Umowa użyczenia sprzętu do kształcenia na odległość

Jak czytamy na stronie ministerstwa, samorząd może bezpłatnie użyczyć uczniom i nauczycielom sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość.. Użyczenie kończy się, gdy Biorący do Używania uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie lub gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić, w szczególności gdy zakończyły się zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 1 ust.. Zwrot laptopa następuje najpóźniej w terminie zakończenia prowadzenia kształcenia n…


Czytaj więcej

Wzór decyzji kierującej do schroniska dla bezdomnych

Ośrodek zawarł umowę ze schroniskiem, natomiast podopieczny otrzymał decyzję administracyjną w tej sprawie.Ośrodki pomocy społecznej dla bezdomnych - schroniska, noclegownie, jadłodajnie, punkty pomocy socjalnej podzielone są pod względem przeznaczenia: dla kobiet, kobiet z dziećmi, kobiet i mężczyzn z dziećmi, kobiet i mężczyzn oraz mężczyzn.. Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS?. o pomocy społecznej.Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS?. Schronisko dla osób bezdomnych zap…


Czytaj więcej

Rachunek zysków i strat dla jednostek mikro przykład

Jednostki mikro mogą nie sporządzać informacji dodatkowej (ustawa o .Jest to jednakże wystarczające dla oceny sytuacji majątkowo-finansowej takich jednostek, w których działalności są zaangażowane niskiej wartości zasoby majątkowe i finansowe.. Tematy.. Przykład rachunku zysków i strat jednostki mikro sporządzonego według załącznika nr 4 do ustawy .dla jednostek mikro i jednostek małych Nowe wzory sprawozdań finansowych zostały opublikowane w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości.. Informac…


Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór 2019 gofin

KP - Kodeks pracy - § 1.. Co się zmienia .. Porozumienie takie nie powoduje zmiany trybu rozwiązania umowy.. W takim wypadku strony umawiają się kiedy ulega rozwiązaniu stosune.. Znajdź potrzebną ci umowę- darmowe wzory umów wraz z przykładami, komentarz do umów - Umowy to profesjonalny serwis, w którym się dowiesz wszystko o umowach.. Jeżeli więc strony nie ograniczyły dopuszczalności rozwiązania zlecenia do ważnych powodów, to nie muszą nawet .Do 30 września pracownik powinien odebrać zaległy…


Czytaj więcej

Pismo o zwrot podwójnie zapłaconej faktury

Następnie powinna Pani sporządzić przedsądowe wezwanie do zapłaty z jednoczesnym wskazaniem np. siedmiodniowego terminu na zwrot błędnie wykonanego przelewu .Zgodnie z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej (Ordynacji), nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, ch…


Czytaj więcej

Deklaracja akc-ww do kiedy składać

Informacja o tym, że trzeba to zrobić do 30 czerwca, zaskoczyła wielu przedsiębiorców, a zamieszanie potęguje niepewność, kiedy deklaracje trzeba składać, a kiedy nie.Deklarację z rozliczeniem podatku VAT musi złożyć niezależnie od tego, czy dokonał jakiejś sprzedaży, czy nie.. 1 oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust.. Nie wszyscy są jednak zachwyceni.. Absolwenci szkół średnich, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości otrzymali już wy…


Czytaj więcej

Skrócenie okresu wypowiedzenia na wniosek pracownika a świadectwo pracy

Na taką czynność zezwala art. 36 § 6 Kodeksu pracy, który w tym względzie jednakowo traktuje obie strony stosunku pracy .Art.36[2]Kodeksu pracy W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia.W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.Przeczytaj także: Od porozumienia stron nie ma odwołania Pytanie: Mój pracownik administracyjny w związku z likwidacją etatu dostanie wypowiedzenie 3…


Czytaj więcej

Prośba o przedłużenie terminu realizacji umowy wzór

Wzór dokumentu do pobrania, edycji i druku w plikach doc i pdf.. Umowa o roboty budowlane - wzór z omówieniem .. Przedłużenie takich terminów leży w zakresie decyzji organu, który wskazał pierwotny termin.Przykład podania o przedłużenie umowy o pracę po okresie próbnym na czas nieokreślony.. Umowa określa wszystkie podstawowe aspekty dotyczące aneku oraz jak zmienia on elementy podstawowej umowy najmu.Prośba o zaniechanie podatku od darowizny; Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony…


Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy o prace art 55 wzór

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę .. Powyższe wynika z art. 55 § 2, który stanowi o odpowiednim stosowaniu art. 52 § 2 K.P.Pracownik w pewnych uzasadnionych przypadkach może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.. Przypomnijmy, że w tym czasie, nie można z zatrudnianą osobą rozwiązać umowy o pracę za wypowiedzeniem.Wypowiedzenie umowy o pracę może być złożone w każdym czasie.. Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie …


Czytaj więcej

Jak napisać podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Przyjęć na Studia, przesłać za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej na adres: [email protected] do dnia 30 listopada 2020 r.Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty kandydat jest zobowiązany złożyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie: do dnia 31 października 2020 r. - w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru zimowego;Czy możliwe jest odzyskanie poniesionej przeze mnie opłaty rekrutacyjnej, w przypadku gd…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt