warunkami, które ustala ustawa o zmianie imienia i nazwiska.7.. W razie decyzji, która jest niezadowalająca, stronie służy odwołanie do wojewody.1 Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Informacje ogólne Kto moŝe wnioskować Zmiana imienia lub nazwiska moŝe nastąpić na wniosek kaŝdego obywatela polskiego oraz cudzoziemca nie posiadającego obywatelstwa Ŝadnego państwa jeŝeli posiadają w Polsce miejsce stałego pobytu.. 1 pkt 2 i 3, uczel­nia dokonu­je zmi­any tych danych osobowych w doku­men­tach, o których mowa w § 17 ust.. Zgodnie z art. 154 § 1 kpa „Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona .12 decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska i art. 13 przesyłanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska.. Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.. 28 lutego 2017 Dokumenty dowód osobisty.. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy..

To, czy jeden z małżonków podejmie decyzję o zmianie nazwiska, zależy tylko i wyłącznie od niego.

; Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.; Jeśli występujesz o zmianę nazwiska swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.Kwestie wyboru nazwiska po ślubie regulują art. 25 i 88 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.. Jeżeli nie można ustalić .Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów.. 12.10.2020 Porozumienie z Głównym Lekarzem Weterynarii podpisane!. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby: 56 zł: 10.decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.. Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk .. specjalny zasiłek opiekuńczy wzory decyzjiZmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Napisano: 19 kwie 2010, 14:11 .. Decyzja została bowiem wysłana na prawidłowe dane, choć okazały się one częściowo nieaktualne.Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska jest prowadzone wyłącznie na wniosek strony i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.. 05.10.2020 Dołącz do nas!. zwalnia się od opłaty skarbowej: dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,Rejestr decyzji Dowiedz się więcej; Ankieta zadowolenia klienta Dowiedz się więcej; Aktualności zobacz wszystkie.. 1 i 2, oraz wyda­je dyplom ukończenia studiów, odpis dyplo­mu, suple­ment do dyplo­mu i odpis suple­men­tu na .Reply Beata 30 czerwca 2017 at 22:52..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt