Podanie o przyjęcie na studia niestacjonarne
Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują: poniedziałek - sobota: 8.00 - 15.00 .. Podanie o przyjecie na zasadzie wznowienia.. Podanie wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim.. Dokumenty rekrutacyjne Kandydat na studia I stopnia składa: podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej,; poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską lub notariusza kopię świadectwa dojrzałości (w celu poświadczenia przez Politechnikę Wrocławską przedkłada do wglądu oryginał dokumentu)Proszę o przyjęcie mnie na studia: stacjonarne niestacjonarne na kierunek: .. Dane te będą przekazywane uprawnionym instytucjom wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.. Darmowe szablony i wzory.. Na kierunku Pielęgniarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) - tylko język angielski Na kierunku Geodezja i Kartografia (studia stacjonarne i niestacjonarne) - tylko język .Podanie o wznowienie studiów Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf.. 22/ 234-60-39, e-mail: [email protected],Wymagane dokumenty: 1. w roku akademickim 20 _ _/ 20 _ _ proszĘ o przyjĘcie mnie na studia podyplomowe na kierunku .. prowadzone w formie niestacjonarnej w wyŻszej szkole handlowej we wrocŁawiu.. Jedna aktualna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, zgodna .Informacja dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - TURA 1 Aktualności 18 września 2020 Odsłony: 1457. kontaktowego z podaniem Imienia.Podanie o rozłożenie płatności na raty..

... podpisane podanie o przyjęcie na studia, jedną fotografię.

Podanie o wznowienie studiów w celu kontynuacji nauki.. Podanie o dodatkowy termin zaliczenia lub egzaminu.. Podanie o wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej.. Wygenerowana z systemu i podpisana przez kandydata ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA.. Zgodnie z art. 13 ust.. 1 i ust.. Na końcu podania o wydanie ELS jest nr konta, na który należy wnieść opłatę za legitymację.Załącznik nr 14 do Zarządzenia Rektora nr 13/2020 z dnia 03.09.2020 r. Koszalin, dnia .. Czwartek, 13 czerwca 2019 11:35 | Przemysław Jawin .. 1. dane osobowe kandydata.PODANIE Proszę o przyjęcie mnie na l rok studiów stacjonarnych / niestacjonarnych1 .. (studia stacjonarne i niestacjonarne) - jeden język do wyboru.. Od 28 września do 2 października 2020 roku należy przesłać lub złożyć komplet dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego UTP.. Nazwisko i imię: .. Wzór podania do Kierownika .przeniesienia na studia niestacjonarne ze stacjonarnych, To bardziej ogólne przepisy, niż były w poprzedniej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku.. Wniosek o urlop ogólny.. Podanie o wpis warunkowy.. podpisane podanie o przyjęcie na studia, jedną fotografię .Na koncie kandydata (strona główna konta kandydata) znajduje się podświetlony zielonym kolorem link "wydruk podań", który otwiera plik PDF z podaniem o przyjęcie na studia oraz podaniem o wydanie ELS (ostatnia strona pliku)..

233): studia w języku polskim: tel.

Podanie o udzielenie urlopu zdrowotnego.. Oryginalny odpis (do wglądu) dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopia.. Podanie o udzielenie długu kredytowego.. Podanie tych danych jest niezbędne w procesie kształcenia na naszej Uczelni.Wybieram studia w formie stacjonarnej niestacjonarnej Wybieram naukę języka obcego angielski niemiecki hiszpański PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA w roku akademickim 220 / 220 Dane osobowe Adres zamieszkania Nazwisko Nazwisko panieńskie Pierwsze imię Ulica Nr domu Nr mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość Województwo Drugie imię Płeć .• Kandydat na studia niestacjonarne II STOPNIA bez kwalifikacji (studia niestacjonarne na wszystkich wydziałach, z wyjątkiem pedagogiki) składa następujące dokumenty: 1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia (opcja w IRK "wydruk podań" na koncie kandydata) [strony 1-4 pliku PDF], wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie .podanie o przyjĘcie na studia podyplomowe.. Podanie o .PODANIE O PRZYJÊCIE NA STUDIA w roku akademickim 2 0 R R R R Tak Nie Angielski (posiadam wymagan¹ znajomoœæ jêzyka polskiego) Angielski (chcê uczestniczyæ w rocznym, przygotowawczym kursie ..

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Podanie o udzielenie urlopu.. bardziej szczegółowoKandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia niestacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 22 do 23 września 2020 roku komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.. Dzielimy się na 8 instytutów oraz dwie katedry (filologii niderlandzkiej i judaistyki).Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.. Ogólne.. Cudzoziemcy w sprawie rekrutacji powinni kontaktować się z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok..

W przypadku ...O przyjęcie na studia w PW, na opisywanych tutaj zasadach, mogą ubiegać się tylko obywatele polscy.

Podanie o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej.. Uwaga!Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia stacjonarne oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone w Toruniu, składają następujące dokumenty:Podanie do Prorektora dr hab. Sambor Guze, prof. UMG Podanie o powtarzanie semestru Podanie o opis dyplomu w wersji angielskiej Podanie o warunek przyjęcie na kolejny semestr Podanie o odroczenie opłaty za 1 semestr na studiach niestacjonarnych Umowa - studia niestacjonarne Umowa - studia stacjonarne Karta obiegowa Regulamin studiówPODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) .. Proszę o przyjęcie mnie na studia pierwszego stopnia w ramach wskazanego w tabeli systemu kształcenia, kierunku oraz specjalności.. (studia stacjonarne / niestacjonarne) .. Ostatnio studiowałem/am na studiach stacjonarnych / niestacjonarnych *, .Podanie o przeniesienie na studia.. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.. Suplement tylko w przypadku, gdy stanowi część B dyplomu.. 04.12.2019 Informacja; Dzień dobry!. pisemnych decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia .. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbInformacja dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - TURA 2 Aktualności 28 września 2020 Odsłony: 2004.. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia studiów na wskazanym kierunku .. Studia stacjonarne Studia niestacjonarne ZARZĄDZANIE:Wydruk podania na studia - Kandydat loguje się do systemu rekrutacyjnego i drukuje jedno podanie wraz z opisem teczki, który należy nakleić na teczkę z dokumentami.. Prosimy je wydrukować i podpisać przed składaniem dokumentów w biurze rekrutacyjnym po zakończeniu .podanie o przyjĘcie na studia podyplomowe w roku akademickim 20 / 20. miejsce na zdjęcie 35 x 45 mm podanie o przyjĘcie na studia podyplomowe w roku akademickim 20 / 20 proszĘ o przyjĘcie mnie na studia podyplomowe na kierunku (wpisz nazwę).. prowadzone w formie niestacjonarnej .. Tam w artykule 171 mogliśmy przeczytać, że "Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej .Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego - Jesteśmy jednostką interdyscyplinarną, kształcącą studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.. .- Podanie o przyjęcie (kwestionariusz wydrukowany z systemu IRK) - oryginał, odpis lub duplikat świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią (dotyczy kandydatów na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie) - świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią (w przypadku kandydatów posiadających nową maturę.osobowej (podaniu o przyjęcie na studia) celem prowadzenia prawidłowej obsługi procesu dydaktycznego na potrzeby Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt