Toya automatyczne przedłużenie umowy

W wielu wzorcach umownych bardzo często operatorzy wpisują klauzulę, które automatycznie przedłużają umowę klienta, jeżeli ten nie złoży odpowiedniego oświadczenia woli.Orzeczenie dotyczyło odwołania Orange Polska S.A. od decyzji UOKiK, w której uznano automatyczne przedłużanie umów zawartych na czas oznaczony w umowy na kolejny czas oznaczony w sytuacji braku aktywnego działania ze strony konsumenta jako nieuczciwą praktykę rynkową (art. 4 ust.. Pracodawca nieprawidłowo interpretuje przepisy -…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie mailem koronawirus

- W mojej ocenie, niezależnie od formy zatrudnienia, dla pracownika nie jest korzystne rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - mówi Miłosława Strzelec-Gwóźdź, radca .Koronawirus a wypowiedzenie umowy o pracę - omówione zagadnienia: .. Przede wszystkim zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r.Koronawirus a wypowiedzenie umowy o prac…


Czytaj więcej

List motywacyjny o przyznanie stypendium naukowego

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się po ukończeniu pierwszego semestru nauki.STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW .. Czesne za studia 2.. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez .Stypendia dla najlepszych uczniów.. Wnioski.. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" .Wniosek o przyz…


Czytaj więcej

Odwołanie darowizny nieruchomości

Odwołanie darowizny składa się często z dwóch etapów: złożenia obdarowanemu oświadczenia woli odwołującego darowiznę; a gdy nieruchomość, będąca przedmiotem darowizny, nie zostanie przez obdarowanego wydana: wystąpienia do sądu z odpowiednim pozwem, o czym niżej.własności nieruchomości na pozwanych była spełnieniem przez Małgorzatę i Wiesława małżonków C. świadczenia wynikającego z zobowiązania powstałego wskutek odwołania przez pozwanych darowizny tej nieruchomości, to czynność ta nie może być…


Czytaj więcej

Jak zapisać w umowie o pracę wynagrodzenie prowizyjne

jeżeli ich suma jest niższa niż ustawowe minimum pracodawca ma obowiązek "dopłacić", ale nie musi zmieniać umowy - ta dopłata jest dodatkiem wyrównawczym.. Pod pojęciem wynagrodzenie prowizyjne należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników.Temat: Wynagrodzenie prowizyjne a ZUS Witam, Mając zawartą umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy musisz osiągać z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości co najmniej 936zł.. Warto powiedzieć przy tym, że obowiązujące przepisy kp.. Nie wypłacaj wyn…


Czytaj więcej

Decyzja uchylająca art 154 kpa wzór

Sentencja decyzji o skreśleniu z listy w przypadku rezygnacji ze studiów,Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego "Decyzja ostateczna, na mocy, której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (Kodeks Postępowania Administracyjnego 2018, s. "Wzór decyzji o umorzeniu kosztów upomnienia (PIP) Wzór postanowienia w spr…


Czytaj więcej

Reverse charge na fakturze zagranicznej 2020

Oznacza to, iż .Wprowadzenie .. Warto również zawrzeć określenie „reverse charge", który jest zrozumiały dla podatników w innych krajach UE i jednocześnie jest dla nich informacją, że to nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu nabywanych usług.Rozpocznij swoją przygodę z biznesem.. To nabywca, po spełnieniu określonych warunków ustawowych, będzie występował w roli podatnika, który jest zobowiązany do rozliczenia podatku zgodnie z mechanizmem reverse charge - tłumaczy dla se…


Czytaj więcej

Zwolnienie lekarskie na wypowiedzeniu bez świadczenia pracy

Dlatego tak istotne jest dopilnowanie, by dokumenty towarzyszące zakończeniu stosunku pracy sporządzone były w sposób prawidłowy i zgodny z wymaganiami kodeksu pracy.O ile wysłanie na urlop wypoczynkowy w trakcie okresu wypowiedzenia nie budzi wątpliwości, o tyle warto zastanowić się nad możliwością zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy .Odpowiedź: Jeżeli pracownik otrzymał odmowną decyzję ZUS w zakresie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego i nadal pozostaje niezdolny do pracy…


Czytaj więcej

Jak wypełnić umowa użyczenia podręczników

1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Umowa użyczenia - strony.. W profesjonalnym nazewnictwie użyczający to komodant ( osoba .Umowa użyczenia jako czynność pozorna jest bezwzględnie nieważna.. przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwol…


Czytaj więcej

Podanie do rady rodziców o zorganizowanie balu

Proszę o bardzo szybką odpowiedź bo na jutro.. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Wilda, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania .Póki co jednak rady rodziców w polskich szkołach i przedszkolach nie korzystają nawet z wielu tych kompetencji, które są im już przydzielone.. Ani stanowisko rady pedagogicznej w tej sprawie ani wielkość szkoły nie mogą być podstawą do podważania zasadności jej powołan…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt