Dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy 12 etatu
Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w każdej dobie przysługuje Ci prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a w każdym tygodniu do co .W rezultacie przepis ten przewiduje ustalanie w umowie o pracę dopuszczalnej liczby godzin ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku jaki przysługuje w przypadku wykonywania pracy w godzinach .Zgodnie z art. 151 §5 kodeksu pracy strony (pracodawca i pracownik) ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o .Proszę o podpowiedź, jakiego zapisu użyć w umowie o pracę w punkcie „dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia którym mowa w art. 151 1 § 1 Kodeksu pracy", żeby był on prawidłowy i .Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy na 1/2 etatu od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1.400 zł oraz 15% dodatku stażowego (210 zł)..

Strony ustalają w umowie także dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w niej wymiar czasu pracy.

Wymiar czasu pracy oznacza konkretną liczba godzin do przepracowania przez pracownika w przyjętym okresie rozliczeniowym.. W umowie o pracę określono dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w niej wymiar na 2 godziny.Należaloby ustalic harmonogram pracy, zle planujesz czas pracy .. W glosowanym wyroku z 9.7.2008 r. 1 SN sformułował następującą tezę: 1) Niewypłacenie dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 1 § 1 KP, przed upływem 3-miesięcznego terminu biegnącego od 1.1.2004 r., spowodowane nieustaleniem przez strony w umowie o pracę zawartej przed tą datą, dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy .Zgodnie z art. 151 § 5 kodeksu pracy, strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia (w wysokości analogicznej od wynagrodzenia za pracę w godzinach .Zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy (obowiązującym od 1 stycznia 2004 r.) w umowach o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy należy określić dopuszczalną liczbę godzin pracy, ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, której przekroczenie będzie uprawniało pracownika do otrzymania, oprócz normalnego wynagrodzenia, także dodatku jak za pracę w .Witam, Pracodawca zmienił mi etat z pełnego na 3/4 etatu i w umowie zamieścił następujący zapis:" Dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku do wynagrodzenia o którym mowa w art. 151 § 1 KP - 64 godziny w okresie rozliczeniowym".W treści umowy o pracę osoby zatrudnionej na część etatu pracodawca powinien wskazać dopuszczalny limit godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, po którego przekroczeniu .Zgodnie z nim strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalna liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar, których przekroczenie uprawnia go, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art.151 1 § 1K.p.W umowie o pracę z niepełnoetatowcem, czyli pracownikiem zatrudnianym w wymiarze niższym niż cały etat (np. na 1/2 , 1/4, 2/3 etatu), strony ustalają dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 1 § 1 Kodeksu .Przeczytaj także: Limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca - wzory Metody ustalania limitu godzin ponadwymiarowych Z postanowień Kodeksu pracy wynika, że strony ustalają w umowie o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy dopuszczalną liczbę godzin pracy, ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, którego przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz .wpisz dokładnie co tutaj napisałaś:dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy których przekroczenie uprawnia pracownika oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku do wynagrodzenia o którym mowa w art. 151.1par..

Obowiązuje go wtedy proporcjonalnie zmniejszony wymiar czasu pracy.

Przekroczenie ustalonych w ten sposób liczby godzin uprawnia .To znaczy określić w umowie o pracę, że wymiar czasu pracy pracownika wynosi np. 1/2 etatu (równy 20 godzinom pracy tygodniowo), 3/4 etatu (równy 30 godzinom pracy tygodniowo) itp.. Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.Jak należy zgodnie z nowym wzorem umowy o pracę wpisać dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia o którym mowa w art. 151 1 § 1 Kodeksu pracy?. "Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 1 § 1..

Definicja wymiaru czasu pracy.

Strony stosunku pracy mają obowiązek ustalić w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 5 K.p.).Rodzaje etatów w pracy Poza pełnym wymiarem godzin, pracownik może zostać zatrudniony również na niepełny etat — np. ¾ lub ½ etatu.. Okres rozliczeniowy w naszej firmie jest miesięczny.W umowie o pracę zawieranej na niepełny wymiar czasu pracy strony powinny zawrzeć klauzulę o dopuszczalnej liczbie godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku, jaki jest .Dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy Marcin Kowalczyk Monitor Prawa Pracy | 4/2010Zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy w umowach o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy należy określić dopuszczalną liczbę godzin pracy, ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, której przekroczenie będzie uprawniało pracownika do otrzymywania, oprócz „normalnego wynagrodzenia", także dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych.Kodeksu pracy: „Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1".Według Art. 151 § 5.: „Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1..

Dla 3/4 etatu wymiar czasu pracy wyniesie więc 126 godzin (168 x ¾).

Wymiar etatu może być w zasadzie dowolny (nawet 1/16 etatu).Oprócz tego należy mu się normalne wynagrodzenie - mówi Waldemar Adametz z Państwowej Inspekcji Pracy.- We wspomnianej umowie musi się również znaleźć zapis o dopuszczalnej liczbie godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, którego przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.. Pamiętaj!. W umowie o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin strony mogą ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie .Teza..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt