Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego przez urząd skarbowy

Minimalna opłata wynosi przy tym 300 zł, a w niektórych przypadkach 200 zł, ( gdy do wyegzekwowania należności doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego).Może zająć wynagrodzenie za pracę albo rachunek bankowy, może też zająć nieruchomości (np. dom) lub ruchomości (np. auto).. W przypadku prowadzenia takiej egzekucji zobowiązany zostaje .Dłużnik będzie mógł w przyszłym roku pobrać co miesiąc z kont…


Czytaj więcej

Dziecko nie dostało się do przedszkola odwołanie

Jak odwołać się od negatywnej decyzji?. Podpowiadamy, jakie mają prawa i możliwościOd 2017 roku obowiązuje prawo do zapewnienia miejsca w przedszkolu wszystkim trzy-, cztero- i pięciolatkom, których rodzice chcą, aby dziecko uczęszczało do przedszkola.. Jeśli twoje dziecko nie dostanie się do pierwszego z nich, to możliwe, że dostanie się do drugiego lub trzeciego.. Tyle ile odeszło sześciolatków do szkoły.. Gmina nie może odmówić przyjęcia do przedszkola pięcio- i sześciolatka.. - Był jeden ro…


Czytaj więcej

Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną 2020 wzór

E-faktury mogą być wysyłane do odbiorcy drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy, po uprzedniej akceptacji przez odbiorcę tego sposobu przesyłania faktur poprzez podpisanie oświadczenia o zgodzie, którego wzór zamieszczamy poniżej.. Tymczasem obecnie mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją w tym zakresie - tradycyjne, ręcznie wypisywane dokumenty trafiają do lamusa, ich miejsce zajmują zaś faktury sporządzane i wysyłane elektronicznie.oraz ciepło drogą elektroniczną (e-faktury)…


Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a odprawa 2020

W pierwszym przypadku pracownicy przysługiwać będzie jednomiesięczna odprawa emerytalna, a czy w przypadku rozwiązania za porozumieniem także trzeba będzie wypłacić .Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem jednostronnym, w związku z czym teoretycznie nie wymaga akceptacji drugiej strony, z tym że lepiej mieć potwierdzenie otrzymania, np. w formie podpisu na wypowiedzeniu.Nie trzeba go wręczać osobiście, możliwe jest wysłanie listem poleconym lub e-mailem.. W tych przypadkach również lepi…


Czytaj więcej

Wniosek o zamknięcie rachunku bankowego ing wzór

Poza wymaganymi danymi uzupełnianymi przy każdej aktualizacji danych należy zaznaczyć pole 06 (Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy), w którym należy wprowadzić poprawną, nową nazwę przedsiębiorstwa pamiętając o tym, że nazwa firmy obowiązkowo musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy.. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego (wzór - wzór).docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie Oświadczenie o rezygnacji opodatkowania całości przychodów z najmu przez jednego z małżonków - wzór z o…


Czytaj więcej

Nabywca i odbiorca na fakturze a jpk

3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust.. JPK cz. 3" pytanie nr 28 brzmi: Faktura sprzedaży została zarejestrowana na kontrahenta K1 w miesiącu lipcu 2016.. Zakupiłem monitor na fakturze są podane moje dane nabywcy oraz dane odbiorcy (osoba fizyczna nie związana z firmą; towar został wysłany przez firmę kurierską do tej osoby ponieważ w dniu dostawy ni…


Czytaj więcej

Umowa najmu mieszkania na czas określony wypowiedzenie

Umożliwia to jej wypowiedzenie przez najemcę nawet wtedy, gdy brak w umowie odpowiednio skonstruowanej klauzuli wypowiedzenia.Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony - Najczęściej zadawane pytania Dodała Barbara Król - Frąckiewicz w Umowa najmu , wypowiedzenie umowy najmu 4 komentarze Jeden z klientów polecił mi pewne forum internetowe, na którym przeczytał, że może wypowiedzieć najemcy umowę bez wypowiedzenia.Przez umowę najmu lokalu mieszkalnego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy …


Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji zus w sprawie renty z tytułu niezdolności do pracy

Świadczenie zostanie przyznane w formie decyzji o prawie do renty, jeśli ubezpieczony spełni łącznie określone ustawowo warun…Każdy, kto nie zgadza się z treścią decyzji w swojej sprawie wydanej przez ZUS, może się od niej odwołać do sądu.. Kontrolę tą sprawują sądy okręgowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania skarżącego, na skutek odwołania wniesionego w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.. Mam nadzieję, że okażę się przydatny w sytuacji, gdy Zakład odmówi Ci należnego świadc…


Czytaj więcej

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzór

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosić będzie 24,00 zł od osoby miesięcznie.W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów stawkę opłat ustalono w wysokości 48,00 zł od osoby miesięcznie.. Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie.. 1 ustawy z dnia 13 września 199…


Czytaj więcej

Kodeks cywilny umowy cywilnoprawne

Zgodnie z art. 627 k.c.. Dzieło musi być wyraźnie określone i mieć charakter przynajmniej częściowo materialny (coś co można określić w czasie, miejscu).. , Tytuł XXI.. Nie prowadzisz działalności gospodarcze ?. INFOR.plUmowa, kontrakt (łac. contractus) - w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki (ang. a meeting of minds).. Jednakże,pomimo oparcia działańorganów na przepisach prawa cywilnego, swoboda ich działaniaadministracji publi…


Czytaj więcej