Załączniki do podania do liceum
(imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno-prawnym w roku szkolnym 2002/2003.. Łącznie plików: 16, pobrania aktualnie dostępnych plików: 6 670 Podania Podanie o przeniesienie do innej klasy (17,9 KiB) data publikacji: 7 sierpnia 2020 :: liczba pobrań: 152Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Wstęp do deklaracji.. Główne elementy składowe podania: - miejscowo ść, data, - informacje o nadawcy, - nazwa instytucji (odbiorcy), adres, - tre ść podania, - podpis, - załączniki.Podanie składa sie tylko jedno.. W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę z możliwością realizowania .REKRUTACJA 2020/2021 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.. ale bez "potwierdzeń dla kandydata" (te pokwitowania zabieracie ze sobą).. Podanie o przyjęcie do internatu dla nowych kandydatów na rok szkolny 2020/2021 - załącznik nr 1.. Marii Skłodowskiej - Curie w Katowicach do klasy matematyczno-fizycznej na rok szkolny 2006/07 Załączniki: 1)Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum.. +48698007717 Podanie o przyjęcie do szkoły Proszę o przyjęcie mnie do VIII Liceum Ogólnokształcącego im..

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Adama Mickiewicza w Warszawie.. ul. Kościuszki 33/3 40-048 Katowice tel.. św. Stanisława Kostki jest szkołą publiczną koedukacyjną otwartą dla wszystkich uczniów, którzy pragną w duchu katolickim kształtować swoją osobowość i dobrze przygotować się do dalszych studiów, podjętych zgodnie z rozpoznaną drogą życiową.. Rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkołyKatolickie Liceum Ogólnokształcące im.. Muszę napisać podanie na polski i wszystko jest OK, poza tym, że nie wiem jakie załączniki trzeba napisać.. W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy naukę z możliwością .Podanie Podanie - tak jak Ŝyciorys - jest pismem urz ędowym, ma jednoznacznie okre ślon ą form ę językow ą i kompozycyjn ą.. Teraz pokażę Ci, jak go napisać w 5 prostych krokach, by zrobić dobre wrażenie na dyrekcji.. 666-99-88 e-mail: [email protected] Do Dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego im.. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego i świadectwo ukończenia gimnazjum 2.. Pod tre ści ą, po prawej stronie umieszczamy zwrot grzeczno ściowy: Z powa żaniem Z wyrazami szacunku a pod nim czytelny, własnor ęczny podpis, nawet je śli tre ść jest wydrukiem z komputera.. Z powa<aniem Marcin Mazurek Załączniki: 1. ;yciorys.. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U..

druk podania należy pobrać w sekretariacie szkoły.

Inne szkoły, do których składam podania o przyjęcie do klasy pierwszej (pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) (pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Wypełniają: uczeń i rodzice / opiekunowie prawni.Podanie do liceum.. domowy: (061) xxxxxxx e - mail: [email protected] Dyrekcja VI Liceum Ogólnokształcącego im.. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia (dotyczy kandydatów do klasy służb mundurowych liceum ogólnokształcącego) 5.podania przyjmowane będą od 7 stycznia do 30 kwietnia.. Podobne pytania.. I. J. Paderewskiego ul. Krakowska 17a 61-889 Poznań PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu matematycznym, matematyczno .Podania do szkoły/internatu: Podanie o przyjęcie do I LO na rok szkolny 2020/2021.. 2011-12-14 18:27:57 .II Liceum Ogólnokształcące im.. I Liceum Ogólnokształcące im.. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie) 4. podanie powinno być podpisane przez oboje rodziców.. Mama starszą siostrę/ brata, która uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego Naukę rozpoczęłam w 2002 roku w Szkole Podstawowej w gdzieś tam.. Zwolnienia: Wniosek o zwolnienie z zajęć lekcyjnychCzęstochowa, 08.02.2020 r. Anna Maria Nowak ul. Henryka Sienkiewicza 17 42-201 Częstochowa tel..

Cały dokument +załączniki (zaświadczenia o braku przeciwwskazań itd.)

Częstochowa, 08.02.2020 r. Anna Maria Nowak ul. Henryka Sienkiewicza 17 42-201 Częstochowa tel.. Nie wymagamy opinii wychowawcy klasy i podpisu dyrektora szkoły podstawowej na podaniu.. Można podanie wypełnić również na poprzednim wzorze i nie wypełniać opinii wychowawcy klasy oraz ocen z pierwszego półrocza klasy ósmej.Liceum Ogólnokształcącego im.. Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej .. absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby .Do podania załączam: 1.. 3)Wyniki egzaminu .nale<eć do działającego w V Liceum Ogólnokształcącym klubu lekkoatletycznego, o którego osiągnięciach wiele słyszałem.. Prośbę swą motywuję zainteresowaniami językiem polski, historią oraz językiem angielskim.. Na przykład „Proszę o przyjęcie mnie do XX Liceum Ogólnokształcącego im.W załączniku znajduje się nowy wzór podania o przyjęcie do pierwszej klasy liceum na rok szkolny 2020/2021.. 2019 poz. 848).Warszawa, 20.05.2002 Jan Kowalski 00-000 Warszawa ul. Śliczna 301 Do Dyrekcji III LO im.. Podanie to z reguły pismo w formacie A4 skierowane do władz, wyższych instytucji, firm lub osób..

do podania należy dołączyć wymagane załączniki wskazane w podaniu.

Czym dojeżdżacie do skzoły?. Zazwyczaj każde podanie ma swój własny, indywidualny wzór, lecz .7.. Je żeli do podania chcemy doł ączy ć jakie ś inne dokumenty, to musimy poni żej podpisu po lewej stronie napisa ć "Zał ączniki" i wypisa ć je w punktach.Imie Imie2 Nazwisko Katowice, dn. 11 IV 06r.. Szanowny Pan Robert Grudziński Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im.Powyższe przykładowe podanie o pracę jako sekretarz w szkole dobrze pokazuje, z jakich elementów składa się taki dokument.. św. Stanisława Kostki jest szkołą publiczną koedukacyjną otwartą dla wszystkich uczniów, którzy pragną w duchu katolickim kształtować swoją osobowość i dobrze przygotować się do dalszych studiów, podjętych zgodnie z rozpoznaną drogą życiową.. Zadziwiające, że w szkole nauczyciele polskiego zazwyczaj niespecjalnie się nad nim skupiają, maglując z uczniami rozprawki, potrzebne jedynie do matury.. Wyślij je razem z profesjonalnym CV, a wzrosną Twoje szanse na dostanie pracy.. 1.Jak napisać podanie do szkoły średniej?. 9wiadectwo ukończenia gimnazjum.. Tadeusza Kościuszki 27-200 Starachowice Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu matematyczno - informatycznym w I Liceum Ogólnokształcącym im.. Od IV klasy szkoły podstawowej uczestniczę w licznych zajęciach pozalekcyjnych.Poznań, dnia 30 kwietnia 2018 r Katarzyna Nowak os. Stefana Batorego nr domu / nr mieszkania 60- 687 Poznań tel.. Prośbę swą motywuję tym, że nauka przedmiotów humanistycznych nigdy nie sprawia mi żadnych problemów i bardzo mnie interesuje.Załącznik 2.. Podanie składa sie tylko do szkoły 1-szego wyboru, tak samo kopie świadectwa i zaświadczeń o wynikach egzaminów gimnazjalnych.. Tym czasem podanie może nam się przydać właśnie już w szkole, np .Jakie załączniki potrzebne są do podania do skzoły?. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie PODANIE Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do klasy I o profilu biologiczno-chemicznym, gdzie mogłabym pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania.Miejscowość, Data (po prawej) Jan Kowalski Miasto, dn. 26.05.2020 r. 27-220 Xxx ul. xxx 13 telefon: xxx-xxx-xxx Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im.. 2)Karta zdrowia.. Kartę zdrowia 3.. Podanie jest jedną z najpopularniejszych i najpotrzebniejszych form pisemnych.. .Jak napisać podanie?. 666-99-88 e-mail: [email protected] Do Dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego.Podanie - wzór dokumentu.. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.. 1 ocena | na tak 0%.. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.2 III.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy I o profilu humanistyczno-lingwistycznym.. 0 1 Odpowiedz..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt