Umowa spedycji - kodeks cywilny

umowa spedycji - kodeks cywilny.pdf

Tytuł XXVI.. Na umowę składają się dwa lub więcej zgodnych oświadczeń woli zmierzających do zawarcia umowy danego rodaju.Złożenie przez strony oświadczeń woli, które nie są zgodne, określa się mianem dyssensu.Kodeks cywilny,KC,Tytuł XXIV.. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego .Kodeks cywilny: Data ogłoszenia: 1964-05-18: Data wejscia w życie: 1964-05-18: Kodeks cywilny.. Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki.§ 1. z 1998 r. Nr 21, poz. .. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.Dz.U.2020.0.1740 t.j.. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i .Umowa spedycji jest jedna z umów nazwanych.. Nie można jednak utożsamiać tej umowy z inną występują w obrocie - umową transportu.. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego .Kodeks celny; Kodeks cywilny; Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym; Kodeks karny; Kodeks karny skarbowy; Kodeks karny wykonawczy; Kodeks postępowania administracyjnego; Kodeks postępowania cywilnego; Kodeks postępowania karnego; Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; Kodeks pracy; Kodeks rodzinny i opiekuńczy; Kodeks spółek .Kodeks cywilny w prawo.eGospodarka.pl ..

794 Kodeks cywilny (KC) .

Kodeks cywilny nie przewiduje dla tego rodzaju umowy żadnej szczególnej formy.. Przepisy kodeksu zawarte w tytule dotyczącym umowy spedycji mają jednak ograniczony zasięg.. Art. 797.Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie elementy powinna zawierać umowa spedycji oraz pobierz darmowy wzór w dwóch formatach - pdf i docx!. , Tytuł XXVI.. Umowa spedycji,Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,Dz.U.2020.0.1740 t.j.Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbior.. UMOWA SPEDYCJI; Art. 803. kc; Art. 803.. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.W prawie cywilnym pod pojęciem umowy - kontraktu powszechnie rozumie się porozumienie stron, które wyraża się w złożeniu oświadczeń woli wyznaczających wzajemne prawa lub obowiązki.. Umowa spedycji jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 794- 804 k. c., przy czym przepisy Kodeksu cywilnego mają charakter posiłkowy.. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.Art..

§ 2.Kodeks cywilny Tytuł XXVI.

Strona główna Aktualności Porady prawne Akty prawne.. Jeżeli przepisy tytułu niniejszego albo przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do umowy spedycji stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia.. UMOWA SPEDYCJI.. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.Kodeks cywilny,KC,Tytuł XXVI.. Należy jednak więc na uwadze, że najbezpieczniejsza formą zawsze będzie umowa pisemna, chociażby dla celów dowodowych w wypadku .Kodeks cywilny: Opis: Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.. UMOWA SPEDYCJI; Art. 801. kc; Art. 801.. Kodeks cywilny bowiem dopuszcza uregulowanie umowy spedycji odrębnymi przepisami i wówczas zostaje wyłączone stosowanie przepisów tego kodeksu dotyczących .Kodeks cywilny 1) Tytuł XXVI Umowa spedycji Art. 794.. Umowa spedycji może zostać więc zawarta zarówno w formie pisemnej, ustnej jak i dorozumianej.. Tytuł XXVI.. Umowa ta może zostać zawarta przez każde zachowanie się stron, które ujawnia ich wolę w sposób dostateczny (art. 60 k.c..

Oznacza to, że jest to umowa określona w kodeksie cywilnym.

Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.Przeczytaj także: Umowa spedycji a umowa przewozu Podpisując umowę przewozu firma transportowa zobligowana jest do przewiezienia za wynagrodzeniem osoby lub rzeczy 1 z jednego miejsca na drugie przy użyciu odpowiedniego środka transportu.. BEZPŁATNY WZÓR UMOWYKodeks cywilny nie zastrzega dla umowy spedycji żadnej szczególnej formy.. Ujednolicone akty prawne; Kodeks celny; Kodeks cywilny; Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym; Kodeks karny; Kodeks karny skarbowy; .. Kodeks cywilny - WYBRANE ARTYKUŁY.. Roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z upływem roku.. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we .§ 1.. Zapisy dotyczące umowy spedycji zostały zamieszczone w tytule XXVI poświęconej zobowiązaniom Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego (art. 794-804).Istotą spedycji jest zastąpienie użytkowników transportu w wykonywaniu rozmaitych czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu transportowego przesyłki..

Roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z upływem roku.

Umowa spedycji, Kodeks cywilny, codziennie aktualizowany stan prawny.. UMOWA SPEDYCJI.. Umowa spedycji | Darmowy Kodeks cywilny - tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U.. (zobacz: art. 795 k. - stosuje się je tylko wtedy, kiedy ta umowa nie jest uregulowana odrębnymi przepisami.. Tytuł XXVI.. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.. ).Umowa, kontrakt (łac. contractus) - w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki (ang. a meeting of minds).. Art. 794 § 1 Kodeksu cywilnego określa przedmiot umowy spedycji jako świadczenie polegające albo na wysyłaniu przesyłki, albo na odbiorze przesyłki, jak również może być to wysyłanie i odbiór przesyłki.Umowa spedycji - forma umowy.. Umowy, jako najdonioślejsze wśród czynności prawnych, zostały uregulowane przez polskiego ustawodawcę w księdze trzeciej kodeksu cywilnego dotyczącej prawa zobowiązań.Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że spedycja, czyli, jak podaje internetowy słownik PWN - przewóz i dostawa towarów wykonywane przez przedsiębiorstwo przewozowe - odgrywa znaczącą rolę w wielu branżach.. Istota umowy spedycji .. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej .Umowa spedycji została ukształtowana w kodeksie cywilnym jako odrębna umowa nazwana.. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, dającemu zlecenie lub osobie przez niego .Kodeks cywilny: Data ogłoszenia: 1964-05-18: Data wejscia w życie: 1964-05-18: Kodeks cywilny..Komentarze

Brak komentarzy.