Załącznik 3 deklaracja dla uczniasłuchacza lub absolwenta szkoły
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie .jestem ( uczniem ( słuchaczem ( absolwentem.. Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji, osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej kwalifikacji osobno jestem uczniem słuchaczem absolwentemZałącznik 3.. Deklaracja dla osoby, przystępującej do egzaminu .. Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkołyDeklaracja dla: (1) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum .. Deklaracja dla osoby, przystępującej do eksternistycznego egzaminu .Do deklaracji dołączam: ( Świadectwo ukończenia szkoły* ( Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji)* ( Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej)* *właściwe zaznaczyć..

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły.

Deklaracja dla osoby, która ukończyła KKZ oraz dla osoby uczestniczącej w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na 6 tygodni przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.. Załącznik.. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie .Załącznik 3_2017 - Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły; Załącznik 3a_2017 - Deklaracja dla absolwenta zlikwidowanej szkoły oraz osoby, która ukończyła KKZ - w przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego ten KKZZałącznik.. Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły .. Załącznik 3.. Wniosek dyrektora szkoły o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sposób nieujęty w komunikacie dyrektora CKE.. Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły ..

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły .

Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji, osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej kwalifikacji osobno.. 3a.Załącznik 3.. Załącznik.. potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, osoby dorosłej - uczestnika przygotowania zawodowego.. Potwierdzam przyjęcie deklaracjiZałącznik 3. jestem ( uczniem ( słuchaczem ( absolwentem.. eksternistycznego .. Pieczęć szkoły.. data, czytelny podpis osoby przyjmującej Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 .Załącznik 3.. Jeśli jesteś absolwentem szkoły, która została zlikwidowana lub .Do deklaracji dołączam: ( Świadectwo ukończenia szkoły* ( Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji)* ( Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza* (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej)* *właściwe zaznaczyć.. czytelny podpis Potwierdzam przyjęcie .jestem ( uczniem ( słuchaczem ( absolwentem.. Załącznik.. miejscowość, data.. d. d. m. m. r. r. r. r. .. (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej) .. 1 ( Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 .Załącznik 4.. Załącznik 4cZałącznik 3a_2019 - Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły Załącznik3b_2019 - Deklaracja dla osoby, która ukończyła KKZ oraz dla osoby uczestniczącej w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na 6 tygodni przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (Załącznik 3); 2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończyłeś, 3) dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresuZałącznik 3 - Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta składana w Zespole Szkół nr 9 w Koszalinie : Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji, osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej kwalifikacji osobnoZałącznik 3. miejscowość, data d d m m r r r r Dane osobowe słuchacza (wypełnić drukowanymi literami): ..

Świadectwo ukończenia szkoły ...

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły.. miejscowość, data d d m m r r r r Dane osobowe słuchacza (wypełnić drukowanymi literami): .. z. a. m. i. n. u. w. j. e. d. n .Załącznik 3a.. Deklaracja dla absolwenta, którego szkoła została zlikwidowana 147 Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyDeklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021.. Załącznik 1a - Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 .Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji, osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej kwalifikacji osobno jestem uczniem słuchaczem absolwentem miejscowość, data d d m m r r r rZałącznik 3. miejscowość, data d d m m r r r rZałącznik 3.. Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji, osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej kwalifikacji osobno jestem uczniem słuchaczem absolwentem miejscowość, data d d m m r r r rZałącznik 3 Deklaracja dla absolwenta szkoły ..

Pieczęć szkoły ... data, czytelny podpis osoby przyjmującej.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie .Załącznik.. Załącznik.. UCZEŃ / SŁUCHACZ / ABSOLWENT DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU .. w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość .. UCZEÑ / SLUCHACZ / ABSOLWENT DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU miejscowoéé, data .Do deklaracji dołączam: Świadectwo ukończenia szkoły)* *Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji) *Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza(w przypadku choroby lub niesprawności czasowej)* *właściwe zaznaczyć czytelny podpis.. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE .Załącznik 3a.. Załącznik.. Załącznik 3.. Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły .. Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły Uwaga: deklaracja dotyczy egzaminu w jednej kwalifikacji, osoba przystępująca do egzaminu w więcej niż jednej kwalifikacji wypełnia deklarację dla każdej kwalifikacji osobno jestem uczniem słuchaczem absolwentemZałącznik 3.. Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły .. Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły 146 Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyPieczęć szkoły data, czytelny podpis osoby przyjmującej Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyZałącznik 3.. Załącznik 3.. Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt