Umową na dostawę i montaż klimatyzatorów
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1) dostawa, montaż i uruchomienie 3 klimatyzatorów ściennych,Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie nr POPW.01.03.00-06-009/11-01 zawartej w dniu 31 lipca 2013r Projekt „Wyposażenie laboratoriów Wydziałów Biologii i Biotechnologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii pod kątem badań substancji o aktywności biologicznej i próbek środowiskowych" realizowany w ramach działania I.3 .Zamawiający planuje zrealizować w ramach zamówień publicznych udzielanych na podstawie umowy ramowej dostawy klimatyzatorów w planowanej ilości wskazanej w załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia, przy czym ilości te służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty, a zakupy klimatyzatorów będą dokonywane w ramach umów wykonawczych .Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem: Zamawiający: Dostępne dla zalogowanych: Miejsce realizacji: Miasto Poznań Data publikacji: 2020-10-15: Data składania ofert: 22/10/2020, Godzina 08:00 Kod CPV: 453312204 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych : Numer przetargu: 3028598zakresie dostawy klimatyzatorów wraz z montażem o wartości minimum 70.000,00 złotych (brutto) każda.. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.. 2.II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż klimatyzatorów Numer referencyjny: PN-104/19/ZS Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny ..

Przedmiotem zamówienia jest d o stawa, montaż i uruchomienie 4 szt.Znak sprawy: ZP.

- pl-warszawa: wentylatory i urządzenia klimatyzacyjneDostawa i montaż klimatyzatorów dla WSA w Lublinie; Zleć wykonanie pracyprzebieraj w ofertach wykonawców Zleć wykonanie pracyprzebieraj w ofertach wykonawców Zarejestruj swoją firm ęotrzymuj zlecenia na .. Zarejestruj swoją firmęotrzymuj zlecenia na maila .2020-07-24, podkarpackie, Dostawa i montaż klimatyzatorów, 2020-07-16, przetarg zapytanie ofertowe, 19564687Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie przetarg Dostawa i montaż klimatyzatorów dla WSA w Lublinie Dzisiaj jest: 1.10.2020 , imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza Zaloguj RejestracjaCzy dostawę i montaż klimatyzatorów należy połączyć z robotami remontowymi?. Pamietaj tylko profesjonalny montaż autoryzowanej przez producenta klimatyzatorów firmy, gwarantuje niezawodne działanie urządzeń oraz ważność .euro b udowa.pl > przetargi > ogłoszenia przetargowe > wentylacje, klimatyzacje > przetargi małopolskie > przetargi Bobowa > Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów Wyszukiwanie przetargów Kategorie:Znak Sprawy: ZP.264.16.2020 - Dotyczy zamówienia na dostawę i montaż klimatyzatorów marki MIDEA w ilości szt. 3 w zamian za niesprawne technicznie klimatyzatory marki HITACHI i podłączenie ich do istniejącej instalacji klimatyzacyjnej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu ul.przetarg nieograniczony, 2020-10-09, 2020-10-20, Dostawa i montaż klimatyzatorów, 20013685, 39717200-3,50730000-1, lubelskiePrzetarg: PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłasza zamówienie 7766020111 na Dostawa i montaż klimatyzatorów oraz dostawa wentylatorów dla PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakładów Linii Kolejowych..

Niniejsza umowa sprzedaży i montażu zostaje zawarta na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem trybów ustawowych.. Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1.. Zamówienie obejmuje zarówno dostawę (klimatyzatory) jak i robotę budowlaną (montaż klimatyzatorów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wykazu robót budowlanych stanowi robotę) a przedmiot zamówienia nie może być podzielony ze względów ekonomicznych i celowościowych .1 SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. Szucha 16, ul. Tanecznej 67A, ul. Tanecznej 67B, ul. Tanecznej 73, ul.. Umowa niniejsza nie może być rozwiązana, chyba, że zachodzą okoliczności uzasadniające rozwiązanie bez wypowiedzenia , z winy strony, która dopuszcza się istotnego naruszenia postanowień umowy.5) doboru i montażu zabezpieczeń elektrycznych, 6) montażu rurarzu instalacji chłodniczej i linii sterowniczej, 7) wykonania trasy ewakuacji skroplin nie powodującej zacieków na ścianach, 8) napełnienia urządzeń środkiem chłodniczym, 9) uruchomienia klimatyzatorów w miejscach przeznaczenia,1 UMOWA Załącznik nr 1 - wzór umowy na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach centrum monitoringu wizyjnego miasta Kielce zawarta w Kielcach w dniu., pomiędzy: Gminą Kielce reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a., zwanym dalej Wykonawcą 1 1.Dostawa i montaż klimatyzatorów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy..

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaDostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów dla wyposażenia laboratoriów PPNT w Gdyni.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 2.1.. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.. Sąd rozważał, czy zobowiązanie się w umowie wobec generalnego wykonawcy do sprzedaży, dostawy i montażu stolarki okienno-drzwiowej pozwala uznać, że umowę taką w zakresie dotyczącym sprzedaży i dostawy stolarki okienno-drzwiowej można zakwalifikować jako umowę sprzedaży a w zakresie .Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest dostawa i montaż klimatyzatorów, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta .1..

Opis postępowania : Dostawa i montaż klimatyzatorów Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montażu klimatyzatorów w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17.montaŻ na terenie krakowa i okolic Jeśli mieszkasz w Krakowie lub okolicy możemy do Ciebie przyjechać, dobrać oraz zamontować klimatyzator odpowiedniej mocy spełniający Twoje wymagania.. Otwarcie ofert nastąpiło 24 czerwca 2020 r. .. Trzy lata temu na okres trzech lat podpisaliśmy umowę na świadczenie usługi dostępu do .Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów typu split i multisplit w budynkach MSZ przy al.. ENERGETYCZNA WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zamówienia: Dostawa i montaż klimatyzatorów dla 10 sądów apelacji wrocławskiej ZATWIERDZAM: Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.Przetarg publiczny na produkt lub usługę „Dostawa i montaż klimatyzatorów na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie" opublikowany przez firmę Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na ALEO.com.Problem umowy o dzieło z montażem był już rozstrzygany przed Sądem Najwyższym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt