Lista uczestników wycieczki wzór 2018
Imię i nazwisko ucznia Klasa Kwota Podpis ucznia 1 2 3 4 5 6 71.. Zgłoszenie wycieczki szkolnej (PDF) 2.. Regulamin wycieczki (wzór nr 5).. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia.Dziennik Ustaw - 5 - Poz. 1055 PROGRAM WYCIECZKI Data, godzina wyjazdu oraz powrotu Długość trasy (w kilometrach) Miejscowość docelowaOd 23 maja do 20 czerwca 2016 r. godz. 15.00 należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły w systemie elektronicznej rekrutacji na stronie następnie wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.WYCIECZKA: SZKOLNA : Karta wycieczki : Zobowiązanie przestrzegania regulaminu : Regulamin wycieczki nr 1 (długi) Regulamin wycieczki nr 2 (12pkt) Zgoda rodziców na wycieczkę : Zgoda rodziców na wycieczkę do Częstochowy : Lista uczestników wycieczki : Trasa wycieczki przykład1 : Zasady organizowania wycieczki szkolnej przykład1 .5.. 30 grudzień 2018 - 2 styczeń 2019 ODJAZD Kraków, Aleja Jana Pawła II na wysokości parkingu przy NCK .. świadczącym o braku odpowiedzialności oraz szacunku do innych uczestników wycieczki, które również może mieć przesłanki kwalifikujące do czynu narażania na .5 - Lista uczestników wycieczki/imprezy turystycznej.. Obowiązki opiekuna 7.. Regulamin wycieczki 4..

Lista uczestników wycieczki 5.

8 - Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka w szkolnej wycieczce/imprezie turystycznej.. Harmonogram wycieczki (PDF) 3.. Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Adres zamieszkania Nr telefonu do rodziców PESELWzór listy uczestników wycieczki.. Program spaceru lub wycieczki, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz oświadczenie w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka podpisana przez każdego opiekuna zawiera karta wycieczki stanowiąca załącznik do .Dziennik Ustaw - 5 - Poz. 1055 PROGRAM WYCIECZKI Data, godzina Długość trasy Miejscowość Szczegółowy Adres miejsca wyjazdu oraz (w kilometrach) docelowa program noclegowego powrotu i trasa wycieczki od i żywieniowego powrotna wyjazdu do oraz przystanki powrotu i miejsca żywienia Lista uczestników 5.. Karta wycieczki 2.. Lista uczestników wycieczki zagranicznejZałącznik nr 3 LISTA WPŁAT OD UCZESTNIKÓW WYCIECZKI Lp.. Poprzednie.. Pisemną zgodę rodziców dziecka na udział w wycieczce, imprezie (wzór nr 4).. Harmonogram wycieczki 4.. 4.Wzór karty wycieczki/imprezy.. Obowiązki kierownika wycieczki 6.. Załącznik do Zarządzenia nr 11/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Brzegu z dnia 14.09.2018 REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 W BRZEGU Rozdział 1 .Zanim zapłacisz upewnij się, że jesteś na liście uczestników..

Lista uczestników wycieczki (PDF) 6.

Wzór karty wyjścia na konkurs/zawody sportowe.. § 7 Dokumentacja wycieczki 1.. 30 grudzień 2018 - 2 styczeń 2019 ODJAZD Kraków, Aleja Jana Pawła II na wysokości parkingu przy NCK .. świadczącym o braku odpowiedzialności oraz szacunku do innych uczestników wycieczki, które również może mieć przesłanki kwalifikujące do czynu narażania na .Załącznik b - wzór listy uczestników wycieczki, Załącznik c - wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce, Załącznik d - wzór rozliczenia wycieczki .. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.. Karta wycieczki - nowy wzór RODO.. Wzór zgody rodziców na udział ucznia w wycieczce.. Informacja dla rodziców 5.. Karta wycieczki - nowy wzór RODO.. Wzór rozliczenia finansowego wycieczki.. W roku szkolnym 2017/2018 dyrektor szkoły może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik .1.. Wychowawca klasy przed rozpoczęciem wycieczki zapoznaje uczniów z zasadami obowiązującymi na wycieczkach - regulamin zachowania się podczas wycieczek i zobowiązuje do ich przestrzegania, co uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem.. Program wycieczki organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imiona i nazwiska kierownika i opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły..

Lista uczestników wycieczki - załącznik 2.

9/5/2018 10:28:58 PM .2) listę uczestników - w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden zabiera kierownik na wycieczkę, a drugi pozostaje w szkole) - wzór listy uczestników -załącznik nr 2, 3) pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych uczestników wycieczki - załącznik nr 3, 4) regulamin uczestnika wycieczki - załącznik nr 4,Uczestnicy wycieczki 1.. 3) Pisemna zgoda rodziców na wycieczkę z potwierdzeniem wpłaty.. 6 - Wykaz imienny kadry.. Plan wycieczki (karta wycieczki) - wzór nr 1.. 7 - Karta wycieczki/imprezy turystycznej.. 'RZyGXEH]SLHF]HQLDXF .Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: - celu wycieczki, - trasy wycieczki, - harmonogramu wycieczki, - regulaminu wycieczki, Wzór regulaminu wycieczki /imprezy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.najpóźniej w dniu przyjazdu kierownik grupy zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną listę uczestników (wzór poniżej) UWAGA: Dla bezpieczeństwa Państwa rezerwacji prosimy o wyznaczenie w piśmie rezerwującym tylko jednej osoby kontaktowej (kierownika wycieczki), która będzie upoważniona do kontaktu z EDSM w sprawie szczegółów .Zanim zapłacisz upewnij się, że jesteś na liście uczestników.. Wzór planu finansowego wycieczki/imprezy 7..

Listę uczestników wycieczki (załącznik 2) 3.

3.Regulamin 2.. Karta wycieczki (PDF) 5.. Karta wycieczki - nowy wzór RODO.. Uczestnikami wycieczki organizowanej przez szkołę są jego uczniowie.. Wzór rozliczenia finansowego wycieczki/imprezy 8.. Rozliczenie wycieczki (PDF) ReklamaKarta wycieczki - nowy wzór RODO.. Karta wycieczki - załącznik 1.. 4) Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki.. Pisemne zgody rodziców 8.. Listopad 2018; Październik 2018; Wrzesień 2018; Sierpień 2018; Lipiec 2018; Czerwiec 2018; Maj 2018; Kwiecień 2018; Marzec 2018; Luty 2018; Styczeń 2018 .2) listę uczestników, której wzór stanowi załącznik nr 2 3) pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów wraz z regulaminem załącznik nr 3a, 3b, 3c 4) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki zagranicznej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia /zaznaczenie na liście uczestników wycieczki/Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów: 1.. Listę uczestników z adresem i telefonem do rodziców (wzór nr 2).. Wzór oświadczenia opiekuna wycieczki.. 9 - Preliminarz finansowy wycieczki/imprezy turystycznej.Uczestnicy wycieczki, imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danegoZałącznik nr 2 LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI L.p.. Karta wycieczki 3.. 3.2) Dwa egzemplarze listy uczestników podpisane przez Dyrektora.. Wykaz dokumentów obowiązujących przy organizacji wycieczki (zebranie tych dokumentów należy do zadań kierownika wycieczki) 1.. Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim: Aktualne informacje o zmianach w prawie (24h/dobę) Indywidualne konsultacje z ekspertami (odpowiedź w 48 h )WZÓR Wzór oparty na załączniku do Rozporz ądzania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki opublikowano: Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)Wzór karty wycieczki określa załącznik do rozporządzenia.. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.. Data publikacji: 1 września 2017 r. Poleć znajomemu.. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.. Wzór karty wyjścia poza teren szkoły.. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.. 5) Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków / w przypadku dodatkowego ubezpieczenia/.lista uczestników wycieczki WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA: 1.. Szczegółowy harmonogram na każdy dzień wycieczki, imprezy (wzór nr 3).. Harmonogramem wycieczki 3.. Kartę wycieczki z harmonogramem wycieczki (załącznik 1).. Listę wpłat od uczestników wycieczki (załącznik 3).. Oświadczenie rodzica / opiekuna (PDF) 4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt