Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy czyste powietrze
1 Usunąć jeżeli nie dotyczy.o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dotacji/pożyczki Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (okazanie), jeśli nie były okazane podczas wizytacji dopuszczającej Wykaz dokumentów dodatkowychOświadczenie współwłaściciela/li jednorodzinnego domu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dotacji/pożyczki .. beneficjenci Programu Czyste Powietrze Wysokość kredytu do 60.000 PLN Okres kredytowania do 10 latZałącznik nr 1a Wzór oświadczenia małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia .. (data, czytelny podpis współmałżonka Wnioskodawcy) Author: Anna Marek Created Date:3.. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 .Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki Zestawienie rzeczowo-finansowe Wniosek o .Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych.. do umowy pożyczki - wzór zlecenia wpłaty-polecenia przelewuZałącznik nr 10 - Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór; 5..

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie .

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w .Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór 5.. 21 Załącznik Nr 10 do umowy pożyczki wersja 1.4/14.09.2018 Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczkiZałącznik Nr 4 do umowy pożyczki wersja 1.6 /29.07.2019 Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki (dotyczy współmałżonka pozostającego z Pożyczkobiorcą we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie nieprzyznanie pomocy na realizacje operacji w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna".Załącznik nr 10 - Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór; Zestawienie rzeczowo-finansowe - wspólne dla umowy dotacji i pożyczki; Wniosek o płatność z załącznikami - wspólny dla umowy dotacji i pożyczki a.o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze - Załącznik nr 7;1 h) oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - załącznik nr 8.1 4.Program Priorytetowy Czyste Powietrze - zasady obowiązujące od 01.07.2019 r. Program Priorytetowy Czyste Powietrze - zasady obowiązujące od 01.01.2019 r. Program Priorytetowy Czyste Powietrze - zasady obowiązujące do 31.12.2018 r. Wzory umów i druków do zawarcia umowyOpis dokumentu: Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - oświadczenie jednego z małżonków zawierające zgodę na dokonanie określonej czynności przez drugiego małżonka..

Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji: 12.

4.wniosku o dofinansowanie oraz kwalifikowalności wnioskodawcy według wzoru dostępnego na stronie internetowej PARP.. Wzór umowy pożyczki PP Czyste Powietrze (projekt) Zał.. Oświadczenia o uzyskaniu zgody na rozpoczęcie budowy dotyczą budynku nowo budowanego, dlatego Jan Kowalski ich nie zaznaczył.Załącznik Nr 4 do umowy dotacji wersja 23.01.2019 Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji (dotyczy współmałżonka pozostającego z Dotowanym we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)załącznik nr 3 do umowy dotacji_ver.3.0 wersja 1.4/06.12.2018 Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji (dotyczy współmałżonka pozostającego z Dotowanym we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)załącznik nr 6 do umowy pożyczki_ver.3.0 wersja 1.4/06.12.2018 Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki (dotyczy współmałżonka pozostającego z Pożyczkobiorcą we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań ..

do 14.05.2020r.. Program piorytetowy „Czyste powietrze" 1.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność(poziom .o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dotacji/pożyczki Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (okazanie), jeśli nie były okazane podczas wizytacji dopuszczającej Wykaz dokumentów dodatkowychwyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - załącznik nr 31; 4) oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - załącznik nr 41.. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami ():- załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;Program priorytetowy „Czyste powietrze" 2.. 15 Załącznik Nr 8 do umowy dotacji wersja 1.4/14.09.2018 Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacjiZałącznik Nr 5 do umowy dotacji wersja 22.05.2019 Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z Umowy dotacji (dotyczy współmałżonka pozostającego z Dotowanym we wspólności ustawowej - bez rozdzielności majątkowej)Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok..

Zestawienie rzeczowo-finansowe - wspólne dla umowy dotacji i pożyczki: 6.

Wniosek o płatność(poziom podstawowy) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej a.. Załącznik nr 1 do pisma - wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową .. Wniosek o płatność z załącznikami - wspólny dla umowy dotacji i pożyczki Jak wypelnić wniosek o platność w PP Czyste Powietrze: 11.. Wzór wniosku o płatność dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14 maja 2020 r.Nie zaznaczył oświadczenia o uzyskaniu pozwolenia na budowę do 15 grudnia 2002 r., gdyż w jego budynku źródło ciepła nie spełnia wymagań programu „Czyste Powietrze"..Komentarze

Brak komentarzy.